Kategoriler
Tahliye Dilekçesi

10 Yıllık Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

10 Yıllık Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : 6098 sayılı borçlar Kanununun 347.maddesine dayalı tahliye talebimizin sunumudur.

DAVA DEĞERİ : 42.000,00 TL.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkiller maliki bulundukları …….. taşınmazla ilgili olarak 01.02.2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi (EK-KİRA SÖZLEŞMESİ) ile aylık asgari 3.500,00 TL. kira bedeli karşılığında davalı ile kira sözleşmesi akdetmiş bulunmaktadırlar. Hali hazırda davalı taraf asgari 3.500,00 TL. Kira bedelini müvekkillere ayrı ayrı her bir müvekkilin maliki bulunduğu 3 dükkan için ödemektedir.

2- Taraflara arasında akdedilmiş 01.02.2010 tarihli kira sözleşmesine göre davalının halen kiracı sıfatı ile bulunduğu taşınmazda 10 yıllık kiracılık sıfatı 30.01.2020 tarihinde dolmuştur. 10 yıllık uzama süresini izleyen yılın bitim tarihi ise 30.01.2021 tarihidir.

3- 6098 sayılı Borçlar Kanununun “… Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler…” şeklindeki 347.maddesine göre mecurun tahliye edilmesi için, maddede öngörülen sürelere uygun şekilde, anılan ihtarname keşide edilerek kira sözleşmesi feshedilmiş, ancak kira konusu taşınmazlar davalı tarafından kendisine ihtarname ile verilen sürede tahliye edilmemiştir.

4- Davalı kiracıya süresinde ….. Noterliğinin …… tarih ve ….. Yevmiye Numaralı İhtarnamesi gönderilerek(EK-İHTARNAME), kira konusu taşınmazları 30.01.2021 tarihi itibariyle TAHLİYE ETMESİ, aksi takdirde aleyhine 6098 sayılı Borçlar Kanununun 347.maddesi sebebiyle tahliye davası açılacağını, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin tarafına yükleneceği ihtar edilmiş olmasına rağmen(….. Noterliğinin ……. tarih ve …… Yevmiye Numaralı İhtarnamesi uzama yılının bitimi olan 30.01.2021 tarihinden en az üç ay öncesinde 26.10.2020 tarihinde davalı tarafa tebliğ olmuştur. İhtarname tebliğ şerhi dava dilekçemiz

ekinde mevcuttur.) kira konusu taşınmazlar tahliye edilmediğinden 6098 sayılı Borçlar Kanununun 347.maddesine dayanarak iş bu davanın açılması mecburi hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER :Kira sözleşmesi, tapu kaydı, İhtarname, ihtarname tebliğ şerhi, vs. ilgili delil.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, MK, 6098 Sayılı borçlar kanununun 347.maddesi, vs. ilgili mevzuat.

TALEP ve SONUÇ : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile haklı davamızın kabulü ile davalı kiracının …… bölümlü taşınmazlardan 6098 sayılı borçlar kanununun 347.maddesi uyarınca tahliyesine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil edenler adına saygı ile arz ve talep ederim.25.02.2021.

Davacılar Vekili

Av.

“10 Yıllık Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi” için bir yanıt

Merhaba,

Ev sahibimiz 10 yılı doldurduğumuz için dahliye edilmisi için bir ihtarname göndermiş, Burada fesh sebebi yazılı bildirim dışında aslında kira artış ortanıyla ilgili, Bizde kendisine okul durumu olduğunu ve 2023 yılında evi boşaltacağımıza dair bir cevap gönderdik.
Bu aşamada farklı ne yapabiliriz ? Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.