Kategoriler
İhtarname Örnekleri

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

3600 Gün İşten Ayrılma İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN :XXX

VEKİLİ :

MUHATAP

İHTAR KONUSU : Müvekkilin hak etmiş olduğu kıdem tazminatı alacağının ve 4857 sayılı İş Kanununun 24-II maddesi kapsamında ödenmeyen işçilik alacaklarının ödenmesi ve iş akdinin feshi.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkil, tarafınıza ait işyerinde 2008 yılından itibaren aralıksız ve kesintisiz yaklaşık 13 yıl firmanızda çalışmış olup ekte onaylı sureti sunulu SGK Başkanlığı, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, ……Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 10.06.2021 tarihli yazısından da görüleceği üzere; müvekkil 1475 sayılı kanunun 14. Maddesi gerekli koşullara sağlayarak prim günü ve kıdemini doldurarak kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır.
  2. Yanı sıra belirtmek gerekir ki müvekkilin çalışmış olduğu dönem süresince yıllık ücretli izinleri kullandırılmamış ve kullandırılmayan yıllık ücretli izin ücretleri ödenmediği gibi müvekkilin mesai saatleri de haftalık çalışma saatlerinin üzerindedir.
  3. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya dair tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilin iş akdinin işbu ihtarname tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4857 Sayılı Kanunun 24/II maddesi gereğince haklı nedenle ve bildirimsiz olarak feshedildiği, haklı nedenle fesihten doğan kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili alacağı, sosyal haklardan kaynaklanan yol, yemek ve AGİ ile yıllık ücretli izin alacağı ve ödenmeyen ücret alacaklarının işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde tarafımıza ait ….. IBAN no.lu hesaba yatırılması aksi takdirde mevzuat ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yasal yollara başvurulacağı, ayrıca yargılama gideri ve vekalet ücretinin de tarafınıza ait olacağı tarafınıza ihtar olunur.

10.06.2021

SAYIN NOTER; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının APS ile muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını saygı ile talep ederim. 10.06.2021

İHTAR EDEN VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.