Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN          : ……………Sitesi adına …………….

VEKİLİ                     : Av………………………………………

MUHATAP               :……………….- T.C……………..

adres

KONU                      : Muhatap tarafınızca süresi içerisinde ödenmeyen  tüm aidat borçlarının

ödenmesi ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Muhatap tarafınız, müvekkilin yöneticisi olduğu …….. Sitesi C Blok 6. Kat No:12 adresinde ikamet etmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ‘Ana Gayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma’ başlıklı 20’nci maddesince; ”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

            Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.

Müvekkil Site Yönetim Kurulunca 26.05.2019 tarihinde yapılan Mali Kurul toplantısında alınan ve site sakinlerine ilan edilen karar uyarınca; Haziran 2019 – Mayıs 2020 dönemi C, D, E ve F Blokları için yıllık 2.400-TL (Aylık 300-TL) aidat gideri belirlenmiş, gider ve avans payına (aidat borcuna) ilişkin 3 ay boyunca temerrüde düşen ilgililer hakkında ise doğrudan icra takibi yapılacağı hususunda karar kılınmıştır.

Muhatap tarafınızca; 2019 yılı Haziran ayına ait 300-TL bedelli aidat ile Temmuz ayına ait 300-TL bedelli aidat süresi içerisinde ödenmemiştir. Ağustos ayına ait 300-TL aidat gideri ise gün itibariyle halen ödenmemiştir. Ağustos ayının sona ermesi halinde 3 aylık aidat borcunuz muaccel hale gelecektir.

Muhatap tarafınıza ait tüm borcun icra takibine konu edilmesi halinde vekalet ücreti, icra harç ve masrafları ile yasal faizlerin borcunuza ekleneceğini bildiririz.

Bu itibarla; muhatap tarafınızca süresi içerisinde ödenmeyerek muaccel hale gelen Haziran – Temmuz aylarına ait aidat giderleri ile Ağustos ayına ait aidatın temerrüde düşmeden önce derhal müvekkil site yönetimine ödenmesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerle; Haziran – Temmuz aylarına ilişkin ödemediğiniz tespit edilen aidat borçları ile ve Ağustos ayına ait aidat borcunun tamamının işbu ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde yasal faiziyle birlikte müvekkil site yönetimine ödenmesini, aksi takdirde muhatap tarafınız aleyhine gerekli icrai ve hukuki işlemlerin ivedilikle yapılacağını ihtar ederiz.27/08/2019

İHTAR EDEN VEKİLİ

………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.