Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

AYDIN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN : …………………..

DAVALI : AYDIN VALİLİĞİ

İŞLEM TARİHİ : 15/12/2019

KONU : Sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınması ve 2.869,00TL para cezası kesilmesine ilişkin işlemine itiraz istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-)15/12/2019 tarihinde saat 00 :10 ‘da şahsım sevk ve idaresindeki ………. plakalı araç ile maddi hasarlı trafik kazası geçirdim. Ekte sunacağımız kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere kazada hiçbir kusurum bulunmamaktadır. Ancak, geçirmiş olduğum trafik kazasının hemen sonrasında içinde bulunduğum şokun etkisini henüz atamamışken, yüksek maddi hasarlı aracımın içinden vücudumun muhtelif yerlerindeki şiddetli ağrı ve sızılar ile çıkar çıkmaz, olay yerinde tesadüfen rutin görevini ifa eden trafik ekipleri derhal yanıma geldiler ve alkol ölçüm uygulaması yapmak istediklerini söylediler. Görevli memurlara henüz kendime gelemediğimi ve biraz müsaade etmesini rica ettim, yaşadığım şokun etkisini üzerimden atar atmaz alkol metreyi üfleyeceğimi beyan ettim. Bütün bu olaylar esnasında görevli memurlara karşı herhangi bir mukavemet, saygısızlık içeren bir söz, tavır vs. sergilemediğim gibi herhangi tıbbi bir kuruluş tarafından kan alınması suretiyle ölçüm yapılmasını da talep etmediğim orada bulunan şahit Tayfun ÇELİKTEN’in ifadesine başvurularak ve polis ekiplerinin yapmış olduğu video kayıtları incelenerek açık ve net bir şekilde anlaşılabilir. Görevli trafik polis memurları alkol metreye ölçüm için üflemediğim ve kendilerine zorluk çıkardığım iddiası tutanak altına alınmış ve hastaneye sevkim sağlanmıştır. Aydın Devlet Hastanesinde yapılan alkol metre ölçümü neticesinde şahsımın 1,81 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine dava konusu işlem tesis edilmiştir.

2-)Yukarıda anlatılan olay sebebiyle aşağıdaki hususu belirtmek zorunluluğum doğmuştur.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesi ile alkollü araç kullanmaya yönelik düzenleme getirilmiştir. Maddenin 2. fıkrası aşağıdaki gibidir: “Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması halinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.”

Madde metninde de açıkça görülebildiği üzere bu olayda kollukça maddi hasarlı bir kazaya müdahale edilmiştir. Kazanın şoku ile üfleme yapabilecek halde olmamama rağmen kolluk bu konuda diretmiş ben de kanundan doğan hakkımı ileri sürerek alkol ölçümü yapılmasına bir anlamda müsaade etmemiş oldum. Zaten üflememe imkan da yoktu. Aracın airbag sistemi açılmış ve ciğerlerim kazanın etkisi ile sıkışmıştı.

Bu sebepten ötürü bir oldu bittiyle memurlar önce KTK’nun 48/9 maddesi uyarınca ve yanlış değerlendirme yaparak üflememe nedeniyle 15.12.2019 tarihli 00:19saatli……… sıra-seri nolu tutanak ile 2869 tl idari para cezası düzenlediler ve NO001558 sıra nolu tutanak ile geçici olarak sürücü belgeme 2 yıl geri alma işlemi yaptılar.

KTK madde 48/9 şu şekildedir: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.”

Memurlar burada kanun maddesinin yanlış yorumlanmasından ötürü yanılgıya düşerek öncelikle beni hastaneye götürüp oradan çıkacak duruma göre işlem yapmaları gerekirken, durumu doğrudan RED olarak nitelediler ve yukarıdaki yanlış işlemi tesis ettiler.Bu işlemin tesis edilebilmesi için bir kazanın meydana gelmemiş olması ve kollukça yapılan rutin çevirmelerde sürücülerin üflemeyi reddetmesi gerekmektedir.

Daha sonra memurlar nezaretinde alkol ölçümü yapılmak üzere hastaneye götürüldüm. Bu prosedüre ilişkin bir itirazım yoktur. Çünkü kanun maddesi buradan sonra doğru şekilde uygulanmaya başlamıştır. Kabul etmemekle birlikte 1.81 promil alkollü olduğum gerekçesi ile 15.12.2019 tarihli 01:19 saatli ……….. sıra-seri numaralı idari para cezası karar tutanağı ile KTK’nun 48/5 maddesi uyarınca bu sefer 1002 TL idari para cezası yazılmış ve BİR FİİLDEN ÖTÜRÜ HAKSIZCA İKİ KEZ CEZA TATBİK EDİLMİŞTİR.

Yazılan bu ceza ile tarafıma ayrıca ehliyetimin 6 aylık geri alınması işleminin uygulanıp uygulanmadığını da hatırlamıyorum ya da memurlar unutmuş da olabilir. Uygulamadılarsa maddeyi yine yanlış değerlendirerek eksik işlem yaparak yanlış ceza yazmış oluyorlar. Eğer uyguladılarsa bu sefer de tek fiilden iki kez ceza yazmış oluyorlar ki; yine yanlış uygulama yapmış oluyorlar.

KTK madde 48/5 şu şekildedir: “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.”

3-)Kabahatler Kanununun 15’nci madde hükmü şöyledir; “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.”

Yukarıdaki madde hükmüne göre işlediğim iddia edilen fiil ile hakkımda 48. maddenin hem 5. hem de 9. fıkrasına göre işlem yapılmıştır. Ancak bu fiilerden 9. fıkraya girdiği iddia edilen RED fiili nedeniyle yukarıdaki belirtilen 2. fıkra hükmüne göre tarafıma tatbik edilebilmesi imkansızdır.Bu yüzden 48/9 maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle tarafıma tatbik edilen 15.12.2019 tarihli 00:19saatli …….. sıra-seri nolu idari para cezası ve buna bağlı……… sıra nolu geçici olarak sürücü belgesinin 2 yıl geri alınması işlemi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

4-) Görevli mercinin neresi olduğuna yönelikUyuşmazlık Mahkemesinin 2016/43 Esas ve 2016/129 Karar sayılı kararı aşağıdaki gibi olmakla Yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak tesis edilen sözkonusu işlemin iptali için işbu itirazı yapma zorunluluğu doğmuştur.

“İncelenen uyuşmazlıkta… sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı açılan davanın görüm ve çözümünde, anılan Kanunun 27. maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca adli yargı yerinin görevli olduğu sonucuna varılmıştır.”

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 48, Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle;

  1. Davalı idarece öncelikle 48/9 maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle tarafıma tatbik edilen 15.12.2019 tarihli 00:19saatli ……… sıra-seri nolu idari para cezası ve buna bağlı ………. sıra nolu geçici olarak sürücü belgesinin 2 yıl geri alınması işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olması nedeniyle iptal edilmesini
  2. 15.12.2019 tarihli 01:19 saatli ………. sıra-seri numaralı idari para cezası karar tutanağının eksik ve usule uygun olarak tutulmamış olmasından ötürü iptal edilmesini,
  3. Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesini saygıyla talep ederim.

İtirazda Bulunan

EKLER:

1- Kaza Tespit Tutanağı

2- 15.12.2019 tarihli 00:19saatli MA49191743 sıra-seri nolu idari para cezası tutanağı

3- N-001558 sıra nolu geçici olarak sürücü belgesinin 2 yıl geri alınması tutanağı

4- 15.12.2019 tarihli 01:19 saatli IH-698277 sıra-seri numaralı idari para cezası karar tutanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.