Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dava Dilekçesi

 

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

DAVACI :

 

VEKİLİ :

 

DAVALI :

 

KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutularak HMK-107 Gereğince Belirsiz Dava (Haksız fiilden kaynaklanan araç değer kaybı için şimdilik 50,00-TL ile oluşan kaza sonucunda değişimi yapılan orijinal parça farkı için şimdilik 50,00-TL olmak üzere) sebebiyle uğranılan zararların tazmin edilmesi istemimizden ibarettir.

HARCA ESAS

 

DEĞER : 100,00-TL (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

 

AÇIKLAMALAR :

 

1- ) …..günü …. adına kayıtlı … poliçe numarası ile sigortalı …. plakalı …. model araç, müvekkil ….’a ait ….. plakalı …. model ….. marka araca …. karayolu ….. istikametinden ….istikametine doğru seyir halinde iken kırmızı ışıkta durması ile arkadan şirketiniz sigortalısı aracın çarpması sonucunda maddi hasar oluşmuştur. Bu nedenle aracın; bagaj kapısı ve diğer hasarlı kısımları, darbe nedeniyle tamir edilmiş ve boyanmıştır. Arka tampon orijinal olmayan parça ile değiştirilmiştir. Bu kazanın oluşumunda şirketinizce sigortalı bulunan araç tam kusurlu bulunmuştur. (KTK. 56/c maddesi uyarınca % 100 kusurlu)

 

2-) Aracın bakım ve onarımı sorumlu şirketinizce yapılmıştır. Tramer kayıtlarında da anlaşılacağı üzere arka bagaj kısmından bu kaza nedeniyle ….. TL hasar kaydı işlendiğinden müvekkilin aracında değer kaybı meydana gelmiştir. Davalı şirketçe aracın bakım ve onarımı yapılmış ancak değer kaybına davacı vekili olarak ilişkin davalı şirkete …. günü yapmış olduğumuz başvuru neticesinde tarafımıza ….günü …. TL ödeme yapılmıştır. Ancak yapılan ödeme miktarı oluşan zararın çok altındadır. Araç değer kaybı ile oluşan kaza sonucu değişimi yapılan orijinal parça farkı alacakları için …. tarihinde zorunlu arabulucu nezdinde yapılan görüşme neticesinde de anlaşma sağlanamamıştır. Müvekkile bugüne kadar tazminat alacakları da ödenmemiştir.

 

3-) Arz ettiğimiz nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla meydana gelen hasardan sürücülerin yanı sıra diğer araç sahipleri ve araçların ZMMS’nı yapan sigorta şirketleri de sorumludur. Şu aşamada gerçek zararın tespiti mümkün olmadığından öncelikle; şimdilik müvekkile araçta meydana gelen hasarın davalı yönünden temerrüde düştüğü tarihten itibaren ticari faiz ile birlikte davalı şirketten hesap yargılama esnasında yapılacak bilirkişi incelemesinden daha yüksek miktarın çıkması ihtimaline binaen fazlaya ilişkin saklı tutmak kaydıyla 50,00 TL’lik değer kaybı ile 50,00 TL’lik orijinal parça farkının talebi amacıyla iş bu davanın açılması zorunluluğu olmuştur.

 

H. NEDENLER :MK.,HMK,TTK, KTK ve sair mevzuat.

 

DELİLLER :

1- …. tarihli maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, fotoğraflar,

2- … plakalı araca ait … no.lu poliçe,

3- Sigorta şirketine yapılan başvuru, PTT gönderi takip formu, yapılan kısmi ödeme dekontu,

4- Arabulucu tutanakları,

5- …. tarihli araç fenni muayene raporu,

6- Tramer hasar kayıtları,

7- Kilometre sorgu kayıtları (…. yılları arası)

8- Ekspertiz raporları,

9- Tamire ilişkin yetkili servis kayıtları,

10- Araçların trafik kayıtları, kusurlu araç sürücü belgesi,

11- Tanık beyanları, bilirkişi raporu, yemin ve sair hukuki delil.

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak başkaca sebepler ışığında; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile davanın kabulü ile şu aşamada gerçek zararın tespit edilmesi mümkün olmadığından şimdilik 50,00 TL’lik değer kaybı ile 50,00 TL’lik orijinal parça farkının davalı şirketin temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte ödemesine, ÖN TENSİPLE BİRLİKTE KEŞİF GÜNÜ VERİLİP DOSYANIN KUSUR VE HESAP RAPORU ALDIRILMASINI ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.