Kategoriler
Sigorta Dilekçeleri

Araç Değer Kaybı Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

BURSA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACI :

VEKİLİ : Av. İ*** Y***Değer Kaybı dilekçesi pdf

DAVALI :

D. KONUSU : Gerçekleşen trafik kazası sonucu müvekkilin aracında meydana gelen değer ve kazanç kayıplarının toplanacak delillere göre, tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) davalıdan tahsil talebidir.

H.ESAS DEĞER : 500,00TL Değer Kaybı, 500,00TL Kazanç Kaybı

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkil 18/06/2020 tarihinde .. plakalı aracı ile Bursa/Mudanya yolu üzerinde park halindeyken, işleteni Davalı … sürücüsü Davalı … sevk ve idaresindeki … plakalı aracın, Mudanya yolu üzerinde bulunan ege ulaşım şirketinden çıkarken müvekkilimin aracına çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Ek. 1 de sunulan kaza tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere sürücü …. meydana gelen kazaya asli kusuruyla sebebiyet vermiştir. Çarpma sonucu müvekkilime ait … plakalı 2009 model Renault marka araçta bu kaza nedeni ile değer kaybı oluşmuştur. Aynı kazadan dolayı aracın çalışamamasına bağlı olarak kazanç kaybı da meydana gelmiştir.

2-) …. ın kullanmış olduğu …. plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, …. poliçe numarası ile ALLİANZ Sigorta A.Ş. tarafından yapılmış olup; yerleşik Yargıtay İçtihatları uyarınca trafik kazası nedeni ile araçta oluşan değer kaybı gerçek zarar kapsamında olup; kazaya sebebiyet veren aracın ZMSS tarafından bu zararın karşılanması gerekmektedir. (EK-2)

3-) Müvekkilimin aracında oluşan değer kaybı için sigorta şirketine talepte bulunulmuştur. Ardından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden 05/08/2020 tarihinde değer kaybı tespiti için eksper atama talebinde bulunulmuş ve atanan eksper tarafından 21/09/2020 tarihinde hazırlanan raporda değer kaybı miktarı 2.816,03 TL tespit edilmiştir. Eksper tarafından tespit edilen bu miktar ALLİANZ Sigorta A.Ş. tarafından ödenmiştir. Ancak araçta oluşan hasar, aracın yaşı, kilometresi, poliçe limitleri ve Hazine Müsteşarlığınca belirlenen değer kaybı hesaplama yöntemi dikkate alındığında araçta oluşan değer kaybı eksperce belirlenen değer kaybından daha fazladır. İş bu sebeple ödenen ile gerçek değer kaybı arasındaki farkın tespiti ve ödenmesini Borçlar Kanunu ile Yargıtay Kararlarında belirtilen ilkeler ışığında belirlenmesini talep ediyoruz.

4-)Müvekkilim kazanın olduğu 18/06/2020 tarihinden aracın onarım işlemleri sonra erene kadar aracından mahrum kalmış işlerini yapamamıştır. Kazada müvekkilimin kusuru olmadığı da dikkate alındığında, müvekkil adına araç mahrumiyet bedeline ilişkin de hüküm kurulması gerekmektedir. Araç mahrumiyet bedeline ilişkin Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, oluşan trafik kazası neticesinde, kazanın oluşumunda hiçbir kusuru bulunmayan kişilerin, kusursuz olarak araçlarının onarımı boyunca uğradıkları zararların da giderilmesi gerekmektedir. Bilirkişi tarafından rapor hazırlanırken, müvekkile ait aracın onarımı süresince oluşan mahrumiyete ilişkin de bir değerlendirme yapılmasını talep etmekteyiz. Konuyla alakalı bir Yargıtay kararında: “Davacının ikame araç bedeli talebi mahkemece davacı tarafından araç kiraladığına dair belge sunulmaması nedeni ile reddedilmiş olup, bu süre ile ilgili araç kiraladığına dair belge sunulmasa da B.K.42 maddesi (50.madde) uyarınca hakim zararı belirleyebilir. Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan, bu süre içinde davacının (ikame araç) ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında ayrıntılı, gerekçeli, denetlenebilir rapor almak suretiyle davacının mahrumiyet bedeli talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile karar verilmesi isabetli değildir.” denilmektedir. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E.2017/1625 K.2018/1686 T.8.3.2018

5-) Müvekkilimin davanın sonunda telafisi mümkün olmayan zararlara uğramaması için HMK 389-399 maddeleri gereğince davalı ……… ait …….. plaka sayılı araç üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasını talep etmekteyiz.

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, yapılacak olan bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak olan araçtaki değer kaybının, davalılar tarafından tazmin edilmesi istemiyle mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : Karayolları Trafik Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : 1-)Trafik Kaza Tespit Tutanağı, 2-)…….. plakalı araca ait ZMSS poliçesi ve davalıya ait araç ruhsatı ve sürücü belgesi 3-) Davacıya ait araç ruhsatı ve sürücü belgesi 4-) Müvekkile ait ………plakalı aracın hasar …………..dosyasını Allianz Sigorta A.Ş Genel Müdürlüğünden celbini talep ediyoruz) 5-)plaka araca ait tamir Fotoğrafları 6-)Bilirkişi incelemesi, vs deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

1-) Yukarıda açıklanan nedenlerle; müvekkilime ait araçtaki şimdilik 500,00TL Değer Kaybı, 500,00TL Kazanç Kaybı olarak toplam 1.000,00TL’nin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kaza tarihi olan 18/06/2020 itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsili ile davacı müvekkilime ödenmesine,

2-) ……..ait ……….plaka sayılı araç üzerine “İHTİYATİ TEDBİR” konulmasını,

3-) Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. İ*** Y***

EKLER:

1- Trafik Tespit Tutanağı,

2- ……..plakalı araca ait ZMSS poliçesi , davalıya ait araç ruhsatı ve sürücü belgesi,

3- Müvekkilime ait araç ruhsatı ve sürücü belgesi,

4- Araca ait onarım fotoğrafları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.