Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Banka Haksız Kesinti Tüketici Hakem Heyeti

Banka Haksız Kesinti Tüketici Hakem Heyeti Dilekçe Örneği

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

BİLECİK

Şikâyet Eden

Adı Soyadı : …

TC. Kimlik No : ….

Adresi : ….

Telefon : …..

Şikayet Edilen

Firmanın Unvanı : …..

Adresi : …..

Şikayet Tarihi : 02.02.2021

Şikâyetin Parasal Değeri : 1.243,25-TL

Şikayetin Konusu : Denizbank a.ş. Bilecik Şube Müdürlüğü’nün emekli maaşı hesabımdan yapmış olduğu 24.12.2020 tarihli 594,43-TL ve 24.01.2021 tarihli 525,00-TL ve ayrıca 123,82-TL haksız kesintilerin tarafıma iadesi hakkındadır.

Şikâyetin Açıklaması : Denizbank a.ş. Bilecik Şube Müdürlüğü nezdinde bulunan emekli maaş hesabımdan kanuni olmayan yollarla 24.12.2020 ve 24.01.2021 tarihlerinde banka tarafından kesinti yapılmıştır. (ek1: dekont) 24.12.2020 tarihli 594,43-TL ve 24.01.2021 tarihli 525,00-TL ve ayrıca sebebi açıklanmayan 123,82-TL kesilmiştir. Bilindiği üzere emekli maaşlarından hiçbir şekilde kesinti yapılamaz. Bunun üzerine tarafımca 25.12.2020 tarihinde aralık ayına ait kesinti için bankaya başvuruda bulunulmuştur. (ek2:başvuru dilekçesi) Banka tarafından gelen yazı cevabında ise kesintilerin nedeni olarak emekli maaşımdan borçlarıma tahsilat yapılabileceği ve kredi borçlarımı ödeyene kadar maaşımı farklı bankaya aktaramayacağıma ilişkin muvafakatname, taahhütname, virman, takas ve mahsup talimatı imzalamam gösterilmiştir. (ek3:gelen yazı cevabı)

Ancak gösterilen gerekçe yerinde değildir. Öyle ki imzalanan sözleşme haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair bankayla yapmış olduğu anlaşma veya temlik belgesi olup maaşta tasarrufu engelleyici nitelikte bir sözleşme olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bankanın dayandığı hüküm geçersiz olacaktır. Çünkü bu sözleşme hükmü Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince haksız şart olarak kabul edilmektedir.

Maaşta tasarrufu engelleyici nitelikte bulunan bu madde, Borçlar Kanunu’nun 26 ve 27. maddeleri uyarınca geçersiz sayılmakta, bankanın iddiasına konu kredi sözleşmesinin müşterinin banka nezdinde bulunan ve ileride vadeleri dolmuş ya da dolmamış tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları, nakdi bankaya rehnedilerek bankanın bunlara ilişkin hapis, mahsup ve takas etme yetkisi veren düzenlemenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 sayılı Kanun ile değişik 6’ncı maddesi, Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliği’nin 7’inci maddesi hükümleri ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi çerçevesinde haksız sözleşme koşulu olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesi gereğince nafaka ve SGK alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmanın yasak olduğu, bu maddeye göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması hâlinde, icra müdürü tarafından reddedileceği, ayrıca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 83’üncü maddesi gereğince hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair bankayla yapmış olduğu anlaşma veya temlik belgesi niteliğinde olduğundan yapılan kesinti hukuken dayanaksızdır.

Ortada haciz işlemi dahi yokken hacizden önce verilen muvafakat yerinde değildir.

5510 sayılı Kanun’un 93’üncü maddesi uyarınca emekli maaşlarının devir ve temliki yahut bu sonucu doğuracak nitelikteki hukuki işlemler geçersizdir. Davalı bankaca yapılan bloke ve takas suretiyle kredi borcunun tahsili bu nitelikte bir işlem olup yasa hükmü karşısında geçerliliği yoktur. Bu hususa davacının önceden muvafakatinin sağlanmış olması geçersiz işlemi geçerli hale getirmeyeceği gibi ortada bir haciz işlemi söz konusu olmadığından, anılan yasa maddesinin son

fıkrasının ve sonuçta İİK hükümlerinin somut olaya uygulanabilirliği mümkün değildir.

Talep : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği işlem yapılmasını ve şikâyet konusu 24.12.2020 tarihli 594,43-TL ve 24.01.2021 tarihli 525,00-TL ve ayrıca 123,82-TL haksız kesintilerin tarafıma iadesini arz ve talep ederim.02.02.2021

Şikayet Eden

….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.