Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi

Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi

………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir. 

DAVACI :  

VEKİLİ : 

DAVALI : …………………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

KONU : ……… sayılı 29/04/2019 tarihli ödeme emrinin yürütmenin durdurulması ile iptali talebimizi içerir. 

AÇIKLAMALAR  

Müvekkilime 14/05/2019 tarihinde davalı idare tarafından ödeme emri tebliğ edilmiş ve işbu ödeme emrine göre müvekkilimin davalı idareye parkomat ücreti adı altında borcu olduğu bildirilmiştir. Müvekkilime gönderilen yukarıda bilgileri yazılı ödeme emri usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki,  

  1. Öncelikle müvekkilime gönderilen ödeme emrinde “ Ödeme emrinin tebliği tarihinden 15 gün içerisinde ödeme emrine konu edilen borcu ………. VERGİ/İDARE MAHKEMELERİNDE dava yapma hakkınızın bulunduğu, ancak yargılama sonunda iddianızda tamamen veya kısmen haksız çıkmanız halinde haksız çıkılan tutarın %10 u oranında ayrıca zam tahsil edileceği”, bildirilmiştir. İdarece belirtilen bu husus usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Zira başvuru mercii olarak ………. Vergi/İdare Mahkemeleri gösterilmiş ise de bu husus netlik teşkil etmemektedir. Başvuru merciinin Vergi Mahkemeleri mi yoksa İdare Mahkemeleri mi olduğu hususunda net, açık bir ifade kullanılmamıştır. 6183 sayılı Kanunun 55 maddesinin 2 numaralı fıkrasında ödeme emirlerinde hangi hususların bulunması gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca, madde metninde yer almamakla birlikte, borçlunun hukukunu koruma açısından ödeme emrinde; ödeme emrine karşı hangi sürede, hangi yargı merciine başvurulabileceği hususlarına da yer verilmesi gerekmektedir. Anılan hüküm de dikkate alındığında ödeme emrinde başvuru merciinin net olmaması borçlunun savunma hakkını kısıtlar mahiyette olup, kanaatimizce ödeme emrinin iptalini gerektiren bir husustur.  
  2. Müvekkilime gönderilen 29/04/2019 tarihli ödeme emrine “Düzenleyen”, “Servis Sorumlusu”, Gelirler Şube Müdürlüğü” olmak üzere 3 adet başlık açılmış olup, altına sadece imza atılmıştır. Bu kişilerin kimliğini bildirir ad soyad belgede yer almamaktadır. Bilindiği üzere resmi kurumlarca yapılacak işlemlerde ve tebliğlerde karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin adı ve soyadının bulunması zaruridir. Gönderilen ödeme emri özensiz ve resmilikten uzak bir görüntü sergilemektedir. Tarafımızca gönderilen ödeme emrinin resmi bir kurum evrakı mı yoksa adi bir evrak mı olduğunun tespiti yapılamamıştır.  
  3. 29/04/2019 tarih ……….. nolu ödeme emrinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’nun 58. Maddesi uygulanacağı bildirilmiştir. Ancak madde hükmü incelendiğinde “Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” şeklinde düzenleme mevcuttur. Görüldüğü üzere davalı Belediye her ne kadar itiraz merciini ödeme emrinde itiraz merciini …….. Vergi/İdare Mahkemesinde dava konusu olabileceği gösterilmiş ise de aynı zamanda AATUHK’nın 58. Maddesinin atıf yaparak Vergi İtiraz Komisyonu’na itiraz hakkında başvuru yapılması gerektiği ve uygulanacak kanunun Vergi Usul Kanunu olduğunu bildirmesi büyük bir çelişki içermektedir. Zira tarafımızca işbu davayı hazırlayıp açma konusunda büyük bir muamma yaşamış bulunmaktayız. Kaldı ki uyuşmazlık çözümünde AATUHK’nın 58. Maddesi gereği Vergi Usul Kanunu uygulanacak ise eğer davalı Belediye’nin açıkça Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen ve ihlal edilen vergi/harç/resim/ceza vb.’nin türünün ve ne olduğunun tarafımıza ödeme emrinde açıkça bildirilmesi gerekmektedir. Oysaki ödeme emrinde tahakkuk ettirilen ve borç nevisi olarak “Parkomat Ücreti” yazılmıştır. Tarafımızca “Parkomat Ücreti”nin Vergi Usul Kanunu’nda hangi vergi/harç vs türünün kapsamında olduğu belirlenememiştir. Davalı idare tarafından da bu hususa ilişkin net bir bilgilendirme yapılmamıştır. Bu hususun da iptal sebebi olduğu kanaatindeyiz.  
  4. 6183 sayılı Kanunun 55 maddesinin 2 numaralı fıkrasında ödeme emirlerinde hangi hususların bulunması gerektiği açıklanmıştır. Buna göre “kesinleşen gecikme zammı”nın açıkça belirtilmesi gerekirken, tarafımıza gönderilen ödeme emrinde  “gecikme zammı ödeme anında hesap edilip, ayrıca tahsil edilecektir.” İbaresi yer almaktadır. Tarafımıza yükletmeye çalışılan borç miktarının fer’isi belirtilmemiştir. Bu durum yukarıda belirtilen kanun maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarının, nereye ödeneceğinin, müddetinde ödenmediği taktirde nasıl bir usul takip edileceği hususunda muhatabı bilgilendirici ifadelerin bulunmasının kanun gereği olduğu, bu hususları belirtmenin borçlunun buna karşı ileri sürebileceği savunma sebeplerinden, ödemek ya da kanuni yollara başvurmak gibi alternatiflerden hangisine yöneleceğine karar verebilmesi noktasında belirleyici olacağı, buna ek olarak borçlu tarafından dava açma yoluna gidilmesi halinde yargı mercileri önünde savunma hakkının sağlıklı bir biçimde kullanılabilmesi adına düzenlenen ödeme emrine kanuni dayanağın (takibin hangi kanun hükmü uyarınca yapıldığının) tereddüde yer bırakmayacak şekilde yazılması gerekmektedir. 

  1. Tarafımıza ödeme emrinden önce gönderilen ………….. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 06/12/2018 tarih ve 516 Karar Sayılı Encümen Kararında cezanın dayanağı olarak 08/02/2018 tarih ve 2018-105 sayılı UKOME kararı gösterilmiştir. Fakat ödeme emri ekinde işbu 08/02/2018 tarih ve 2018-105 sayılı UKOME kararı tarafımıza gönderilmemiştir. Borcun dayanağını oluşturan karar tarafımızca incelenemediğinden itiraz ve savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Bu da yasaya aykırılık teşkil etmektedir.  

HUKUKİ DELİLLER : ……….. sayılı 29/04/2019 tarihli ödeme emri, ………… Büyükşehir Belediye Başkanlığı 06/12/2018 tarih ve 516 Karar Sayılı Encümen Kararı ve sair delil 

HUKUKİ NEDENLER : VUK, İYUK, AATUHK ve sair mevzuat 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen gözetilecek sebeplerle, 

Öncelikle yürütmenin durdurularak,  itirazımızın kabulü ile ödeme emrinin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. 29/05/2019 

Davacı Vekili 

Av……………….

 

“Belediye Park Cezası İtiraz Dilekçesi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.