Kategoriler
Beyan Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

Dosya No :

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Konu : Tarihli Bilirkişi Raporuna beyan ve itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar :

Açılan dava ili, ilçesi, Beldesi, Caddesi ve Sokak kesişimi No: adres ve Ada, Parselde bulunan arsa ve üzerindeki 3 katlı binaya; ili, ilçesi, Mahallesi Sokak, Apartmanı, blok, A giriş No: / adres ve Ada , Parsel zemin kat 2 nolu bağımsız bölümdeki 1/5 arsa paylı mesken vasıflı bağımsız bölüme vaki “ECR-İ MİSİL” istemli dava mahallinde keşif icra edilmiş, bilirkişi raporları tarafımıza sunulmuştur.Yapılan keşif ve hazırlanan bilirkişi raporlarının aleyhe olan hususlarını kabul etmemekle birlikte, sunulan bilirkişi raporuna karşı yasal süresi içinde beyanlarımızı ve itirazlarımızı sunma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilirkişi Raporunda Yer Alan Bilirkişilere Ait İmzaların Sayısının Çift Sayıda Olduğu Görülmekte Bu Durum 6100 Sayılı Hmk Madde 267/1’e Açıkça Aykırılık Teşkil Etmektedir.

Tarafımıza ulaşan bilirkişi raporunda bir İnşaat Mühendisi Bilirkişisinin, bir Fen Bilirkişinin imzası olmak üzere toplamda iki adet imza yer almaktadır. Nitekim HMK Md. 267/1’de “Mahkeme, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, TEK SAYIDA, birden fazla kişiden oluşacak bir kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür.” denilmek suretiyle hükümde açıkça tek sayının olması gerektiği belirtilmiştir. Tek sayıda bilirkişi görevlendirilmesinin gerekçesi ise birlikte rapor hazırlayacaklarından, aralarında yazılan rapora muhalefet eden olursa bir taraf böylece çoğunluğu sağlamış olur. Ama iki kişi tayin ettiğinizde bir kişinin görüşüne diğer kişi muhalefet ederse olay çıkmaza girer dolayısı ile iki kişilik bilirkişi heyeti umumiyetle tayin edilmez.

Hazırlanan rapor incelendiğinde sayın mahkeme tarafından da anlaşılacağı üzere raporda iki adet imzanın çift sayıda olduğu, bu haliyle kanun maddesinde belirtilen tek sayı kuralının ihlal edildiği görülücektir. Bu anlamıyla hazırlanan rapor usule aykırılık teşkil etmekle beraber bilirkişilerin karar verirken ne kadar bağımsız olarak hareket ettikleri konusunu şüpheye düşürecektir.

Söz Konusu Bilirkişi Raporunda Taşınmazların Serbest Piyasa Kira Bedelinin Hakkaniyete Uygun Bir Şekilde Belirlenebilmesi İçin Bilirkişi Heyetinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişisinin De Görevlendirilmesi Gerekirken; Kira Bedeli İnşaat Mühendisi Bilirkişisi Tarafından Değerlendirilmesi Hatalı Olup, Raporun Eksik Tanzimi Sebebiyle Yeni Bir Bilirkişi Heyetine Tevdi Edilmesi Ve Yeniden Tanzim Edilmesi Gerekmektedir.

Söz konusu bilirkişi raporunda, kira bedeli yapılan taşınmazlara dair serbest piyasa kira bedeli tespiti İnşaat Bilirkişisi ve Fen Bilirkişisi tarafından yapılmıştır. İnşaat bilirkişisi söz konusu taşınmazın inşaat projeleri ve sistemlerini kontrol edip denetlemek gibi hususların tespitinde görev yapmakta olup; fen bilirkişisi taşınmazın tapudaki konumunu teyit eder. Serbest piyasa kira bedelinin tespiti ise Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişisinin uzmanlık alanına girmektedir. Bu hususta bilirkişi kurulunu oluşturan bilirkişilerin serbest piyasa kira bedel tespiti ile ilgili alanda uzmanlığı bulunmadığı açıktır. Bu nedenle tanzim edilen iş bu bilirkişi raporu hakkaniyete aykırıdır. Bilirkişi raporunun serbest

piyasa kira bedelinin hakkaniyete uygun tespiti adına; işbu raporun gayrimenkul değerleme uzmanı da bulunan yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesini, bu hususta gayrimenkulün kira değerinin tespiti için yeniden rapor tanzim edilmesini talep etmekteyiz.

Bilirkişi Raporunda Serbest Piyasa Kira Değeri Araştırması Yapıldığı İddia Edilse de Raporda Herhangi Bir Emsal Belirtilmemiş Olup Bu Hususta Rapor Eksik Düzenlenmiştir.

Söz konusu olan bilirkişi raporunda, bulunması gereken hususlardan biri olan emsal araştırması açık bir şekilde belirtilmemiştir. Nitekim raporda emsal araştırması yapılmış denilse de hangi mesken veya meskenlerin emsal olarak kabul edildiği gösterilmemiştir. Bu noktada tarafımızca, bilirkişi tarafından emsal kabul edilen mesken veya meskenlerin kaç adet olduğu, yerinin, mevkisinin nerede bulunduğu hakkında gerekli bilgi verilmemiş hal böyle olunca hazırlanan rapor emsal araştırması bakımından dayanaksızdır.

Emsal olarak kabul edilen mesken/-lerin tek bir adet bulunması halinde hukuka aykırılık teşkil edeceği açıktır. Zira rapora konu olacak emsal sayısı birden fazla olması gerekmektedir. Bu sayede taşınmazın serbest piyasa değerine en yakın değer tespit edilebilecektir. Diğer yandan meskenlerin birden fazla olması durumunda ise söz emsallerin emsale değer olup olmadığı, neye göre belirlendiği ve emsal seçiminde rastgele mi yoksa bir sisteme göre mi belirlendiği konusunda da tam bir muamma söz konusudur. Bu tür karışıklığın önüne geçilmesi konusunda mezkur raporda emsaller önemle açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olunması gerekmektedir. Ancak hazırlanan rapor bu konudan eksiklik içermekte tarafımızca haklı olarak hangi mesken veya meskenlerin emsal olarak kullandığı bilinmemektedir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı raporda emsaller ile ilgili açıklamada bir açıklık söz konusu değildir ve mezkur rapora şüphe ile yaklaşmamız sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle emsaller ile ilgili bir açıklığın yer almaması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bilirkişi Raporuna Konu Taşınmazların Yaşı Hakkında Kesin Ve Net Bir Araştırma Yapılmaması Belirsizliğe Sebebiyet Vermektedir. Bu Durum Bilirkişi Raporunun Açıklık İlkesine Aykırıdır.

Hazırlanan bilirkişi raporunda iş bu rapora konu taşınmazların yaşları hakkında 35-40 yaşlarında olduğu görülmektedir. Bina yaşının açık ve net olarak hesaplanmaması bilirkişi raporunu belirsizliğe sürüklemektedir. Bilirkişi raporunun amacı taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar hakkında araştırma yapıp bu araştırma sonucu açık ve net sonuçlar elde etmek, tereddüt içeren ifadelere yer vermemektedir. Bilirkişi elindeki imkanlarla açık bir sonuca ulaşamamışsa bu durumu raporda belirtmesi gerekmektedir. Ancak hazırlanmış ve tarafımıza tebliğ edilmiş bilirkişi raporunda bina yaşı bakımından tereddüt içerikli ifadelere yer verilmiş ve bu durum hakkında bilirkişilerce herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kaldı ki bina yaşının hesaplanması imkansız olmayıp e-devlet uygulaması üzerinden bile tespit edilebilinecek bir durumdur. Hal böyle olunca hazırlanan bilirkişi raporu göstermektedir ki bilirkişilerce yeterli dikkat ve özen yükümlülüğü yerine getirilmemiş , bilirkişilerce hatalı ve eksik inceleme neticesinde rapor hazırlanmıştır.

Bilirkişi Raporunda Taşınmazların Kira Bedeline İlişkin Hesaplama Yapılırken Taşköprü’de Bulunan 2 Daire İçin Ayrı Ayrı Hesaplamaya Gidilmemiş, Tek Daire Üzerinden Yapılan Hesaplama Dikkate Alınmıştır.

İş bu davaya konu taşınmazlardan ili, ilçesi, Beldesi, Caddesi ve Sokak kesişimi No: 2 adres ve Ada, Parselde bulunan arsa üzerindeki 3 katlı binanın alt katı dükkan üst katında ise iki daire yer almaktadır. Bilirkişilerce hazırlanan raporda da binadaki daire sayısı bu şekilde belirtilmektedir. Fakat tarafımıza sunulan raporda daireler için yapılan kira tespitlerinde her iki daire için ayrı ayrı hesaplama yapılması

gerekirken tek bir daire üzerinden hesaplama yapılmış bu hesaplama ikinci daire içinde geçerli görülmüştür. Halbuki sayın mahkemede takdir edecektir ki dairelerin aynı bina da bulunması birebir aynı olduklarını göstermemekle beraber restoresi, tasarımı, taşınmazın iç kısmının tadilat durumu, manzaraları, cepheleri, kat sayıları daireler arasındaki fiyat farklılıklarına yol açmaktadır. Bilirkişilerce bu durumlar göz ardı edilerek hazırlanan bir rapor eksik inceleme ve hatalı hesaplama yapıldığının göstergesidir. Bilirkişilerce hatalı ve eksik hesaplamaya dayalı haksız kanaate varılmıştır.

Raporda Kira Bedelleri Miras Payları Oranında Davacı Ve Davalı Hisselerine Göre Paylaşımı Yapılmış Fakat Bu Kira Bedelinin Ödemesi Konusunda Gerekli Hesaplama Yapılmamıştır.

İş bu rapora konu olan dava ecrimisil davası olup davacı taraf bu davaya konu taşınmazların kullanımını sağlayamamakla beraber payı oranında davalılar tarafından ödeme yapılmamaktadır. Davacı müvekkilimizin bu davayı açmaktaki amacı miras hissesi oranında yapılacak ecrimisil ödemesini almak istemesidir. Bilirkişilerce hazırlanan bu raporda mirasçıların hisseleri oranında yapılan bir hesap söz konusu olmakla beraber bu yapılan hesapta taraflara ne kadar ecrimisil ödemesi yapılacağı hesaplanmaktadır. Fakat hazırlanan bu rapor eksik hesaplama ile hazırlanmış olup davacı tarafa yapılacak olan ödemenin hangi davalı tarafından ve ne kadar oranda yapılacağı hakkında bir hesaplama yer almamaktadır. Zira söz konusu taşınmazlardan davalı mirasçılar farklı oranlarda yararlanmakta ve hepsinin yararlandığı oranlarda sorumluluğu söz konusu olmaktadır. Bu sebepledir ki davalı mirasçıların davacı tarafa ödemesi gereken ecrimisil oranları da değişiklik göstermektedir. Bilirkişilerce bu konu hakkında herhangi bir hesaplama yapılmamış yalnızca mirasçıların pay oranlarına ilişkin ecrimisil ödemeleri hesaplanmış bu ödemelerin hangi oranlarda mirasçı davalılardan alınacağına ilişkin gerekli hesaplama yapılmamıştır.

Tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporu eksik hesaplama içermekte olup davanın asıl amacı olan ecrimisil ödemesi hakkında davalıların sorumluluk oranlarının hesaplanması konusunda sayın mahkemeden ek bilirkişi incelemesi talep etmekteyiz.

Talep ve Sonuç :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile re’sen dikkate alınacak sebeplerle Sayın Mahkemenizce; Bilirkişi raporuna itiraz ettiğimizi bildirerek,

Dosya kapsamında alınan hatalı eksik incelemeye dayalı raporun hükme esas alınmamasını ve ek bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesini,

Gayrimenkul değerlendirme uzmanı bilirkişisinin görevlendirilmesini,

Dosya kapsamında alınan raporda davalıların ecrimisil ödemesi hakkında sorumluluk oranlarının tespit edilmemiş olması nedeni ile sorumluluk oranı tespiti yapılmasını

Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep eder gereğinin yapılmasını vekaletimize binaen arz ve talep ederiz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.