Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

—-. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2021/*** ESAS

 

İTİRAZ EDEN 

BORÇLU         : AD- SOYAD- ADRES- TC VEYA VERGİ NUMARASI

VEKİLİ            : Av.–ADRES

ALACAKLI    : AD-SOYAD –ADRES – TC VEYA VERG NUM. 

VEKİLİ           : AV. AD SOYAD ADRES

itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

İstanbul  İcra Müdürlüğü 2021/ Esas sayılı dosyasından gönderilen örnek 10 ödeme emri müvekkile 12/03/2021 tarihinde tebliğ olmuştur. Süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz.

YETKİYE İTİRAZLARIMIZ

  1. İcra takibi yetkisiz icra dairesinde açılmıştır. Müvekkil şirketin adresi ödeme emrinde de belirtildiği üzere Bakırköy/İstanbul’dur. Genel yetki, kural olarak tüm kambiyo takipleri için geçerlidir. Buna göre takibe konu yapılmak istenen kambiyo senedi borçlusunun yerleşim yeri sayılan icra dairesi genel yetkili icra dairesidir. Bu nedenle icra takibi yetkisiz icra dairesinde açılmıştır. Yetkili İcra Müdürlüğü borçlu şirketin adresi dolayısıyla Bakırköy İcra Müdürlüğü’dür. Dolayısıyla İstanbul İcra Müdürlüğü’nün yetkisizliğine karar verilmesi gerekmektedir. 

BORCA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

  1. Takibe konu çek üzerindeki imza müvekkile ait değildir. Dilekçemiz ekindeki vekaletnamedeki örnek imza incelendiğinde çıplak gözle dahi çekteki imza ile müvekkil şirket yetkilisinin imzasının farklı olduğu açıkça tespit olunabilecektir. Yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile de durum ispatlanacaktır. Müvekkil şirketin takip konusu çek nedeniyle davalı alacaklıya ödemesi gereken hiçbir borcu bulunmamaktadır. 
  2. Takip dayanağı çek üzerine başlatılacak takiplerde zamanaşımı süresi vadeden itibaren üç yıldır. Davalı, takip konusu senetlerle ilgili icra takibi 2021 yılında başlatılmış ancak ilgili takibe konu edilen çekler 30.11.2016, 31.01.2017, 31.01.2017, 02.02.2017, 04.05.2017, 01.06.2017, 03.07.2017 ödeme tarihli olmasına rağmen, müvekkile ödeme emri 12.03.2021 tarihinde tebliğ  edilmiş olup bu tarihe kadar dosyada zamanaşımını kesecek herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu itibarla dava konusu çekler, 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde tahsil cihetine gidilmemesi nedeniyle kambiyo senedi niteliğini yitirmiştir. Artık davalının zamanaşımına uğrayan senede dayanarak müvekkilden alacak talep etme hakkı yoktur, müracaat haklarını yitirmiştir. 

SONUÇ ve İSTEM   : Yukarıda açıkladığımız üzere, yetkiye borca, takibe ve faize  itirazlarımızın kabulüyle  müvekkilimiz hakkındaki haksız takibin durdurulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. 15.03.2021

BORÇLU VEKİLİ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.