Kategoriler
Çek Konulu Dilekçeler

Çek İptali Dava Dilekçesi

Çek İptali Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız.

DAVA KONUSU : ZAYİİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ

OLAYLAR :

  1. Keşidecisi ………………, lehdarı …………….olan 20.000,00 TL miktarlı, 20.08.2014 keşide tarihli, Denizbank …………… Şubesinin ………………… numaralı çek hamiline kaydı ile müvekkile verilmiştir.
  2. Bu çek müvekkilin çantasında saklı iken, 27.06.2014 tarihinde tüm aramalara rağmen müvekkil tarafından bulunamamıştır. Müvekkil hamili olduğu çekin çalındığını düşünmektedir. Çekin çalındığından bahisle …………….. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Soruşturma dosya numarası ………………….’dir.
  3. Çekin kötüniyetli kişilerin eline geçmesi ihtimali ve mağduriyete neden olabileceğinden teminat karşılığı ödeme yasağı konulması konusunda tedbir kararı istiyoruz.
  4. Müvekkilin zilyetliğinde iken kaybolan bu çekin zayii nedeniyle iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK, HMK ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

  1. Banka kayıtları,
  2. Çek fotokopisi
  3. Bahçe Cumhuriyet Başsavcılığı dosyası
  4. Tanık ve her türlü delil…

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile,

  1. Öncelikle keşidecisi ………….., lehdarı müvekkil olan 20.000,00 TL miktarlı, 20.08.2014 keşide tarihli, Denizbank ………….. Şubesinin ……………. numaralı hamiline yazılı çekin ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulması konusunda tedbir kararı verilmesini,
  2. Dava konusu çekin TTK 651–663.maddeleri gereğince iptaline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

07.08.2014

DAVACI VEKİLİ

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.