Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi Örneği

Dava Dilekçesi Nedir?

Dava dilekçesi dava açmak için bir nevi başvuru dilekçesidir. Dava açmak isteyen kişi bir dava dilekçesi hazırlar ve sunar, ardından uygun görülürse dava açma dilekçesi kabul edilir ve davası açılır.

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava dilekçesi aşağıda yazılı zorunlu unsurları da bulundurarak, resmi bir dil ile yazılmalıdır. Ayrıca dava dilekçesinin dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun şekilde yazılması dilekçenin ciddiyeti açısından önemlidir.

Dava dilekçesi yazı tipi olarak kanunen belirlenmiş değildir. Ancak “Times New Roman” veya “calibri” kullanılması tavsiye edilir.

Dava Dilekçesi Nereye Verilir?

Dava dilekçeleri adliyelerdeki ilgili mahkemenin tevzi bürosuna verilir. Örneğin çağlayan adliyesi için tevzi büroları adliye girişinden sonra hemen sol taraftadır. Siz de dava dilekçesi hazırlayabilir ve tevzi bürolarına dava açmak üzere sunabilirsiniz.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Dava dilekçesi zorunlu unsurlar olarak bilinen bu unsurlar HMK md. 119’da açıklanmıştır. Buna göre;

  1. Mahkemenin adı.
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler.
  9. Açık bir şekilde talep sonucu.
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Listede kalın şekilde yazılı unsurların eksikliği halinde dilekçeniz kabul edilmez. Kalın yazılı olmayan unsurların eksikliği halinde ise yine dava açılır. Fakat hakim davacıya bu unsurları da tamamlaması için 1 hafta süre verir. Bu 1 hafta içinde eksiklikler giderilmezse dava hiç açılmamış sayılır.

Dava Dilekçesi Örneği

BÜYÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO :

DAVALI KARŞI DAVACI :

VEKİLİ :

DAVACI KARŞI DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Şiddetli geçimsizlik nedeni ile tarafların boşanmalarına, karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1) Davacı karşı davalı tarafça Büyükçekmece 2. Aile Mahkemesi’nin 2015/1116 E. Sayılı dosyası ile açılan dava ile, iş bu davanın konusu ve tarafları aynı olduğundan birleştirilmesine,

2) Karşı davanın reddi ile davamızın kabulüne,

3) Tarafların boşanmalarına,

4) Boşanma süresince müvekkilimin ev kiralaması ve gerekli eşyaları satın alabilmesi amacı ile bir defaya mahsus 5.000 TL tedbir nafakası ödemesine,

5) Çocuğun yaşı itibarı ile bakıma muhtaç olması nedeni ile çalışıncaya dek Müvekkilim için aylık 750 TL tedbir nafakası, müvekkilin üniversite öğrencisi çocuğu için aylık 750 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, boşanma kararından sonra nafakanın yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,

6) Kusurlu davranışları ile evlilik birliğinin sona ermesine sebebiyet veren davacı karşı davalı eş aleyhine 40.000 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine,

7) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline, karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER : M.K sair yasal mevzuat

DELİLLER : Tanık beyanları, nüfus kayıtları, ekonomik durumların tespiti için

gerekli deliller, sair her türlü yasal delil.

DAVACI VEKİLİ

Av. ….. ……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.