Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Eğitim Nafakası Dava Dilekçesi

Eğitim Nafakası Dava Dilekçesi

SAMSUN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Yardım nafakası talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkilin anne ve babası Samsun 2. Aile Mahkemesi … 06/07/2021 tarihli ilamı ile boşanmışlardır.

2. Müvekkil ergin olması nedeniyle herhangi bir velayet veyahut nafaka konusunda dahli olmamıştır bu sebeple kendisine herhangi bir nafaka bağlanamamıştır.

3. Müvekkil … Üniversitesi … 3. Sınıf öğrencisi olup halen öğrenimine devam etmektedir. (Ek 1- Öğrenci Belgesi)

4. Eğitim masrafları günün koşullarında oldukça fazla olup, bu masrafları annesi tarafından karşılanamamaktadır. Üniversite eğitim giderleri, yeme içme, ulaşım, kitap, kırtasiye, iletişim giderleri düşünüldüğünde ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru düşünüldüğünde tüm bu giderleri tek başına ya da annesiyle karşılaması imkansızdır. Öğrenci olduğundan ve dersleri yoğun takibi nedeniyle herhangi bir işte çalışması da mümkün görünmemektedir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 12.5.1999 gün ve E:1999/2-288, K:1999/294 sayılı ilamı “Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı, bir kural ve karine olarak kabul edilmelidir” şeklindedir.

5. Davalı babanın aylık 6000-7000 TL arasında geliri vardır. Kendisi annesi ile ikamet etmekte ve bu noktada da herhangi bir kira gideri bulunmamaktadır. Ayrıca davalının üzerine kayıtlı taşınmazları da vardır. Bu durum ilgili yerlere müzekkere yazıldığında subüta erecektir. Davalı, görüldüğü üzere maddi geliri fazla olmasına rağmen çocuklarının giderlerini düşünmeyip bana herhangi bir yardım yapmaktan da imtina etmektedir. Müvekkili adeta eğitim ve diğer masraflarıyla baş başa bırakıp bir baba olarak sorumluluklarından kaçınmıştır ve aileye hiçbir katkısı bulunmamaktadır.

TMK’nın 328. Maddesi “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” şeklindedir.

Kanun düzenlemesi gereğince, çocuk reşit olduktan sonra eğitim hayatı devam ediyorsa, anne ve babasından nafaka talebinde bulunabilecektir. Bu nafaka, şartları gereğince aslında yardım nafakası niteliğinde olup, çocuğun eğitiminin devam etmesi nedeni ile kendi geçimini

sağlayamaması ve eğitim giderlerinin de karşılanması gerekliliğine dayanmaktadır. Bu gerekçeye dayanarak bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” şeklindedir. Kaldı ki emsal içtihatlar da bu yöndedir. Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/3-1627 E. 2015/1020 K. sy. 13.03.2015 tarihli ilamı “ … uyuşmazlık; üniversitede okuyan ve düzenli bir geliri bulunmayan ergin davacı çocuk yararına yardım nafakası takdiri gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır… Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca, baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına olduğu gibi, babanın da yararına bulunmaktadır. Şu halde, yerel mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davacı çocuğun nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir…” şeklindedir. Türk Medeni Kanunu ve emsal Yargıtay kararlarına göre tarafıma yardım nafakası verilmesi gerekmektedir.

Davalının dolgun bir aylık geliri vardır ve mali – sosyal durumu gayet iyidir. Buna karşılık giderek azalan paranın alım gücü, ülkenin ekonomik durumu ve tarafımın üniversite ve eğitim giderleri, annesinin de ihtiyaçları karşılamada zorluk yaşaması nedeniyle eğitim giderlerine hiçbir katkısı olmayan davalı baba hakkında yardım nafakası talepli işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla Samsun 2. Aile Mahkemesi … 06/07/2021 tarihli ilamı. (karar suretini ilgili mahkemeden celbini talep ederiz.), Nüfus kayıtları, Öğrenci Belgesi, Mali Durum Araştırması, Tapu kayıtları, Tanık beyanları, (Sayın mahkemenizce karar verildiğinde bildirilecektir.) Yemin, Bilirkişi, Yargıtay içtihatları ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemece dikkate alınacak diğer hususlar neticesinde:

Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil için aylık 1000 TL DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN tedbir nafakasına, dava sonunda da yardım nafakası olarak devamına ve her yıl ÜFE ve TÜFE oranında arttırılmasına,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederim. 16/09/2021

Davacı Vekili

EK:

Öğrenci Belgesi

Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.