Kategoriler
Suç Duyurusu Dilekçesi

Evden Çıkmayan Kiracı Hakkında Suç Duyurusu

Evden Çıkmayan Kiracı Hakkında Suç Duyurusu

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

ŞİKAYET EDİLEN:

SUÇ KONUSU : Şüphelinin Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçuna (ve savcılık makamı tarafından resen incelenecek şuçlar da dahil olmak üzere) Vücut veren eyleminin cezalandırılması talebimizdir. ( TCK madde 154/1 göre )

AÇIKLAMALAR

Müvekkil …… Mahallesi…. Caddesi ……. numaralı adreste bulunan ……. parselde yer alan….. Numaralı mesken niteliğindeki bağımsız bölümü ……. tarihinde satın almıştır.

Müvekkil taşınmazı satın aldığında taşınmazda şüpheli…… kiracı olarak kullanmakta idi. Müvekkil tüm hukuki yollara başvurmuş ancak şüpheliyi gayrimenkulünden çıkartamamıştır. Şüphelinin önceki gayrimenkul sahibi …… ile imzaladığı kira sözleşmesi 1 yıllık olup sözleşme …… tarihinde son bulmuştur.

Ancak bu süre içerisinde de taraflar hali hazırda aynı apartmanda oturdukları için müvekkil davalı ile iletişim halinde olduğundan evi boşaltmasını, kendisinin taşınacağını, kendi kira sözleşmesinin de sona erdiğini defalarca sözlü olarak da dile getirmiştir. Şüpheli … tüm taleplere ve müvekkilin iyi niyetli iletişim kurma çabalarına rağmen evi boşaltmamış ve müvekkili zor durumda bırakmıştır. Artık şüpheli…….’nın davranışı Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil etmektedir.

TCK madde 154’te Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

İyiniyet göstergesi olarak müvekkil şüpheliyi zor durumda bırakmamak amacı ile defaatle evden çıkmasını söylemesine rağmen her seferinde çıkacağım diyerek adeta oyalamakta ve bunun akabinde hukuki yollara başvurulacağı şüpheliye söylendiğinde ” istiyorsanız dava açın ” ibareleriyle kötü niyetli yaklaşımda bulunmaktadır. Hukuki sürecin uzun süreceğini bile kiracılar hukuku kendi kötü niyetlerine araç olarak kullanmakta, gün sonunda hukuki dava devam ederken kiracı da evde oturmaya ve GAYRİMENKULU HİÇ BİR HAKKA DAYANMADAN İŞGAL ETMEYE DEVAM ETMEKTEDİRLER. Bu husus dahi şüphelinin kötü niyet teşkil ettiğine dair kanıt niteliğindedir. Tarafımızca müvekkil lehine tüm hukuki yollara başvurulmuş olup şüpheli ……’nın davranışı Türk Ceza Kanunu anlamında bir suça vücut verdiğinden savcılığa da şikayet etme zorunluluğu doğmuştur.

Sayın makamınızca da takdir edileceği üzere,Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz malın veya eklentilerinin kısmen veya tamamen işgal edilmesi, taşınmazın sınırlarının değiştirilmesi veya bozulması yahut herhangi bir suretle hak sahibinin malından kısmen veya tamamen yararlanmasına engel olunması suçun unsurlarını tamamlayıcı nitelikte olup ceza verilmesi gerekmektedir. Müvekkil, maliki olduğu daireyi kullanamamaktadır. Yapılan sözlü ve yazılı uyarıların sonuçsuz kalması, söz konusu daireden bir süredir yararlanamıyor olması nedeniyle uğradığı zarar ve

şüphelinin uyarılar karşısında gösterdiği pişkin tavırları, müvekkilimin sayın makamınıza işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 154 ve ilgili diğer tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkile ait taşınmaza ilişkin tapu kayıtlarının celbi, keşif ve bilirkişi incelemesi, ihtarname, tanık beyanları ve ilgili diğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, şüpheli hakkında TCK Madde 154’te göre “hakkı olmayan yere tecavüz” suçu ve sayın savcılık tarafından resen incelenerek şüphelinin suç oluşturan tüm eylemleri nedeniyle kamu davası açılmasına karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederiz 27.04.2021

MÜŞTEKİ VEKİLİ

AV……..

*E-imzalıdır*

Ekler ;

1-Tapu Senedi Örneği

2- ……. Tarihli Kira sözleşmesi

3- Adana … Noterliği ….. Yevmiye Numaralı ihtarname

4-Vekaletname Sureti

5- Müvekkilin Kira Sözleşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.