Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

ALICI :

SATICI :

Bundan böyle taraflar alıcı ve satıcı olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu İli İlçesi sitesi Pafta: , Parsel : Kat : ve nolu Bağımsız bölümlü taşınmazın satıcı tarafından sözleşme şartları gerçekleştiğinde alıcıya tapuda devrini içerir.

3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI

1. Gayrimenkul satış bedeli .000,00TL ( )’dır.

2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafından Satıcıya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:

– .2021 tarihinde .000-TL(İkibinTürkLirası), Nakit Olarak Elden Ödenmiştir,

– .2021 tarihinde .000-TL(KırkbeşbinTürkLirası), Nakit veya Banka Hesabına,

– .2021 tarihinde .000-TL(YüzbinTürkLirası)’nı Nakit veya Banka Hesabına,

Makbuz karşılığı alıcı tarafından satıcıya ödenecektir.

3. Ödemelerin herhangi biri yapılmadığında, sözleşme feshedilecek ve alıcı toplam satış bedelin tutarının yüzde 10’u oranında cezai şart ödeyecektir.

4. TAPU DEVRİ

Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde alıcı tarafından satıcıya tamamıyla ödenmiş olması kaydıyla, gayrimenkulün mülkiyetinin resmi şekilde tapu devri, toplam satış bedeli ödendikten sonra alıcı tarafından en geç 30.01.2022 tarihine kadar ilgili Bartın Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde gerçekleşecektir.

2021 tarihine kadar taşınmaz ile ilgili Belediye Emlak borçları ve Siteye olan aidat v.s. borçların tamamı satıcıya aittir .2021 tarihinden sonraki taşınmaz ile ilgili Belediye Emlak borçları ve Siteye olan aidat v.s. borçların tamamı alıcıya aittir

Taşınmazın .2022 devir tarihine kadar doğmuş ve doğacak her türlü ihtiyati/icrai haciz, rehin, ipotek ve tüm takyidatlar kaldırılarak alıcı adına tescil edilecektir.

Taşınmazın satış bedeli ödendikten sonra 30.01.2022 tarihine kadar yukarıda belirtilen koşullarda tapu devri yapılmadığı takdirde, satıcı satış bedelinin tamamını alıcıya iade edecek ve toplam satış bedelinin %10 u oranında cezai şart ödeyecektir. Ayrıca alıcının taşınmaz için yapmış olduğu tüm masraflar satıcı tarafından alıcıya ödenecektir.

Taşınmaz sözleşme tarihi itibari ile alıcıya teslim edilecektir.

5. SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

Sözleşme imzalandıktan sonra, tapu devrinden önce satıcı tapuyu üçüncü bir kişiye devretmesi halinde satış bedelinin %10u oranında cezai şart ödeyecektir.

6. HARÇ VE MASRAFLAR

İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar Alıcı tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkulun tapuda devri sırasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar Alıcı tarafından ödenecektir.

7. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde Bartın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 03.08.2021 tarihinde 2 nüsha olarak tanzim edilmiştir.

ALICI                    SATICI                   ŞAHİT                ŞAHİT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.