Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

HAGB İtiraz Dilekçesi

Nitelikli Yaralama HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği

DÜZCE (…) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: 2021/… Esas 2021/… Karar

İTİRAZ KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SUÇA

SÜRÜKLENEN ÇOCUK: Ş*** Ç*** (TC :… )                    

ADRES:

MÜDAFİİ: Av.              

ADRES:

KONU: Düzce Asliye Ceza Mahkemesi’nin ………… gün ve  2021/   E., 2021/    K. sayılı HAGB kararına itiraz dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

Düzce Asliye Ceza Mahkemesi, 2020/….. E. sayılı dosyasının ………. tarihli duruşmasında müvekkil Ssç hakkında yaralama suçundan neticeten 4 ay 10 gün hapis cezasına karar verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına  karar verilmiştir. Karar eksik incelemeler sonucu alınmış dolayısıyla Ssç hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken usule, yasaya ve hukuka aykırı olarak HAGB kararı verilmiştir. Şöyle ki;

Yargılamanın tüm aşamalarında da belirtildiği üzere yargılama konusu olayın öncesi vardır. Olay günü önce mağdur ………,  Ssç’ ye saldırmıştır ve okul çıkışında da yine aralarında itiş kakış olmuştur, kavga sırasında müvekkil Ssç kendisine yönelik saldırıyı def etmek için mağdura vurmuştur. Doğrudan mağdurun burnuna yönelik bir eylemi olmamıştır. TCK. madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Somut olayda, Ssç’ nin kastı mağduru yaralamaya yönelik değil; kendi vücut bütünlüğünü korumaya yöneliktir.

Nitekim ilk saldırı eyleminin kimden kaynaklandığına ve gerçekleşme şekline yönelik her türlü şüpheden uzak beyan ve somut delil bulunmamaktadır. Bu halde şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca müvekkil Ssç hakkında ispatlanamayan iddiaya dayalı beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Bunun yanında soruşturma aşamasında ileri sürülen, mağdur …………’in daha öncesinde okulda ettiği bir kavga sırasında burnunun kırıldığı ve ailesinin bu olay sebebiyle kişilerden yüksek miktarda tazminatlar alarak şikayetten vazgeçtiğine yönelik müvekkilin annesinin iddiası bulunmaktadır. Aynı zamanda mağdurda meydana geldiği iddia edilen kırığın yeni kırık mı yoksa eski tarihli bir kırık mı olduğunun tespiti için  film çekilerek tespiti yapılmak üzere rapor aldırılmasına ve mağdur hakkında yukarıda bahsedilen olayla ilgili olarak bir kayıt bulunup bulunmadığı hususunda uyap üzerinde inceleme yapılmasına yönelik talepler değerlendirilmeden ve buna yönelik araştırma yapılmadan eksik incelemeyle karar verilmiştir. Mağdurdaki burun kırığının yukarıda bahsi geçen ve öncesinde gerçekleştiği öne sürülen olaydan ileri geldiğine yönelik düşünce ve iddiamız dikkate alınmamıştır. İşbu nedenle TCK  madde 87/3 ‘teki şartların Ssç açısından oluşmadığı ve bu hususta mahkumiyete yeter tam bir ispat sağlanamadığı için müvekkil Ssç hakkında Hagb yerine  beraat kararı verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve  izah olunduğu üzere , itirazlarımızın kabulü ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARININ KALDIRILMASINA VE müvekkilin BERAATİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

İTİRAZ KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SSÇ MÜDAFİİ

Av. K*** G***

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > nitelikli yaralama hagb itiraz dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.