Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO : TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

DAVALI :

KONU : İcra Takibinin İptali Talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı F.K. tarafından müvekkilim aleyhimde Ankara 23. İcra Dairesi … E. Sayılı dosyasıyla İlamlı İcra takibi başlatılmıştır. Bu takibin dayanağı olan belge Ankara Batı 2. Aile Mahkemesinin … E. Sayılı dosyasıdır. Bu dava sonuçlanmamış olup hali hazırda istinaf aşamasındadır. Davalı F.K. henüz kesinleşmemiş olan bu mahkeme kararında kendisi lehine hükmedilen yoksulluk nafakasını icraya koymuştur. Ancak Yargıtay(EK-1) içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere yoksulluk nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekmektedir. Davalı tarafın henüz kesinleşmemiş olan ve halen istinaf aşamasında bulunan mahkeme kararını dayanak yaparak müvekkilim aleyhimde ilamlı icra takibi başlatması hukuksuz bir işlemdir.

2-) Takibe konu mahkeme kararında davalı lehine hükmedilen 450,00 TL’lik yoksulluk nafakasında, nafakanın hangi tarihten itibaren(dava tarihi/karar tarihi) ödeneceği ile ilgili bir hüküm olmamasına rağmen davalı tarafın müvekkilim aleyhinde başatmış olduğu icra takibinde dava tarihinden itibaren alacak talep etmesi diğer bir hukuksuz işlem olmuştur.

3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı F.K’nun söz konusu mahkeme kararını takibe koymaya yetkisi olmadığından Ankara 23. İcra Dairesi’nin … E. sayılı dosyası ile açılan takibin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK, TTK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER : Ankara Batı 2. Aile Mahkemesi … E. Sayılı dosyası, Ankara 23. İcra Dairesi … E. sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizce resen nazara alınacak nedenlerle Ankara 23.İcra Dairesi … E. sayılı dosyası ile açılan takibin iptaline, yargılama devam ederken takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EK-1) Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/18343 E.-2014/7453 K. Sayılı evrakı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.