Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Memuru Şikayet Dilekçesi

İcra Memuru Şikayet Dilekçesi Örneği

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : …

DOSYA NO : ..

ŞİKAYET EDEN :…..

VEKİLİ : ….

BORÇLU :…..

KONU : Bir hakkın yerine getirilmemesi sebebiyle ilgili icra müdürlüğünün 02/02/2021 tarihli kararının kaldırılması talebimizle ilgili şikayet dilekçesinin sunumuna havidir.

AÇIKLAMALAR

1.Alacaklı müvekkil şirket , borçlu… 224531 NO’LU Fatura alacağına bağlı ilamsız ödeme emrine dayalı icra takibi başlatmış ve işbu icra takibi kesinleşmiştir.

(EK-1 : SÖZ KONUSU İCRA TAKİBİ VE FATURA EKLERİNİN İLGİLİ DAİREDEN CELBİ TALEP OLUNUR.)

2.Kesinleşen icra takibine karşı haciz talebinde bulunulmuştur.Tarafımızca dosya borçlusu ilgili şirket ile İski Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen İçme Suyu ve Atıksu işinde … ile birlikte (adi ortaklık olarak), bilgileri verilen idareden ihale ile iş almış ve hali hazırda bu işi yürüttüğü tespit edilmiştir akabinde borçlu… tarafından ödenecek meblağların işbu icra dosyasına gönderilmesi için;….. yaptığı iş kapsamınd…. tarafımızca İİK. 89/1’e göre haciz ihbarnamesi gönderilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.

(EK-2: 02.02.2021 TARİHLİ İLGİLİ İİK 89/1 İHBARNAMESİNİ BARINDIRAN TALEBİMİZ MEVCUTTUR.)

3. Ayrıca….. bünyesinde yürütülen ihale kapsamında yatırılan teminat ve ilgili borçlu şirketin hakediş ücretine de tarafımızca haciz ve ihbarname talebinde bulunulmuşsa da işbu talebimiz reddedilmiş olup hukuka aykırıdır.

(EK-3 : İSTANBUL ANADOLU……..TARİHİNDE SÖZ KONUSU TALEBİMİZE İSTİNADEN VERMİŞ OLDUĞU RED KARARI)

HUKUKİ SEBEPLER :İİK, HMK ve sair mevzuat hükümleri.

DELİLLERİMİZ:

  1. İstanbul Anadolu … İcra Dairesi….9 Esas sayılı dosya ve fatura alacağı (celbi talep olunur
  2. 02.02.2021 tarihli ilgili iik 89/1 ihbarnamesini barındıran talebimiz
  3. İstanbul Anadolu …İcra Dairesinin 02.02.2021 tarihinde söz konusu talebimize istinaden vermiş olduğu red kararı
  4. Tanık, Bilirkişi, Yemin, keşif, Yargıtay Kararları, uzman görüş ve sair tüm deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, İstanbul Anadolu… İcra Müdürlüğünün…. Esas sayılı dosyasından verilen 02/02/2021 tarihli memur işleminin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. ….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.