Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Memurunu ve İşlemini Şikayet

İcra Memurunu ve İşlemini Şikayet Dilekçesi

… … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :

DOSYA NO :

ŞİKAYET EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ALACAKLI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU : Şikayetimizin kabul edilerek …. … İcra Müdürlüğü’nün …/…/… tarihli yazısına konu işlemin kaldırılması veya düzeltilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Borçlu … … hakkında … İcra Dairesi …/… esas karar numaralı dosya üzerinden yaptığımız ilamsız takip sonucunda …/…/… tarihinde ödeme emri tebliğ edilmiş, süresi içerisinde tarafımızca borçlunun …… sayılı taşınmazlarına haciz isteminde bulunulmuş; …/…/… tarihinde borçluya ait …… sayılı taşınmazların tapu kaydına haciz konulmuştur.
  2. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 106. Maddesindeki bir yıllık zamanaşımı süresi dolmadan; …/…/… tarihinde ilgili taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılması, 100. maddeye yarar bilgilerinin toplanılması ve satış avansının dosyaya depo edilerek satışına karar verilmesi için … İcra Müdürlüğü’ ne talepte bulunulmuştur.
  3. … İcra Müdürlüğü verdiğimiz talep üzerine “gerekli satış şartlarının oluşmadığından satışın şimdilik reddi ile gerekli şartlar oluştuğunda tekrar satışın talep edilmesine ve ……. -tl satış avansının dosyaya depo edilmesine” karar vermiştir. 12. Hukuk Dairesi’ nin 2015/21913 esas 2015/32637 sayılı kararında “icra müdürlüğünden hacizli malın satışının süresinde istenilmesi yeterli olup diğer satış şartlarının oluşup oluşmadığının irdelenmesi gerekmez.” şeklinde geçen ifadeden de anlaşıldığı üzere; icra müdürü kararı hukuka aykırıdır. Ancak söz konusu şartlar tarafımızca sırası ile gerçekleştirilmiştir. (EK – 1) (EK – 2)
  4. …/…/… tarihinde …………-tl satış avansı …/… esas ve karar numaralı dosyaya depo edilmiştir. …/…/… tarihinde …. Sayılı taşınmaza … talimat dairesince …. Talimat numaralı dosya ile; …/…/… tarihinde …. Sayılı taşınmaza … talimat dairesince …. Talimat numaralı dosya ile ve son olarak …/…/… tarihinde …. Sayılı taşınmaza … talimat dairesince …. Talimat numaralı dosya ile kıymet takdirleri yapılmıştır. (EK – 3)
  5. Taşınmazların satışının yapılması için; 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ilgili maddelerince öngörülen tüm koşullar bu şekilde tamamlanmış ve …/…/… tarihinde satışın yapılması için … İcra Dairesi’ ne yeniden talepte bulunulmuştur. Ancak … icra dairesi müdürü …. “haciz tarihiden satış talebine kadarki sürede zamanaşımının geçtiği’ gerekçesiyle satış talebimizi reddetmiştir. (EK – 4)
  6. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 106. Maddesindeki bir yıllık zamanaşımı süresi dolmadan; …/…/… tarihinde … icra dairesine sunduğunuz satış talebimize cevaben ‘satış avansının depo edilmesine ve satış için gereken koşulların tamamlanmasına’ şeklinde verilen karar üzerine …………-tl satış avansının dosyaya depo edilmiş olması ve taşınmazların kıymet takdirlerinin yapılarak satışa hazırlanmasının göz ardı edilerek satış talebimizin reddi 2004 sayılı Kanunun ilgili maddelerine ve Yargıtay’ ın emsal kararlarına aykırılık teşkil etmektedir.
  7. Özellikle 23. Hukuk Dairesi 2013/4997 esas 2013/6418 karar numaralı içtihattaki “Satış talep edilerek avansı yatırılmış olmakla, bir daha satış istemesine gerek kalmaksızın, haczi ve satışının ayakta olduğunun kabulü gerekir.” şeklinde verilmiş kararda görüldüğü üzere, satış avansının depo edilmiş olması ve satış istemi, satışının ayakta olduğunun kabulü için yeterli olmalıdır. Bunun aksi yönde karar veren icra müdürünün kararı hukuka aykırı olup bozulması gerekmektedir. (EK – 5)
  8. Yukarıda açıkladığımız gerekçelerle … … İcra Müdürlüğü’nün …/…/… tarihli yazısına konu işleminin düzeltilmesi amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur.
  9. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir. (2004 S. K. m. 16)

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 4, 16, 106.

HUKUKİ DELİLLER :

1- …/…/… tarihli … icra dairesi … müdürü kararı

2- İlgili taşınmazlara ait kıymet takdir raporları

3- …/…/… tarihli … icra dairesi müdürü …. Kararı

4- … İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. Sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … … İcra Müdürlüğü’nün yasaya aykırı vermiş olduğu “haciz tarihiden satış talebine kadarki sürede zamanaşımının geçtiği’ şeklindeki kararı hakkındaki şikayetimizin kabulüne, işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

EKLER :

1- …/…/… tarihli … icra dairesi … müdürü kararı

2- 12. Hukuk Dairesi’ nin 2015/21913 esas 2015/32637 sayılı kararı

3- İlgili taşınmazlara ait kıymet takdir raporları

4- …/…/… tarihli … icra dairesi müdürü …. Kararı

5- 23. Hukuk Dairesi’ nin 2013/4997 esas 2013/6418 sayılı kararı

6- … İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. Sayılı dosyası

7- Bir adet onaylı vekaletname örneği

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.