Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

İSTANBUL (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Tedbir Taleplidir.

İcra Dosya No: …………….. İcra Müdürlüğü – 2021/……….. Esas

ŞİKAYETÇİ:

VEKİLİ: Av.

DAVALI:

VEKİLİ: Av.

KONU: Usulsüz tebligatın iptali ile öğrenme tarihi olan ……….. tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne, icra işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, süresinde itiraz sebebiyle icra takibinin durdurularak dosyadaki hacizlerin düşürülmesine karar verilmesi talepli şikayet dilekçedir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda numarası yazılı icra dosyasında alacaklı görünen tarafından müvekkil aleyhine girişilen Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız Tahliyesine ilişkin takip ………….. tarihinde yapılmış ve müdürlükçe aynı gün ödeme emri düzenlenmiştir. Ancak gerek takip talebinde gerekse düzenlenen ödeme emrinde müvekkilin ismi yanlış yazılmış olup TC Kimlik numarası da eklenmemiştir.

İşbu hukuka aykırı düzenlenmiş ödeme emri yukarıda bahsedildiği üzere TC Kimlik numarası olmayan ve soy ismi yanlış yazılan borçluya çıkartılmıştır. Bu tebligatta da ekte görüleceği üzere müvekkilin soy isminden farklı bir soy isim yazmakta olup TC kimlik numarası da yazmamaktadır. Bu şekilde çıkartılan ilk tebligat iade döndükten sonra alacaklı vekili icra müdürlüğüne başvurduğu bir dilekçe ile müvekkil borçlunun ismini düzeltmiş ve TC Kimlik numarasını bildirmiş; bununla birlikte mernis adresine TK 21/2’ye göre tebligat çıkartılmasını talep etmiştir.

İşbu talep icra müdürlüğünce kabul edilmiş ve ikinci kez düzenlenen tebligatta müvekkilin soy ismi doğru yazılmış, TC kimlik numarası eklenmiş ve TK 21/2 şerhli tebligat muhtara tebliğ edilmiştir. Göründüğü üzere ilk çıkartılan tebligat borçlu müvekkil yönünden hatalar barındırdığından (farklı soy ismi yazdığı ve TC Kimlik numarası, doğum tarihi ve ana-baba adı bulunmadığından) müvekkile tebliği mümkün görünmemektedir. Hayatın olağan akışında bu tebligatın müvekkil tarafından kabul edilmesi düşünülemez. Hal böyleyken mernis adresine çıkartılan ikinci tebligatın TK 21/2 şerhli yapılması hukuka aykırı olup usulsüz tebliğ söz konusudur.

Halbuki ilk tebligatın hatalı olması ve tebliğe uygun olmaması değerlendirildiğinde bu hatalı tebligat sonrasında yapılması gereken hatasız şekilde hazırlanan yeni tebligatın mernis adresine normal şekilde tebliği, tebliğ edilemediği takdirde yeniden mernis adresine TK 21/2 şerhli tebligat çıkartılmasıdır. Ne var ki hatalı ve tebliği mümkün olmayan tebligat sonrasında bu yola gidilmeden müvekkilin mernis adresine doğrudan TK 21/2 şerhli tebligat çıkartılmıştır. Bu sebeple yapılan tebligatın usulsüz olduğu ortadadır.

Usulsüz tebliğ sebebiyle müvekkilin bu takipten hiçbir surette haberi olmamış, kapısına yapıştırılan hiçbir haber kağıdına rastlamamış, muhtardan da bu yönde bir bilgi almamıştır. Bu süreçte kendisi hakkında yapılan takipten haberdar olabileceği hiçbir durum da oluşmamıştır. Ancak hakkında açılan tahliye dava dilekçesi kendisine ulaştıktan sonra …………. tarihinde (……………. tarihinde muhtara tebliğ edilen tebligatı müvekkil …………….. tarihinde öğrenmiş ve muhtardan teslim almıştır. Bu husus tarafımızca her türlü delille ispat edilebilecektir.) işbu takipten haberi olmuştur. Sonrasında hukuki destek almak maksadıyla tarafımıza başvuran müvekkilin icra dosyasına vekaletname sunduğumuzda UYAP kayıtları tarafımızca incelenmiş ve yapılan tebligatın usulsüzlüğü tarafımızca ……………….. tarihinde fark edilmiş ve öğrenilmiştir. Bu sebeple tebliğ tarihinin ……………. tarihi olarak yani usulsüz tebligattan haberdar olunan tarih olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte müvekkilin icra takibinden haberdar olduğu tarih de yukarıda açıkladığımız üzere ………….. tarihidir. Her ne kadar usulsüz tebligat sebebiyle yapılacak şikayetin süresinin usulsüz tebligatın öğrenildiği tarihten başladığı kabul edilse de aksi kanaat halinde dahi (icra takibinden somut manada haberdar olunan tarih ………………. olduğundan) icra takibinin öğrenildiği tarih …………… olduğundan şikayet ve takibe itiraz süresinin de bu tarihe göre başladığı kabul edilmelidir. Tahliyeye ilişkin dava dilekçesinin muhtardan ……………….. tarihinde alındığı hususu tanık, kamera görüntüsü, yemin vb delillerle ispat edilebilecektir.

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde müvekkile yapılan usulsüz tebligat sebebiyle itiraz süresinin henüz dolmadığı açıktır. Usulsüz tebligat durumunda tebliğ tarihi usulsüz tebligatın öğrenilme tarihi sayılmakta olup bu sebeple süresi içerisinde yaptığımız itiraz sebebiyle takibin durdurulmasını, dosyadaki tüm hacizlerin fekkini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : Tebligat Kanunu, İİK, TBK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : …………….. İcra Müdürlüğü 2021/………….. Esas sayılı dosyası, tebliğ mazbataları, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve sair her türlü delil, kamera görüntüleri.

NETİCE – İ TALEP : Yukarıda açıklanan gerekçeler ve resen göz önüne alınacak sebeplerle ;

  1. Öncelikle …………….. İcra Müdürlüğü 2021/……………….. Esas sayılı takibin şikayet sonuçlanana kadar teminatsız tedbiren durdurulmasını,
  2. Usulsüz olarak yapılan tebligatın iptaline ve tebliğin …………………. tarihinde yapılmış sayılmasına karar verilmesini,
  3. Süresinde yapmış olduğumuz borca itiraz sebebiyle takibin durdurulmasını ve dosyadaki tüm hacizlerin fekkini,
  4. Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını sayın mahkemeden vekaleten arz ve talep ederim. …./…./2021

Şikayetçi Vekili

Av. …………….

Ek: Müdürlükçe Düzenlenmiş …………….. Tarihli Ödeme Emri (Örnek No:13)

İlk Tebligat ve İade Dönen Tebligat Parçası

Alacaklı Vekilinin Talebi ve Müdürlük Kararı

Mernis Adresine TK 21/2 Uyarınca Yapılan Usulsüz Tebligat ve Tebligat Parçası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.