Kategoriler
Suç Duyurusu Dilekçesi

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

İftira Suçu Şikayet Dilekçesi

…… CEZA MAHKEMESİ …………………

DOSYA NO : …/… E.

SANIK :

MÜDAFİİ :

MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

KONU : Esasa İlişkin Savunmalarımızı İçerir Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) … ili … İlçesi … Mahallesi … Sokak No: … adresinde ikamet eden müvekkilin, … İlçesi … Köyünde babasından kalma arazilerinin bulunup bu araziler …… ve … isimli şüphelilerce kullanılarak müvekkilin faydalanmasına mani olarak, müvekkili gıyabında ölümle tehdit etmişlerdir. Can güvenliği bulunmadığımdan müvekkil Cumhuriyet Başsavcılıklarına muhtelif tarihli dilekçeleriyle şikayet başvurusunda bulunmuştur. Can güvenliğinin sağlanması hususunda başvuruda bulunan müvekkilin iddialarıyla ilgili olarak, müvekkilin kimler tarafından, ne zaman, nasıl tehdit edildiği, tehdit içeren ifadelerin kimler tarafından kendisine iletildiği, babasından ve diğer murislerden kalan taşınmaz olup olmadığı ve bu taşınmazların fiilen kimler tarafından kullanıldığı, müvekkilin faydalanmasına mani olunup olunmadığı konusunda herhangi bir soruşturma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek (EK-1) müvekkil hakkında iftira suçunu işlediği iddiasıyla …. Cumhuriyet Başsavcılığının …. no’lu iddianamesi ile mahkemeniz nezdinde …/… E. Sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İftira suçlaması ile açılmış olan iş bu davadaki suçlamaları kabul etmiyoruz.

2-) İftira suçunun oluşabilmesi için, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerekir. Somut olayda müvekkil tarafından ileri sürülen hususlar Anayasa’nın 36. ve 40. maddeleri uyarınca hak arama hürriyeti kapsamında Anayasa’nın 74/1. maddesi gereğince şikayet hakkının kullanılması niteliğinde olup kanunda öngörülen iftira suçunun unsurları gerçekleşmemiş olduğundan müvekkil sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, sanık müvekkilin, üzerine atılı bulunan iftira suçundan beraatine, mahkemenizce yapılacak değerlendirme sonunda aksi kanaate ulaşılırsa, sanık müvekkil hakkında lehe olan yasa maddeleri ile yasal indirim nedenlerinin uygulanmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

EK :

1-) ….. /…… sayılı Kovuşturmaya yer olamadığına ilişkin kararı

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Sanık Müdafii

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.