Kategoriler
İhtarname Örnekleri

İmara Aykırılık İhtarname Örneği

İmara Aykırılık İhtarname Örneği

İHTARNAME

KEŞİDECİ :

MUHATAPLAR :

Adres:

İHTAR KONUSU : Ortak kullanımdaki bahçenin ve odunluk alanın eski hale getirilmesi verilen zararın tazmini, Mülkiyet hakkımızın fiilen saldırıya uğraması imara aykırı işlemleriniz hakkında muvafakatimizin olmadığının ve hukuka uygun hale getirilmesinin ve haksız işgaliniz nedeniyle tarafıma tazminat ödemeniz gerektiğinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR:

Taraf olarak mağazanızın bulunduğu yapıda kat mülkiyeti kanununa göre hak sahibiyim. ……………………… adresinde işletmeci olarak bulunmaktasınız. İşletme olarak bulunduğunuz süre boyunca bina maliki olarak hukuka aykırı işlemleriniz nedeniyle sözlü olarak uyarılmanıza rağmen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı uygulamalarınız tespit edilmiştir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenen,

(2) Parsel genişlikleri; a) Konut ve ticaret bölgelerinde: Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden az olamaz.

Bahçe mesafeleri: Madde 23 – (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

Çıkmalar: Madde 41 – (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:

a) Kapalı çıkmalar; 2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir.

İşletmeniz bahçe duvarı üzerine demir kolonlar dikmek suretiyle kapalı alan yaratmış, planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırı davranmıştır. Mülkiyet hakkımızın fiilen saldırıya uğraması söz konusudur. Yan bahçe kısmında muvafakatimiz olmadığı halde klima motorları ve soğuk hava motorları yan bahçeye koyulmuştur. Benzer şekilde katı atık toplama haznesi de bahçede bulunmaktadır. Apartmanın ortak kullanımına mahsus alan olan odunluk işletmeniz tarafından işgal edilmiştir. Benzer şekilde ortak kullanımda ki bahçe de işletmeniz tarafından işgal edilmiştir. Buna bina maliki olarak muvafakatim yoktur.

İşletmeniz kapalı alan yaratmak suretiyle imara aykırı dükkan büyütmüştür. Bu faaliyet kapsamında işletmenize ait pis su borusu ortak kullanım olan bina içinden kapalı olarak geçmesi gerekirken açık olarak imara aykırı tadilat yapılarak apartman merdiven boşluğundan geçirilmiştir. Pis su borusunun apartman merdiven boşluğunun içinden geçmesine muvafakatim yoktur. Derhal pis su borusunun bina içerisinden çıkarılmasını aksi halde şahsım olarak gerekli faaliyetler kapsamında sağlığa zararlı pis su borusunun sökümü yapılacak olup ilgili masraflar tarafınıza yükletilecektir. Bu faaliyet kapsamında doğan zararlardan şahsım adına sorumluluk atfedilemez.

Medeni Kanun; Madde 737: Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

Yukarıda açıklanan şikayete konu davranışların en kısa sürede düzeltilerek yasal zemine sokulması, aksi halde ; hukuki yollara başvurulacağı ihtar olunur.

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan yasal gerekçeler ışığında ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 ay içinde; imara aykırılıklara son verilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi ; binanın içinden geçen pis su borusunun sökülmesini ihtar eder. Bahçenin imara uygun hale getirilmesini ve klima motorları ve soğuk hava motorunun, katı atık toplama alanının bahçeden kaldırılmasını ihtar eder süre sonunda dava ve cezai şikayet yoluna gidileceği, yapılan masrafların tarafınıza yükleneceğini bildirir, gereğinin yapılmasını ihtaren bildiririm. 18/01/2021

Keşideci

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebligat vasıtasıyla tebliğini ve tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla arz ederim.

Bu ihtarnameyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > imara aykirilik ihtarnamesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.