Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

KAYSERİ 8….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : ……….

DAVALI : …………………

VEKİLİ : …………….

DAVACI : ………………

VEKİLİ :…………….

KONU : Rapora karşı beyanlarımızın sunulması hk.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasında 09.09.2021 tarihli bilirkişi raporu 14.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız.

1-) DAVANIN MÜVEKKİL ŞİRKET YÖNÜNDEN HUSUMET YOKLUĞUNDAN REDDİ GEREKLİDİR. BU HUSUSTA DA BİLİRKİŞİ RAPORU İNCELENDİĞİNDE ANLAŞILACAKTIR Kİ, DAVACI ASLIHAN MÜREKKEPÇİOĞLU YANINDA ÇALIŞMIŞTIR. MÜVEKKİL ŞİRKET İLE BİR İLGİSİ YOKTUR.

Davacının müvekkil şirket bünyesinde tek bir gün dahi çalışması bulunmamaktadır. Sayın bilirkişi rapor incelemesinde de , davacının iddia edilen çalışma tarihlerinde diğer davalı Aslıhan Mürekkepçioğlu yanında çalışmış olduğunu belirtmiş olup, müvekkil ile bir bağı bulunmamaktadır.

İş Kanunu m. 2/1: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

İş yeri: İş kanununda işyeri işin yapıldığı yer olarak tanımlanır. Diğer yandan aynı yasa “İşin niteliği ve yürütme bakımından iş yerine bağlı bulunan yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım beden veya mesleki eğitim yerleri gibi eklentiler ve araçlar da iş yerinden sayılır.” hükmüne yer vermektedir.

İş bu dosyada öncelikle işverenin tespiti gerekmektedir. Davalılar dair bilgiler ve davacının çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Davacı taraf belirttiğimiz üzere müvekkil şirkete ait işyerinde bulunan kreşte hiçbir zaman çalışmamıştır. Yasanın kabul ettiği şekliyle müvekkil şirkette çalışması bulunmadığından müvekkil şirketin davacı üzerinde herhangi bir şekilde emir ve talimat verme yetkisi de hiçbir zaman olmamıştır. Müvekkil şirket yetkilisi diğer davalının yanında çalışmış olup şirket yetkilisinin bu çalışmasından dolayı tanındığını da belirtmek isteriz.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2015/11989 Esas 2017/13265 Karar Tarihi: 13.09.2017

“Yukarıda yapılan açıklamalar ve dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacı vekilinin davasını üç tüzel kişiliğe karşı yönelttiği, davada üç davalının olduğu anlaşıldığından, davacının işvereni …Yayınları A.Ş. olup, diğer iki şirket açısından davanın husumet yokluğu nedeniyle reddinin gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Tarafımızca davacının kıdem tazminatına hak kazanmış olduğu kabul edilmemekle birlikte bir an için kabulü mümkün görülse dahi davacı ücretsiz izin kullanmış olup bu izinlerin kıdem hesaplamasında dikkate alınmaması gerekmektedir. Ayrıca işyeri kreş olup yaz aylarında çalışma yapılmamakta öğretmenler ücretsiz izne çıkmaktadır. Bu nedenle kıdem süresi hesaplanırken ücretsiz izinli olunan dönemler dikkate alınmamalıdır.

2-) Davacı Tüm Yıllık İzinlerini Kullanmış Olup Yıllık İzin Talebinin Reddi Gerekir.

Davacının yıllık izin alacaklarından müvekkil sorumlu değildir. Aksi halde dahi yıllık izin alacağı bulunmamaktadır.

Davacı müvekkil şirkette çalışmamış, çalıştığına ilişkin ispat yükü davacıdadır. Bu bakımdan husumet yokluğundan, davanın müvekkil bakımından reddine karar verilmesi gerekir.

Davacı tüm yıllık izinlerini kullanmış olup yıllık izin talebinin reddi gerekir. ancak bilirkişi raporda ”yıllık izin kullandırıldığına dair dosyada evrak olmadığından bahisle 15 günlük izin alacağı hesabı yapmıştır. ” bu hususun kabulü mümkün olmamakla birlikte, dosya kapsamına bakıldığında ;da anlaşılacağı üzere tarafımızca yasal süre içerisinde dosyaya davacının yıllık izin kullandığına dair belgeler sunulmuştur.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle , 09.09.2021 tarihli bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları kabul etmediğimizi bildirerek, ÖNCELİKLE MÜVEKKİL ŞİRKET BAKIMINDA HUSUMET YOKLUĞUNDAN DAVAIN REDDİNE KARAR VERİLEMSİNİ, bir an için aksi düşünüldüğündeyse kıdem ve izin alacağı hususlarına ilişkin itirazlarımızın değerlendirilmesi ile birlikte dosyanın yeniden rapor alınması için bilirkişiye tevdine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 28.02.2022

Davalı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.