Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi

İş Kazası Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

ANKARA

DAVACI : Adı ve Soyadı-(TC Kimlik No: …)-Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı-Adres-Cep Tel

DAVALILAR : 1- … Metal San. Tic. Ltd. Şti.- Adres

2-… Ltd. Şti.- Adres

KONU : Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız, manevi tazminata ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla iş kaza-sı nedeni ile …-TL maddi tazminat talebinden oluşmaktadır.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkilim, davalı asıl işveren … Metal San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait işyerinde çalışırken …/…/… tarihinde iş kazası geçirmiştir. Davacı müvekkil işyerinde taşeron … Tem. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden çalıştırılmıştır. Bu nedenle meydana gelen iş kazasından her iki işveren müştereken ve müteselsilen sorumludur. Müvekkilin Sosyal Güvenlik Kurumu numarası …’dir.

2- Davacı pres döküm işçisi olarak çalışmış olup, kaza davalı işverenlerin iş sağlığı ve iş gü-venliği tedbirlerini almamasından kaynaklanmıştır.

3- Davacıya, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği gibi, davacı iş güvenliği olmayan, eski ve arızalı pres makinesinde çalıştırılmıştır. Kazadan önce davacı tarafından presin arıza yaptığı işverene bildirilmesine rağmen işverence arızaya zamanında ve gerekli müdahale yapılmamıştır. Yine işyerinde işlerin hızlı yürütülmesi için baskı yapılmaktadır. Davacıya her-hangi bir koruyucu malzeme de verilmemiştir.

4- Kaza sonucunda davacının sol el işaret parmağı kopmuştur. Davacının iş kazası tahkikatı bitmiş, ancak maluliyet oranı henüz belirlenmemiştir.

5- Davacının işyerinden aldığı ücreti net …-TL/ay’dır. İşyerinde yemek ve servis işveren ta-rafından karşılanmaktadır. Maddi tazminat hesabının davacıya ödenen asgari geçim indirimi ile, işyerindeki para ile ölçülebilen diğer tüm sosyal hakların eklenmesi ile bulunacak giydirilmiş ücrete göre yapılması gerekmektedir.

6- Müvekkil kaza nedeni ile büyük acı çekmiş, mağdur olmuştur. Henüz 22 yaşında iken iş kazası geçiren ve sakat kalan davacı, tarifi mümkün olmayan büyük elem ve ızdırap içerisindedir. Kaza sonunda malul ve sakat kalan müvekkil, daha fazla efor sarf ederek yaşamak ve çalışmak zorunda kalmış, maddi yönden zarara uğramıştır. Bu nedenle davacının uğramış olduğu maddi kayıplarının istenmesi için dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

7- Taleplerimizde her türlü denkleştirme sebepleri dikkate alınmıştır. Davalılar olay sebe-biyle kusurlu ve sorumludur. Davada kusur dereceleri ve sorumluluk sebepleri ne olursa olsun, mevcut ve muhtemel tüm zincirleme sorumlular yönünden, müteselsil mesuliyete dayanmaktayız. Davamızda fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımızı, manevi tazminat hakkımız ve her türlü yasal haklarımızı saklı tutmaktayız.

8- Ayrıca, davacının gerçek alacak miktarı yargılama sırasında ortaya çıkacak olup, mevcut delil ve belgelere göre alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesi bu

aşamada mümkün değildir. Maddi tazminat miktarı yapılacak yargılama sırasında alınacak bilirki-şi raporu sonucunda belirlenecektir. Bu nedenle tazminat miktarı tam ve kesin olarak belirli ol-madığından fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımızı saklı tutarak belirsiz alacak davası açmakta-yız.

DELİLLER:

1- İşyeri özlük dosyası, ücret bordrolarının davalıdan celbi,

2- Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm cetveli (Ek),

3- Sosyal Güvenlik Kurumu dosyasının Sosyal Güvenlik Kurumu’dan celbi,

4- Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’nden iş kazası ile ilgili soruşturma evraklarının ve müfettiş raporlarının celbi,

5- Davacının maluliyet oranının ve davacıya ödenen geçici iş göremezlik miktarının Sosyal Güvenlik Kurumu’dan sorulması,

6- … Cumhuriyet Savcılığı’nın … soruşturma sayılı dosyası,

7- Davacının kopan parmağını gösterir fotoğraf (Ek),

8- Tanık beyanları (isim ve adresleri bildirilecektir),

9- Banka kayıtları,

10- … yılı tabldot usulü işçi öğle yemek ücretinin … Ticaret Odası’ndan sorulması,

11- … yılı … Mahallesi ile … arası gidiş geliş yol ücret miktarının …Büyükşehir Belediyesi …’den sorulması,

12- Kusur bilirkişi incelemesi, gerektiğinde keşif,

13- Hesap yönünden bilirkişi incelemesi,

14- İkamesi mümkün her türlü kanuni deliller (davanın seyrine başkaca delil sunma hakkımız saklıdır).

HUKUKİ SEBEPLER: İş Kanunu, Borçlar Kanunu, HMK, ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle, fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız, manevi tazminata ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile; …-TL maddi tazminatın, kaza tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi, yargılama gideri ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili Avukat Adı ve Soyadı İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir