Kategoriler
Islah Dilekçesi

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği

İş Mahkemesi Islah Dilekçesi Örneği

ANKARA 34. İŞ MAHKEMESİNE

Dosya No :

DAVACI :               

VEKİLİ

DAVALI

VEKİLİ

KONU

HARCA ESAS DEĞER

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda bilgileri yazılı dosyada görülmekte olan davada,14/11/2019 tarihli dava dilekçemiz ile talep ettiğimiz alacakları ıslah ederiz.

  1. Davalı aleyhine açılan huzurdaki davada, dava dilekçesi ile müvekkil adına Kısmi 500,00-TL AGİ ücret Kısmi 50,00-TL yıllık izin ücretleri, Kısmi 50,00-TL kıdem tazminatının  bankalarca uygulanan en yüksek yasal faiziyle; Belirsiz 50,00-TL UBGT alacağının, Belirsiz 50,00-TL fazla çalışma ücreti alacaklarının en yüksek yasal faiziyle davalıdan tahsiliyle tarafımıza ödenmesine karar verilmesi talep edilmiştir.
  2. Yargılama sürecinde dosya bilirkişiye gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmış, bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunulmuştur. Bilirkişi raporunda;

500,00-TL AGİ 63,04-TL-TL

50,00-TL KIDEM TAZMİNATI 2.126,41-TL (NET)

50,00-TL YILLIK İZİN ÜCRETİ 618,57-TL (NET)

50,00-TL FAZLA MESAİ ÜCRETİ 3.034,26-TL (NET)

50,00-TL UBGT 365,88-TL (NET)

olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Dolayısıyla bilirkişi görüşü doğrultusunda davayı ıslah etme ve taleplerimizi arttırma zorunluluğumuz doğmuştur. Bilirkişi raporu doğrultusunda dava dilekçesinde talep ettiğimiz;

Kısmi dava olarak görülen 50,00-TL Kıdem Tazminatının 2.076,41-TL artılarak net 2.126,41-TL olarak ıslahına,

Kısmi dava olarak görülen 50,00-TL Yıllık İzin Ücretinin, 568,57-TL arttırılarak net 618,57-TL olarak ıslahına,

Belirsiz alacak davası olarak görülen 50,00-TL Fazla Mesai Ücretinin 2.984,26-TL artılarak net 3.034,26-TL olarak talep artırımına ,

Belirsiz alacak davası olarak görülen 50,00-TL UBGT Ücretinin 315,88-TL artılarak net 365,88-TL olarak talep artırımına ,

TOPLAM 700,00-TL alacağın, 5.945,12-TL artırılarak net 6.145,12-TL olmak üzere davanın ıslah ve talep artırımına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

 TALEP 

 ARTIRILAN MİKTAR

 TOPLAM

 Kısmi Kıdem Tazminatı

50,00-TL

 2.076,41-TL

NET- 2.126,41-TL 

 Kısmi Yıllık İzin Ücreti 

50,00-TL 

568,57-TL 

NET- 618,57-TL 

 Belirsiz Fazla Mesai Ücreti

 50,00-TL

2.984,26-TL 

NET- 3.034,26-TL

 Belirsiz Ubgt 

Ücreti

 50,00-TL

 315,88-TL

NET- 365,88-TL

 200,00-TL

 5.945,12-TL

NET 6.145,12-TL

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, huzurdaki davayı bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah ve talep artırım talebimizin kabulü ile ;

  1. Kısmi dava olarak görülen 50,00-TL Kıdem Tazminatının 2.076,41-TL artılarak net 2.126,41-TL olarak ıslahına ve  temerrüt tarihinden itibaren En Yüksek Mevduat Faizi uygulanmasına,
  2. Kısmi dava olarak görülen 50,00-TL Yıllık İzin Ücretinin, 568,57-TL arttırılarak net 618,57-TL olarak ıslahına, ve temerrüt tarihinden itibaren en yüksek faizin uygulanmasına,
  3. Belirsiz alacak davası olarak görülen 50,00-TL Fazla Mesai Ücretinin 2.984,26-TL artılarak net 3.034,26-TL 

 olarak talep artırımına  ve temerrüt tarihinden itibaren En Yüksek Mevduat Faizi uygulanmasına,

  1. Belirsiz alacak davası olarak görülen 50,00-TL UBGT Ücretinin 315,88-TL 

artılarak net 365,88-TL  olarak talep artırımına ve temerrüt tarihinden itibaren En Yüksek Mevduat Faizi uygulanmasına, toplam  NET 6.145,12-TL olmak üzere ıslah ve talep artırım talebimizin kabulüne karar verilmesiyle davalı taraftan tahsiline ve tarafımıza verilmesine;

  1. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasını saygıyla talep ederim. 

DAVACI VEKİLİ

NOT: Islah  harcı mahkemeniz veznesine yatırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.