Kategoriler
Dilekçe Örnekleri İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacak Davası Dilekçe Örneği

İşçi Alacak Davası Dilekçesi

…. İŞ MAHKEMESİ ‘NE

DAVACI                           :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                           :

KONU                               : Müvekkilin iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshi ile ödenmeyen fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;  ödenmeyen 100 TL kıdem, 100 TL ihbar, 100 TL kullandırılmayan Yıllık ücretli izinlerinin, 100 TL fazla çalışma ücreti, 100 TL hafta tatili ücreti, 100 TL UGBT. 100 TL Asgari geçim indirimi alacağı olmak üzere toplam 700 TL’nin hakkın doğumu tarihinden itibaren davalılardan bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR             :

 • Müvekkil, davalı işveren nezdinde 04.2008 tarihinden 31.08.2019 tarihine kadar davalıya ait işyerinde “……..” olarak kesintisiz olarak çalışmıştır. Müvekkil, davalı şirket bünyesinde asgari ücret karşılığı çalışmıştır. 31.08.2019 tarihinde müvekkilin iş akdi davalı işveren tarafından hiçbir sebep gösterilmeksizin haksız olarak feshedilmiştir. İmperial Yapı Kimyasalları Madencilik İthalat İhracat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından müvekkilimin işten ayrılış nedenini SGK’ya (04) ‘’Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi’’ diye bildirmiştir. Fesih işlemi ile birlikte müvekkile hiçbir alacağı ödenmemiştir. Her ne kadar müvekkil alacakları için Batman arabuluculuk bürosuna 04.11.2020 tarihinde başvurmuş olsak da davalı şirket ile 27.11.2020 tarihinde yapılan arabuluculuk görüşmelerinde netice alınamamıştır Müvekkilimin yasal alacaklarının ödenmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.
 • Müvekkilin iş akdi haksız bir sebeple feshedilmesine rağmen müvekkile kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir. Müvekkil davacı şirket bünyesinde asgari ücretle çalışmaktaydı. Müvekkil haftanın … günü çalıştığı süre boyunca …….. saatleri arasında çalışmaktaydı. Müvekkile iş bu fazla çalışma ücreti şimdiye dek ödenmemiştir. Ayrıca müvekkil çalıştığı süre boyunca yıllık izin kullandırılmamış, agi ve hafta tatili alacağı ödenmemiş, dini bayramların 1. ve 2. günleri haricinde diğer ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasına rağmen bu günlere ilişkin alacakları ödenmemiştir. Müvekkil bu şekilde yoğun bir iş temposuyla çalıştığı halde kendisine hiçbir işçilik alacağı ödenmeden iş akdi feshedilmiştir.
 • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİMİZ;

Müvekkilim 2008-2019 tarihleri arasında toplamda 12 yılla yakın davalı şirket nezdinden aralıksız olarak çalışmıştır. Müvekkil kıdem tazminatı almaya hak kazandığı halde müvekkilime bu hakkı verilmeden işine son verilmiştir.

Müvekkilim 12 yıllık çalışma süresi sonunda davalı şirket SGK’ya işten ayrılış kodu olarak 04 (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) olarak bildirmiştir. ‘’57 Sayılı İş Kanunu Süreli Fesih başlıklı 17.maddesine göre; Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, e) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir.’’  Kanun maddesi de esas alındığında müvekkilimin ihbar tazminatı almaya hak kazanmıştır. Müvekkilime ihbar tazminatı hakkı olmasına rağmen bu hakkı verilmeden işine haksız bir şekilde son verilmiştir davalı şirket tarafından.

Müvekkilin iş akdi haksız nedenle feshedilmesine rağmen müvekkile kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemiştir.

 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ; 

Müvekkil davalı şirket nezdinde  çalıştığı süre boyunca ‘’…….(bedenişçisi)’’ olarak her gün ……. saatleri arasında günde (…8-9?) saat  haftanın 7 günü çalışmıştır.  4857 sayılı İş Kanununda gece çalışma süresinin 7.5 saati geçmesi dahilinde fazla mesaiye gireceği aşikar olmasına rağmen müvekkilim haftanın 7 günü (..8.-9?) saat çalıştırılmış ve fazla mesai ücretleri müvekkilime ödenmemiştir.  Tüm bu hususlara rağmen buna rağmen bu süre zarfında müvekkilime fazla çalışmaya yönelik herhangi bir hak ve alacağı ödenmemiştir. Tanıklarımız dinlendiğinde ve sayın mahkemenin tespitleri ile de fazla mesaiye ilişkin alacaklarımızın olduğu aşikar olacaktır.

 • YILLIK İZİN ÜCRETİ;

Müvekkilim davalı şirket nezdinde 12 yıla yakın çalışmıştır. Bu çalışma süresinde yıllık ücretli çalışma izni hakkı olmasına rağmen davalı işverenler müvekkilime bu hakkı tanımayıp yıllık ücretli izin de kendisine ödenmemiştir.

 • HAFTA SONU TATİL ALACAĞI; 

Müvekkil hafta sonu da sürekli çalışmak zorunda bırakılmıştır. Müvekkilimin bu günlere ilişkin alacakları davalı şirket tarafından ödenmemiştir.

 • UGBT ÜCRETİ;

Müvekkil çalıştığı süre zarfında Ulusal Bayram Genel Tatil günlerinde çalışmıştır. UGBT alacaklarına ilişkin müvekkilime davalı şirket tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAĞI TALEPLERİMİZ;

Müvekkil tüm çalıştığı süre boyunca kendisine asgari geçim indirimi ücreti ödenmemiştir. Bu itibarla iş bu alacağı da talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 • ARABULUCUK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN OLARAK;

Dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk başvurusu 2020/1113 başvuru dosya numarası ile yapılmış olup 2020/251534 arabuluculuk numarasında da görüleceği üzere taraflar arasında anlaşma sağlanamadığından iş bu davayı açma gereği hasıl olmuştur.

Asgari ücretle çalışan müvekkilin fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak üzere, şimdilik ödenmeyen 100 TL kıdem, 100 TL ihbar, 100 TL kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerinin, 100 TL fazla çalışma ücreti, 100 TL hafta tatili ücreti, 100 TL UGBT alacağı ve 100 TL AGİ alacağı olmak üzere toplam 700 TL’nin hakkın doğumu tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

 

HUK.NEDENLER        :İş  Kanunu, HMUK, İlgili diğer mevzuat

DELİLLER                   :Zorunlu arabuluculuk başvuru numaralı arabuluculuk nolu oturumda uzlaşmama tutanağı, Sgk hizmet kaydı, İşyeri unvan listesi, Tanıklar, Bilirkişi İncelemesi, yemin ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM      :

Davanın kabulü ile; fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak koşulu ile şimdilik;

 • 100 TL kıdem Tazminatı,
 • 100 TL İhbar Tazminatı,
 • 100 TL asgari geçim indirimi alacağı,
 • 100 TL fazla mesai alacağı,
 • 100 TL yıllık ücretli izin alacağı,
 • 100 TL Ulusal Bayram ve Genel Tatil alacağı,
 • 100 TL hafta tatili ücreti olmak üzere

toplam/şimdilik; 700 TL alacağın hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı işverenden tahsili, yargılama gideri ve ücreti vekaletin davalı işverene tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 05/01/2021

                                                                                                          Av. Y*** S***

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > isci alacak davasi dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.