Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçilik Alacağı Dilekçe Örneği

İşçilik Alacağı Davası Dilekçe Örneği

 NÖBETÇİ  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİNE

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI                   :… T. C. Kimlik No:…

ADRES

VEKİLLERİ              :

DAVALILAR            1-T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Bilkent Plaza B1 Blok 06800  Bilkent – Çankaya / ANKARA

2-… Mobilya Dekorasyon İnşaat A. Ş. ADRES

KONU                        :Aşağıda yapacağım gerekçeli açıklamalara ve resen gözetilecek nedenlere göre; fazlaya ilişkin talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik; 2.900,00(iki bin dokuz  yüz) TL ücret alacağı, 100,00 (Yüz) TL fazla çalışma ücreti alacağı, 100,00 (yüz)  TL Hafta Tatili ücreti alacağının müvekkile ödenmesi talebidir. (Harca Esas Değer:3.100,00 TL) (üç bin yüz)

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkil …; 24.10.2015 tarihinde … Mobilya ve Dekorasyon’un alt işveren olduğu TOKİ konutlarının yapımında işçi olarak çalışmıştır. Müvekkil her ne kadar 24.10.2015 tarihinde işe girmişse de davalı şirket tarafından sigortası 24.11.2015 tarihinde yapılmaya başlanmış ve müvekkilin işi 29.02.2016 tarihinde sonlandırılmıştır.(Müvekkilin iş yeri sicil dosyasının ilgili yerlere müzekkere yazılarak getirtilmesini  talep ediyoruz.) (Ek-1, SGK Döküm Çıktısı)

Müvekkil, …  Mahallesi 702 Konut Toki Şantiyesinde görev almıştır. Müvekkilim işverenin kendisine yüklediği bütün sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.

2-Müvekkil asgari ücretle çalışmıştır. Ancak müvekkil üç ay boyunca sigortalı olarak çalışmasına rağmen kendisine sadece 1.000,00 (bin)TL ücret verilmiştir. Bunun dışında müvekkile herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. Müvekkilin davalılardan toplamda 2.900,00 TL ücret alacağı bulunmaktadır. Müvekkil işverenden parayı talep etmesine rağmen yaklaşık sekiz aydır ücreti kendisine ödenmemiştir. Dolayısıyla bu ücretin müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

3-Müvekkil sabah saat 08:00’da işe başlamış ve akşam saat 17:00’da iş yerinden ayrılmıştır. Müvekkil haftanın yedi günü çalışmıştır. İş Kanunu uyarınca bir işçinin haftalık azami 45 saat çalışması gerekirken müvekkil haftada 63 saat çalışmıştır. Müvekkilim fazla çalışmasına rağmen kendisine bu sürelere ilişkin olarak ücret ödenmemiştir. Dolayısıyla bu ücretin müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

4-Müvekkilim haftanın yedi günü kesintisiz ve araıksız çalışmıştır. İŞ Kanunu m. 46 “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.”şeklinde belirtilmiştir. Müvekkile hafta tatili izni verilmemiştir. Bu izin verilmediği gibi bu sürelere ilişkin ücret de kendisine hiçbir şekilde ödenmemiştir. Bu ücretin de müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

5-Davalılar arasında asıl işveren- alt işveren ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre davalı … Mobilya Dekorasyon A. Ş. Diğer davalı TOKİ’nin alt işverenidir. İş Kanunu m. 2/6 “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”

Dolayısıyla müvekkilin işçilik alacaklarından dolayı İş Kanunu m. 2 uyarınca  davalı şirketler müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

6-Müvekkilim tek geçim kaynağı olan ücretini alamaması müvekkilin son derece zor durumda kalmasına neden olmuştur. Müvekkilin hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının tazmini amacıyla  iş bu davayı açma zorunluluğu meydana gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER: İş Kanunu, HMK, TBK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                : Tanık(Tanık isimleri bilahare bildirilecektir), Yemin, SGK Kayıtları, İş Yeri Sicil Dosyası ve yasalarca kabul edilen tüm deliller.

TALEP SONUCU    : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle; fazlaya dair talep ve dava açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  1. Davamızın KABULÜ ile,
  2. 900,00(iki bin dokuz yüz) TL ücret alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek bankalarca  mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
  3. 100,00 (yüz) TL fazla çalışma ücreti alacağının  dava tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
  4. 100,00 TL hafta tatili izni ücreti alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek bankalarca  mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,
  5. Yargılama giderleri vevekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.11.2021

Davacı Vekili

EKİ:

1SGK Döküm Çıktısı

2-Onanmış Vekaletname Sureti

Bu dilekçeyi Word formatında indirebilirsiniz;

İndir > iscilik alacaklari dava dilekcesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.