Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ

aracılığıyla

BAKIRKÖY ( )  İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                   : …………………..

(T.C Kimlik No:…………………..)

Bakırköy İstanbul

 

VEKİLİ                                        :Av. …………….

DAVALI                                     : ………………………………..Sanayi ve Ticaret

                                               Anonim Şirketi

Bakırköy İstanbul

KONU                                        :İşe iade talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                       :

  1. Müvekkilim, davalı ……………….Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait iş yerinde 24.09.2012 tarihinde çalışmaya başlamış, bu çalışması işten çıkarıldığı 23.08.2013 tarihine kadar da kesintisiz olarak devam etmiştir.
  2. Davalı işveren, herhangi bir geçerli nedene dayanmaksızın müvekkilimin hizmet akdini 23.08.2013 tarihinde feshetmiştir.
  3. Davalı işveren tarafından yapılan herhangi bir geçerli nedene dayanmayan fesih sonucunda, feshin geçersiz sayılarak, müvekkilimin işe iadesi ve geçersiz fesih dolayısıyla çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücret ve diğer haklarını talep etmek için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 :İş yasası, sair mevzuat ve içtihat hükümleri

DELİLLER                                    :

-İş yeri şahsi dosyası, (Yokluğumuzda düzenlenen ve aleyhimize olan belgeleri kabul etmediğimizi beyan ederiz.)

-SSK sicil dosyası,

-24.09.2012 tarihli Belirsiz Süreli İş sözleşmesi,

-Tanık beyanları (Tanıklarımız mahkemece gerekli görüldüğü takdirde, müvekkilimin işe girdiği 2012 yılından iş akdinin feshedildiği 2013 yılına kadar fiilen, kesintisiz olarak davalı Telenity İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde çalıştığına dair beyanda bulunacaklardır. Sayın mahkemeye 2 adet tanık bildirilecek olup, mahkemece tanık dinlemesine karar verildiği takdirde tanıklarımızın isim ve adresleri bildirilecektir.)

-Bilirkişi incelmesi, maddi ve hukuki her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP                       :     Yukarıda açıklanan ve de resen gözetilecek nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla davamızın kabulüne,

1-) Öncelikle iş akdinin geçersiz olarak feshedildiğinin tespitine ve müvekkilin davalı : …………………Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket işe iadesine,

2-) Müvekkilin işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık brüt ücret ve haklarının tahsiline,

4-) Feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine karar verilmesi halinde, müvekkilin süresi içersinde başvurusuna rağmen davacı işverence işe başlatılmaması halinde ödemesi gereken tazminat tutarının 8 aylık ücreti tutarında belirlenmesine,

5-)Tüm alacaklarımıza hakkın doğduğu tarihten itibaren yasal faiz yürütülmesine,

6-) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekil sıfatı ve saygıyla arz ve talep ederim. 23/09/2013

Davacı Vekili

Av. …………….

Ek: Vekaletname örneği, 24/09/2012 tarihli Belirsiz Süreli İş sözleşmesi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.