Kategoriler
İsim Değişikliği Dilekçesi

İsim Değiştirme Dilekçesi

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

İsim değişikliği daha önceden Asliye Hukuk Mahkemesinde isim değişikliği talepli dilekçe verilerek yapılmaktaydı. Ancak son getirilen düzenleme ile mahkeme kararı olmaksızın isim değişikliği mümkün hale geldi.

Bu doğrultuda isim değişikliği yapmak isteyen kişiler il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak isim değişikliği talep edebilirler.

Avukatsız İsim Değiştirme Davası

Bir vekiliniz olmadan isim değişikliği yapmanız mümkün. Fakat az sonra aşağıda sayacağımız sebeplerden ötürü isim değişikliği yapmanız sizin için çok da bariz değilse bir vekile ihtiyaç duyabilirsiniz.

Keyfi İsim Değiştirme

İsim değiştirme şartları kanunda belirtilmiştir. Bu yüzden sayılı sebepler dışında keyfi olarak isim değişikliği mümkün değildir.

Bu doğrultuda aileden birinin suç işlemiş olması, kişinin sabıka kaydı olması, kan davası gibi sebepler haklı sebep sayılmaz.

Peki hangi sebepler haklı sebep sayılır? İsmin örf ve adetlere uymaması, alay edilecek bir isim olması haklı sebep olarak kabul edilir. Ayrıca kişinin etrafında farklı bir isim ile tanınması, din ya da cinsiyet değişikliği olması veya cinsiyet karışıklığına sebep olan bir isme sahip olması, aynı isme sahip aranan başkaca bir şahsın olması gibi durumlar haklı sebep olarak görülür.

Ayrıca hatalı veya yanlış yazılmış isim değişikliği de haklı bir sebep olarak görülür.

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme Dilekçe Örneği

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen “GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/06/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.” Hükmü gereği … olan adımın … olarak değiştirilmesini talep ediyorum. Değişiklik talep nedenim …(buraya isim değiştirmekteki amaç ve sebepler yazılmalı) Bu durum günlük hayatımda bir çok zorluğa neden olmaktadır.

Arz ve izah edilen nedenlerle adımın ….olarak değiştirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim. 20.12.2020

TC No:

Adı Soyadı:

İmza:

Yerleşim Yeri Adresi:

Tel:

Yanlış Yazılan İsim Değişikliği Dilekçesi

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BAKIRKÖY

KONU: İsimdeki imla hatasının düzeltilmesi talebi

Ailem ve çevremde ………… ismi ile çağrılmaktayım, ancak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartımda resmi olarak ismim “Evkan” olarak geçmektedir.

İsim ve soy ismin mahkeme yoluna gidilmeden bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunarak değiştirilmesine dair 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun 19/10/2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu konuya dair esaslar 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmıştır.

İlgili kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartımda …………. olarak geçen ismimdeki imla hatasının düzeltilerek ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesi hususu arz ve talep olunur. 05/12/2020

…………………………..

ADRES:

…………….

T.C Kimlik No: ………………..

 

EKİ:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Çocuğun Yanlış Yazılan İsmini Değiştirme Dilekçesi

ANAMUR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 7039 sayılı Kanunla eklenen “GEÇİCİ MADDE 8- (1) Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.” Hükmü gereği 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, yazım hatası olan velayetim altında olan kızım ……….. TC Kimlik Numaralı “Sihal Ayşe ….” nin esasında “Nihal” olan ismi her nasılsa yazım hatası sebebiyle “Sihal ” olarak yazılmıştır. Bu sebeple maddi hata söz konusu olan kızım “Sihal Ayşe”nin isminin “Nihal Ayşe” olarak düzeltilmesini talep ediyorum. Bu durum kızımın eğitim hayatında zorluklar yaşamasına neden olmakta ve alay konusu edilmektedir.

Arz ve izah edilen nedenlerle velayetim altında olan kızımın adının “Nihal Ayşe” olarak düzeltilmesi hususunu saygılarımla arz ederim .19.09.2018

İSİM DÜZELTİLMESİ TALEBİNDE BULUNAN

SİHAL …………’E VELAYETEN ANNESİ FUNDA ……

(TC:………..)

Yerleşim Yeri Adresi :Yeşil Mah. 5 Sk. Bakı Apt. No: 102 Anamur/MERSİN

Tel :0542*******-0535*******

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI : AD- SOYAD – (T.C. No:)

Adres:

DAVALI : Nüfus Müdürlüğü (Bulunduğunuz İl ve/veya İlçe).

KONUSU : İsim değiştirme talepli dava dilekçemdir.

 

AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda yazılı olduğu gibi, …… (anne) ve …….’in (baba) kızıyım.

……yılında ……..’da doğdum. Aynı şekilde ….. ili …….. ilçesi ……….. mahallesi nüfusuna kayıtlıyım. Adım “………..” soyadım “………”tir.

 

2- Mevcut isim bana kanuni temsilcilerim tarafından verilmiş ve nüfus idaresinde de bu şekilde tescil ettirilmiştir. (bu cümlenin devamına haklı nedenler neyse onlar yazılacak)

 

3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Yukarıda izah ettiğim “haklı neden”le adımı değiştirmek zorunlu olmuştur.

 

4- “……..” şeklindeki önceki adımın kaldırılmasını ve adımın “……..” şeklinde değiştirilmesini talep ediyorum.

 

5- 18. yaşını bitiren bir reşit olarak dava ehliyetimi kullanarak bu davayı Sayın Mahkemenizde açmış bulunuyorum. Adımı kayda geçen nüfus kuruluşu bu dava dilekçemde davalı olarak gösterilmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili diğer mevzuat

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenler ile aslen nüfusta “……..” olan adımın “……..” olarak değiştirilmesine ve dava harç ve masraflarının davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/20..

Davacı Adı ve Soyadı İmza

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği 2

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

(İSİM TASHİHİ

TALEBİNDE BULUNAN)

DAVACI :

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL

KONU : Haklı nedenlerle isim tashihi talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

1. Nüfus kayıtlarında ismim “…………….” olarak geçmektedir. Ancak bu ad, sadece kimliğimde olup, gerek aile içinde ve gerekse sosyal yaşamda ve çevremde adım “Alisa” olarak bilinmekte ve öyle çağırılmaktayım. Buna karşın adım nüfus kayıtlarında “………………” olarak yazılmıştır.

2. Nüfus kayıtlarında ayrı sosyal yaşamda ayrı adla bilinip tanınmamdan dolayı mesleki hayatım başta olmak üzere, yaşantım içerisinde birçok sorunla karşılaştım. Takdir edersiniz ki ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan bir hukuki araç, bir belirtidir. Belirli hukuki sonuçların belirli bir kişiye bağlanabilmesinde de ad en önemli araçtır. Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği hem 4721 sayılı kanunda hem de 1587 sayılı kanunda belirtilmiştir. Yargısal içtihatlarda, nüfusta görünen adın yetersizliği, nüfustaki adından başka bir adla bilinip tanınma, ad değişikliği için yeterli bir sebep olarak görülmektedir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 1.3.2000 gün ve 2000/18-27 E.2000/154, K.15.10.2003 gün ve E.2003/18-663, K.2003/587 sayılı kararlarıyla da sabittir.

3. Bu amaçla nüfus kayıtlarında “…………..” olan adımı sosyal yaşamda bilinip tanındığım adım olan “…………………………” olarak değiştirmek istiyorum. Bu şekilde de karşılaştığım sorunlara bir son vermek amacındayım. Bu nedenlerle işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :

1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka Kaydı belgesi

4. Tanıklar

5. Her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı nüfus kayıtlarında “……………” olan adımın, sosyal yaşamda tanınıp kullandığım “…………..” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 06.12.2020

Davacı

………………………..

 

EKLER

1. Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka Kaydı belgesi.

4. Tanık Listesi

“İsim Değiştirme Dilekçesi” için 4 yanıt

ismimi beğenmiyorum nasıl değiştirebilirim böyle bir şey mümkün mü? sırf beğenmiyorum diye ismimi değiştirebilir miyim??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.