Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi

 

….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

( ). CEZA DİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

…. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK :

MÜDAFİİ :

TALEP KONUSU : …Asliye Ceza Mahkemesinin …. tarih … Esas ve …. Karar sayılı ilamının bozulması ile istinaf nedenlerimizin sunulması talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ :

İSTİNAF NEDENLERİ : Müdafisi olduğum sanık hakkında …Asliye Ceza Mahkemesince verilen … tarih ve .. Esas sayılı kararı, eksik inceleme ile verilmiş olup usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle yasal süresi içerisinde karara karşı istinaf yoluna başvuruyoruz.

Yerel mahkeme, yeterli ve gerekli incelemeleri yapmadan müvekkil sanığın cezalandırılması yoluna gitmiştir. Mahkeme tarafından müvekkil hakkında mahkumiyete yeterli kesin ve inandırıcı somut delil bulunmamasına rağmen cezalandırılma cihetine gidilmesi ceza hukukunun temel ilkelerine aykırıdır.

Şöyle ki, dosya kapsamlı bir şekilde incelendiğinde müvekkilin suçu işlediğine dair dosyada görgüye dair somut bir delil bulunmamaktadır. Müvekkilin suç işlendiğine dair müştekinin iddialarından başka suçu işlediğine dair görgüye dayalı bir beyan ve suçüstü hali ve de hiçbir somut delil bulunmamaktadır. ‘Şüphe sanığın lehine yorumlanır’ ilkesi Ceza Hukukunun temel ilkesidir. Yerel Mahkeme tarafından Müvekkil Sanığın Cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil olmadan cezalandırılma cihetine gidilmesi hukukun genel ilkelerine aykırılık oluşturur ve telafisi imkansız zararlara yol açar.

Bu durumda 5237 sayılı TCK’nın ilgili hükümleri gereğince yerel mahkeme ceza vermekten vazgeçilebileceği hükmü karşısında ve yine yasal ve takdiri indirim oranlarının en üst hadden uygulanması gerekirken yeterince uygulanmadığı, yerel mahkeme indirim oranlarını uygularken, müdafi olduğum sanık lehine olan bu indirim nedenlerini gözden kaçırmıştır ve en üst hadden uygulamamıştır. Ayrıca suç bu haliyle erteleme kapsamına girmesine rağmen yerel mahkeme tarafından bu hüküm ihlal edilerek sanığın cezası ertelenmemiştir. Belirtilen nedenlerle sanık lehine olan tüm hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

Müdafisi olduğum sanık hakkında daha az cezaya hükmedilmesi hususunun yeterli ve hukuki bir gerekçe gösterilmeden ve karar yerinde tartışılmadan uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır. Usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının sanığın mağduriyetine sebebiyet vermesinden dolayı bozulması dileğiyle tarafınıza başvurma gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Anayasa, Yargıtay İçtihatları, 5237 Sayılı Kanun, 5271 sayılı Kanun ve Yüksek Heyetinizin takdiri vd.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak; ilk derece mahkemesince verilen … tarih …. Esas ve …Karar sayılı ilamının BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.