Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEiştirak nafakası artırım dilekçesi

DAVACI : …………….. – TC No:

Adres: ……………….

VEKİLİ : Av. ………………….

Adres: ………………

DAVALI : …………….. – TC No:

Adres. ……………….

KONU : Aylık 400 TL olan iştirak nafakasının aylık 1000 TL ye çıkarılmasına ilişkin talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Davacı müvekkilimiz ile Davalı taraf, ……… ( ) Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… Esas …/… Karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucunda eşlerin ……… TC Kimlik No’lu müşterek çocukları …………’nın velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuk için yerel mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren başlamak üzere aylık 400 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.
  2. Müvekkilim, anlaşmalı boşanma protokolünden de anlaşıldığı üzere, kendisi için herhangi bir nafaka talep etmediği gibi tazminat, ziynet eşya ya da edinilmiş mal gibi hiçbir talepte de bulunmamıştır. Sadece davalı taraf ile müşterek çocuklarının bakımı için iştirak nafakası almaktadır.
  3. Müşterek çocuğun müvekkilim ile kalması dolayısıyla, müşterek çocuğa ilişkin okul, kırtasiye, kıyafet ve sair giderleri ile beslenme ve doktor gibi tüm sosyal ve ekonomik ihtiyaçları istisnasız bir şekilde müvekkilim tarafından karşılanmaktadır.
  4. Davalı baba tarafından boşanma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca nafaka 400 TL olarak ödenmiş ve nafakada herhangi bir artış yapılmamıştır. Ancak aradan geçen zaman ile günün ekonomik koşulları dikkate alındığında, söz konusu nafaka miktarı, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüşü, müşterek çocuğun büyümesi ve çeşitlenen ihtiyaçları dolayısıyla yetersiz kalmıştır.
  5. Medeni Kanunu madde 182/2’de velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin bahse konu kararında “Velayet kendisine tevdi edilmeyen taraf ekonomik imkanları ölçüsünde müşterek çocuğun giderlerine katılmakla yükümlüdür. Diğer taraftan iştirak nafakası belirlenirken ana ve babanın ekonomik durumları göz önünde tutulmakla birlikte velayet hakkı kendisine tevdi olunmuş tarafın bu görev sebebiyle emeğinin ve yüklendiği sorumlulukların karşılığı olağan harcamaların da dikkate alınması zorunludur.” şeklinde ifade edilmiştir.
  6. İştirak nafakası, velayet hakkı elinde bulunmayan kişinin müşterek çocuk için gerekli ve ihtiyaç niteliğinde olan bakım giderlerine yardımcı olması, bu giderlere katılması amacını taşımaktadır. Ancak şu an itibariyle 400 TL olan nafaka iştirak nafakasının verilmesindeki amaca hizmet edecek nitelikte değildir.
  7. Tüm bu anlatılanlar neticesinde müşterek çocuk için belirlenerek müvekkile ödenen iştirak nafakasının yetersiz olduğu ortadadır. Bu sebeple davalının müşterek çocuk için ödediği 400 TL olan nafakanın 1000 TL’ye çıkartılması için işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.182 ve ilgili mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER : …….. ( ) Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/…Esas …/… Karar sayılı dosyası

Tarafların ekonomik ve mali durum araştırması

Nüfus kayıtları

Tanık beyanları

Yasal ve takdiri sair deliller

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile Mahkemece re’sen dikkate alınacak olan hususlar doğrultusunda;

1. …….. ( ) Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/…Esas …/… Karar sayılı dosyası ile hükme bağlanan 400 TL iştirak nafakasının dava tarihi itibariyle 1000 TL’ye çıkarılmasına ve bu artıştan sonraki artış miktarının TEFE/TÜFE oranına göre belirlenmesine,

2. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. ……………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.