Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

….( ) ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE

İhtiyati Haciz Taleplidir.

DAVACI : ****

VEKİLİ : *****

DAVALI : *****

KONU : Davalı yanın **** .İcra Müdürlüğü 2021/ ***E sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline karar verilmesi istemi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : 1) Davacı ile davalı arasında imzalanan, 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile **** ada I-10 Blok 2.kat 10 numaralı dairenin satımı hususunda anlaşmışlardır. Sözleşme gereği satım günü davacı müvekkil davalıya 14.000,00 TL ödemiş ve sözleşme tarihi ile de sözleşme konusu taşınmazın tasarrufu/fiilen kullanımı müvekkile bırakılmış ve halen de müvekkil malik sıfatı ile taşınmazı kullanmaktadır. Yine aynı sözleşme ile satışa konu taşınmazın geri ödemelerini de davacı müvekkil üstlenmiş, ödemelerin tamamlanmasına müteakkip de davalı taşınmazın tapudan devrini kabul etmiştir. Aynı sözleşme ile, Sözleşmenin feshi halinde de davalı taraf, davacının ödediği meblağın, ödeme tarihinde EURO karşılığını iade etmeyi kabul etmiştir.

2) Davacı müvekkil, 2021 yılı başlarında davalıya, konutun bakiye ödemesini kapatarak taşınmazın adına devrini istemiş, hatta 15/01/2021 tarihinde 15.240,00 TL toplu ödemeyi , sözleşme konusu konut ödemesi için davalı adına olan ******* nolu hesaba yatırmıştır. Banka görevlileri tapunun, davalı adına çıkacağı beyanı üzerine, müvekkil davacının devir istemini, davalı ” ne acelen var oturuyorsun işte, sana bir şey diyen mi var ” diyerek bankayı terk etmiştir. Daha sonra yaptığı aramalarda ise davalının tapu devrine yapmayacağı beyanı ile karşılamıştır.

3) Bunun üzerine müvekkil, **** .Noterliği 22/01/2021 tarih ve 02285 yev sayılı ihtarname ile , peşin 14.000,00 TL dışında, bu güne kadar sözleşme konusu konut bedeli olan taksitlerin TC Ziraat Bankası Adapazarı Şubesine yatırdığını, ayrıca DASK,Emlak vegisi borçlarının da bu güne kadar ödendiğini, kalan banka ödemesinin de yapıp tapuyu almak istediğini, aksi taktirde peşin ödenen meblağın karşılığı olan ( (13/02/2012 tarihinde 1 Euro 2,3173 TL /14.000,00TL=) 6.000 EURO ‘nun ihtar tarihinde, (yani 22.01.2021 tarihinde 1 Euro 8,9940 TL olmakla ) karşılığı olan 53.940,TL ile birlikte toplam 89.280,00 TL nin iadesini aksi halde yasal faizi ile tahsili için yasal yollara başvurulacağı ihtar olunmuştur. Davalı müvekkil bunun dışında malik sıfatı ile kullandığı dava konusu konutun mutfağını ve banyosunu yeniden yaptırmış, giriş kapısını çelik kapı yaptırmış, dairenin komple peteklerini değiştirmiş, balkonları da cam balkon hale getirmiştir. Bu ve diğer talep haklarını da saklı tutmaktadır.

4) Davalı ihtarnamenin hemen akabinde , asılsız iddialar ile 27/01/2021 tarihli *****. Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/***E sayılı dosyada, taraflar arasında kiracılık ilişkisi varmış gibi, “Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan)” konulu davayı açmıştır. Davacı müvekkil de, dayanak sözleşme gereği, gerek davalıya gerekse de davalı adına bankaya yaptığı ödemelerin tahsili için*****.İcra Müdürlüğü 2021/ *** E sayılı dosyasında icra takibi başlatmış ise de, davalının haksız ve kötü niyet ürünü itirazı ile takip durmuştur.

5) Davalı yan her ne kadar taraflar arasında akt edilmiş sözleşmedeki imzayı ve sözleşme gereği yaptığı ödemeleri inkar ederek takibin durmasına neden olmuş ise de bu itiraz yukarıda açıklanan nedenler ve yargılama safhasında tespit olunacak nedenlerle haksız ve kötü niyet ürünü olduğundan iptali gerekir.

Zira davalı , 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ndeki imzayı, sözleşmede şahit olarak imzası bulunan davalının kendi tanıdığı olana *** ve **** huzurunda atmış, yapılan peşin ödemeyi de bunların huzurunda almış, yine bu sözleşme gereği müteakip konut taksitlerini de davacının ödediğini, bu şahitler ve gösterilecek başka şahitler de tanıktır. Nitekim bu sözleşme gereği de davalı yan konut ile ilgili tüm resmi evraklarını da müvekkile sözleşme tarihinde teslim etmiş, müvekkilin ödediği banka taksitlerinin dekont asılları da kendisindedir. Şayet, davalı bu şekilde satma iradesi olmasa idi ekte sunulan, davalının da ıslak imzası olan “Konut Teslim Tutanağı” , TOKİ Yoksul Grubu Konut Projesi Başvuru Formu, Satış Sözleşmesi, teminat olarak verdiği 40.000 TL lik senetleri, müvekkile teslim etmemesi gerekirdir. Tüm bunlar davalı yanın itirazını haksız ve hayatın olağan akışına ters olduğunundan iptali gerekir.

6) ) Nitekim , Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E. 2017/13225 -K. 2019/2601 ve T. 27.3.2019 ilamında, aynen : ” …Somut olayda; taraflar arasında imzalanan 27.04.2013 tarihli satış sözleşmesi resmi biçimde yapılmadığından hukuken geçersizdir. (TMK m.706, BK m.213, TBK. md 237, T.Kanunu m.26 Noterlik Kanunu m.60). Bu nedenle, geçerli sözleşmelerde

olduğu gibi taraflarına hak ve borç doğurmaz. Bu durumda alıcı; geçersiz sözleşme nedeniyle, satıcıya verdiği bedeli sebepsiz zenginleşme kuralları çerçevesinde geri isteyebilir.

Sebepsiz zenginleşme, bir kimsenin mal varlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine çoğalması olup, sebepsiz zenginleşme gereğince verilenlerin iadesi sağlanırken, ödenen paranın ödeme tarihindeki alım gücüne ulaştırılması, başka bir deyişle denkleştirici adalet ilkesinin uygulanması gerekir.

Denkleştirici adaleti ilkesi, haklı bir sebebe dayanmadan, başkasının mal varlığından istifade ederek, kendi mal varlığını artıran kişinin, elde ettiği kazanımı geri verme zorunda olduğunu ve gerçek bir eski hale getirme yükümlülüğünü ifade eder.” şeklindedir. Davalı tarafın, müvekkil aleyhine zenginleştiği, bu nedenle aldığının iade etmesi gerektiği izahtan varestedir. Bu nedenle, iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

7) İhtiyati Haciz İstemli Tedbir Talebimiz Hakkında:

Dayanak sözleşme olan 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile ***** I-10 Blok 2.kat 10 numaralı konutun bedeli olarak müvekkil 14.000,00 TL yi peşin (sözleşme tarihi olan11/02/2012 tarihinde), 38.000,00 TL.yi aşkın meblağı da , TOKİ konut taksidi için davalı adına Ziraat Bankası’na yatırmıştır.

Yargılama devam ederken davalının, dava konusu taşınmazı elden çıkarması ve bu nedenle dava konusu alacağın tahsili imkanı ortadan kalkması kuvvetle ihtimal dahilidedir. Bu nedenle , teminatsız olarak, Tapu Müdürlüğün, TOKİ idaresine, Ziraat Bankası AŞ müdürlüğüne , ( 08/05/2007 tarih ve 00169 sözleşme başvuru numaralı ) yazılarak, dava konusu taşınmazın davalı adına tescili halinde tapu kaydına, İhtiyati haciz niteliğinde tedbir konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, İİK,HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : *****

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Öncelikle davanın neticesiz kalmaması için, teminatsız olarak, dava konusu taşınmaz ile davalının diğer mal varlığı ve haklarının tedbir amaçlı, ihtiyaden haczine,

Davalı borçlunun icra takibine yaptıkları hakız kötü niyet ürünü itirazlarının iptaline, takibin ****.İcra Müdürlüğü 2021/ *** E sayılı dosyası üzerinden devamına,

3) kötü niyetli davalılardan takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere icra inkar tazminata mahkum edilmesine,

4) yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 23/03/2021

Davacı Vekili

Av.***

E imzalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.