Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

 ………………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO     :………..

DAVACI                    : ………….

VEKİLİ                     : ……………

DAVALI                    :……..

………

VEKİLİ                       :…….

KONU                        : Genel Haciz yoluyla yapılan takibe itirazın iptali isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ        : Asıl alacak 2.018,50 TL

AÇIKLAMALAR:

  1. Müvekkilim tarafından alacağı olan 2.018,50 TL’lik alacağını tahsil etmek amacıyla borçluya karşı ….. ….icra dairesinin …../1311E.nolu dosya ile genel haciz yoluyla icra takibine başlatılmıştır. Bunun üzerine borçlu, kendisinin borçlu olmadığı ve ödeme emrini gönderen merciinin yetkisiz olduğu yönünde hem borca hem de yetkiye ilişkin 26.03.2013 tarihinde itirazda bulunmuştur. Davalı yanın itirazlarının haksız ve kötü niyetli olarak yapıldığı gerekçesiyle sayın mahkemenizden iptalini talep ediyoruz.
  2. Söz konusu takibe vaki davalıların itirazının kaldırılarak alacaklısı olduğumuz icra dosyasının kaldığı yerden devam edilmesini diliyoruz.
  3. Ayrıca borçlu, söz konusu itirazlarında haksız ve kötü niyetli olduklarından borçluların takibe konu alacak miktarının %20’sinden aşağı olmamak üzere uygun bir tazminata da mahkum edilmelerini diliyoruz.
  4. Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle davalı borçluların itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Onanmış vekaletname sureti, İnegöl 2.icra dairesi

2021/*** esas sayılı İcra takip dosyası ve içeriği (merciinden istenecektir).

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

  1. haklı davamızın kabulüne,
  2. borçluların icra takibine vaki itirazının iptaline,
  3. duran takibin kaldığı yerden devamına,
  4. takip konusu alacağın %20’sinden az olmamak üzere borçluların kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine,
  5. yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz.  …/04/2021

ek:

  1. onanmış vekaletname sureti

Davacı Vekili

Av. ……………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.