Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Tazminat Dava Dilekçesi

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR : 1-

VEKİLİ :

DAVALI : Y… Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü izafeten)

DAVA : Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat – Ecri Misil

T.KONUSU : Davalı idare tarafından müvekkillerime ait hisselere ilişkin usulüne uygun kamulaştırma işlemi yapılmadan 3577 parsel ile tapuya kayıtlı gayrimenkulün hisselerine isabet eden mülkiyet hakkına ilişkin-fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydı ile- şimdilik 5.000,00 TL kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin ve 5 yıl geriye dönük ecri misil bedelinin, devlet borçları için öngörülen en yüksek faizi ile tahsiline karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR : Müvekkillerimin babası, Kasım A (Kazım K) adına kayıtlı Ak ili, Merkez asabası, 3577 parselde kayıtlı, 820 metrekare yüzölçümlü taşınmaza, 1995 yılında, İl Kültür Müdürlüğü tarafından, 2942 sayılı yasanın 31/b maddesi gereğince şerh verilmiştir. Bu işlem usulsüz ve hukuka aykırı olarak yapılmıştır. Şöyle ki;

  1. İl Kültür Müdürlüğü 1995 yılında kamulaştırma işlemlerine başlamıştır. Ancak müvekkillerimin babası 1989 yılında vefat etmiştir. Ayrıca muris Kasım Alaz’ın ismi tapuda sehven Kazım Ktlu olarak yazılmıştır. Müvekkillerin babasının tapu kayıtlarındaki ismi, 2019 yılında, Aksa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/10E, 2019/3K sayılı kararı ile düzeltilmiştir.
  2. Davalı kurum kamulaştırma işlemlerini o tarihlerde ölü bulunan Kazım Kuu ismi ile yapmıştır. Fakat nüfus kayıtları araştırılsaydı bu isimde birisi olmadığı görülecekti. Davalı kurum yeterince araştırma yapmadan, Kazım Klu’nun mirasçıları olan müvekkillerime yapması gereken tebligatları, o tarihte ölü olan hatta ismi de tapuda yanlış yazılmış olan murise yapılmıştır. Bu isimde birine ulaşılamayınca da ilanen tebliğ yapılarak kamulaştırma işlemine devam edip, kamulaştırma bedelini de Ziraat Bankasından hesap açarak buraya yatırmıştır. Bu durumdan müvekkillerimin yeni haberi olmuştur ve bankadan çekilmeyen para da bankacılık mevzuatı gereği 10 yıllık süre sonunda TMSF’ye iletilmiştir. Bunun sonucunda müvekkillerimin mal varlığında oluşan eksilmenin giderilmesi için dava açma zarureti doğmuştur.
  3. Kamulaştırma Kanunu m. 25 uyarınca; kamulaştırma işlemi, taşınmaz sahibine yapılacak usulüne uygun tebligatla başlayacaktır. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25.maddesinde yer alan, “Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi için 10 uncu madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla başlar.” amir hükmü uyarınca, davacılara kamulaştırma işleminin usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediğinin saptanması gerekir. Bu nedenle öncelikle; kamulaştırma işleminin gazete ile ilanen tebliğinden önce davacıların adreslerinin Kamulaştırma Kanunu’nun 7.maddesinde yazılı, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden ve haricen zabıta marifetiyle araştırılması zorunludur.
  4. Yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayan veya tebligat yapılamayanlara, ilan yoluyla tebligat yapılması icap eder. Tüm bu işlemler yapılıp tamamlandıktan sonra tebligat geçerli hale gelir. Davalı kurum, müvekkillerimin murisi ile ilgili böyle bir araştırma yapmadan ilanen tebliğ yoluna gitmiştir. Bu nedenle geçersiz tebligata dayalı kamulaştırma işlemi hukuka aykırıdır.
  5. Davalı kurum, müvekkillere ait taşınmazı haksız olarak kullandığı süre boyunca herhangi bir ecri misil de ödememiştir. YHGK’nun 12.03.2008 tarih, 2008/5-243 E, 2008/246 K sayılı kararına göre de; haksız zilyedin ödemesi gereken kullanma tazminatının (ecri misil), taşınmaz bedeliyle istenilebileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla taşınmazın davalı kurum tarafından bu şekilde haksız ve mesnetsiz kullanımı nedeniyle dava tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıllık süre için temerrüt faizi uygulanarak, ecri misil talep etme zorunluluğu doğmuştur.
  6. Açıklanan nedenlerle davalı kurumun Kamulaştırma Kanunu’na uygun hareket etmeden, müvekkillerimin malını elinden almış olması sebebiyle kanunsuz bir harekette bulunmuş durumdadır. Bu nedenle müvekkillerin uğradığı zararın tazmini için -fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla- dava konusu taşınmaz değerinin güncel rayiç bedeli ile geriye doğru 5 yıl ecri misil bedelinin, devlet borçları için öngörülen en yüksek faizi ile davalı kurumdan tahsiline karar verilmesini istiyorum.

H.NEDENLER : T.M.Y.,H.M.Y., Kamulaştırma Kanunu, ilgili yasalar.

DELİLLER : Akay 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/10E, 201973K sayılı kararı, ilgili kurumun kamulaştırma işlemi evrakları, tapu kaydı, veraset ilamı, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, nüfus kaydı, her türlü delil

SONUÇ : Yukarıda sunulan ve resen dikkate alınacak nedenler ile, -Fazlaya ilişkin talebimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin ve temerrüt faiziyle birlikte 5 yıl geriye dönük ecri misil bedelinin, 2943 sayılı kanunun 3. Maddesi uyarınca devlet borçları için öngörülen en yüksek faizi üzerinden hesaplanarak davalıdan tahsiline,

-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. 11/11/2019

Davacılar Vekili

Av.

EKİ: Vekaletname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.