Kategoriler
İdari Para Cezası İtiraz Dilekçesi

Kapalı Alanda Sigara İçme Cezasına İtiraz Dilekçesi

Kapalı Alanda Sigara İçme Cezasına İtiraz Dilekçesi

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

KULA

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN : ……………… (TCKN: 62947046244)

……………… Mah. Ören Cad. No:38 Kula/MANİSA

VEKİLİ : Av. Deniz IŞIK (Manisa Barosu: 2207)

Atatürk Mah. Kasaplar Cad. No:24/18 Salihli/MANİSA

KONUSU :Kula Kaymakamlığının 01.09.2021 Tarih ve 2 idari yaptırım karar defteri sıra numaralı 2.813 TL bedelli ve kapalı alanda sigara içme kabahatine dair ceza kararına itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR: Müvekkil …………., ………………………… adresinde de …………..isimli marketi, çalışan olarak oğulları ………… ile ………….ile birlikte işletmektedir. Müvekkile 10.09.2021 tarihinde tebliğ edilen itirazımıza konu idari para cezası kararında özetle; “müvekkilin işyerinde 4207 sayılı kanuna aykırı hareket edildiğinin tespit edildiği ve 2.813 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği” belirtilmiştir. İş bu karara göre idari para cezasının dayanağının ……………. Karakol Komutanlığı tarafından tanzim edilen …………….. tarihli tutanak olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkile 10.09.2021 tarihinde tebliğ edilen iş bu idari para cezasına ve dayanaklarına, gerek müvekkilin yahut onun çalışanı konumundaki çocukları …………….ve ……….., gerekse markete gelen kimselerin herhangi bir biçimde marketin kapalı alanında sigara içmemeleri, bu nedenle de müvekkilin işleten olarak sorumlu tutulamayacak olması ve ayrıca kolluk tarafından tutulan tutanağın da sigara içtiği belirtilen kimselere haberdar edilmeden, kolluk tarafından tek taraflı olarak tutulması, ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen kimselere haber dahi verilmemesi nedenleri ile kabul edilemez olup itirazlarımızı sunma gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1-MÜVEKKİLİN MARKETİNİN KAPALI ALANINDA BELİRTİLEN TARİHTE SİGARA İÇİLMEMİŞTİR.

16.08.2021 Tarihinde müvekkilin oğlu …………., marketin kapı önünde, market dışında ve açık alanda sigara içmekte iken, kolluk görevlileri tarafından uyarılmıştır. O sırada müvekkil, müvekkilin diğer oğlu ……………… da olay yerinde ancak market içinde, müşterilerle ilgilenmek üzere bulunmakta olup, ……….. kolluğun bu uyarısına karşı sigara içtiği alanın açık alan olduğunu, bu açık alanda sigara içmenin usulsüz bir işlem olmadığını görevlilere söylemiştir. Kolluk tarafından ………. “seni bu seferlik uyarıyorum, bir daha sigara içtiğini görmeyelim” şeklinde sözler sarfedilmiştir. Müvekkilin oğlu ……………… da bunun üzerine sigarasını söndürerek çöpe atmış ve markete girerek babasına ve kardeşine yardım etmeye devam etmiştir. Ne müvekkilim ……………… ne de oğulları İsmail ve ………………’a hiçbir şekilde bir ihlal olduğundan bahisle tutanak tutulduğu kolluk tarafından belirtilmemiştir. Müvekkil, iş bu husustan tebligat kendisine ulaştığı anda haberdar olmuştur. Bu hususta uygulamada sıklıkla kolluk tarafından yapıldığı görülen, tespitte isimleri yer alan kimselerle uğraşmamak adına “imzadan imtina” şeklinde bir kayıt konularak resmi evrak tanzim edildiği görülmekte olup bu cezaya esas tutanağın da bu şekilde, hiçbir haber verilmeden yapıldığı kanaatindeyiz. Nitekim müvekkilin marketinde kamera bulunmakta ise de bu kameralar ancak 15 gün kayıt tutabilmekte olup, cezadan ancak tebligat ile haberdar olan müvekkilimin, ihlal olduğu belirtilen 16.08.2021 tarihindeki kamera kayıtları da böylece temin edilememektedir. Ancak kolluk, müvekkilin işyerinde kamera olduğunu bilmektedir ve bir ihlal var ise buna olay yerindeki maddi bulguların da eklenmesi gerekeceği ortada olduğundan bunun yapılmaması usulsüz bir işlem olacağından bu işleme dayanarak idari yaptırım yoluna gidilmesinde hukuki hiçbir yan yoktur.

2-KOLLUK TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANZİM EDİLEN TUTANAK İDARİ PARA CEZASINA ESAS OLAMAZ.

Yukarıda değindiğimiz gibi kolluk müvekkile yalnızca sözlü olarak uyarmış, bunu da esasında herhangi bir ihlal olmadığı halde yapmıştır. Tanzim edilen tutanak hiçbir şekilde müvekkile yahut yasağı ihlal ettiği iddia edilenlere bildirilmemiş, kolluk tarafında tek taraflı olarak tutulmuştur. Bu şekilde, maddi bulguların da eklenmediği ve kolluk tarafından tek taraflı olarak tanzim edilen tutanak İdari yaptırım kararına esas olamaz.

Nitekim itirazımıza konu idari para cezası, trafik cezası gibi hareketli bir alanda değil, bir markette sigara içildiğinden bahisle verilmiştir. Kaldı ki bir trafik cezasında bile kemara kayıtları tutulmakta ve tutulan tutanağa eklenmektedir ki ihlal bu maddi bulgularla tespit edilebilsin. Bu nedenlerle kolluğun tek taraflı tuttuğu tutanak esas alınarak takdir olunan idari para cezalarının da daha en başında hukuki güvenlik ilkesine göre iptal edilmesi gerekir. Aksinin kabulü jandarma personellerine, görev yaptığı bölgede adeta her istediğini yapabilir kılmak anlamına gelecektir.

3-MÜVEKKİL, BÖLGEDE GÖREVLİ KOLLUK PERSONELİNİN HATALI İŞLEMLERİ NEDENİYLE SÜREKLİ OLARAK İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAKTADIR.

Müvekkil ………………’a, ……………… Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından tanzim edilen tutanaklar nedeniyle, Kula Sulh Ceza Hakimliği’nin 2021/……… D.İş numaralı dosyasında görülen ve 70.921 TL bedelli idari para cezasının dayanağı olan tutanak ile Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin 2021/…….. E. numaralı dosyası ile görülen ve 17.399 TL bedelli idari para cezasının dayanağı yine ……………… Jandarma Karakol Komutanlığı tutanaklarıdır. (İş bu idari yaptırım kararları dilekçemiz ekinde yer almaktadır. Bkz: EK-2) Diğer cezalar hakkında da yargı yoluna başvurulmuş olup hukuki süreçleri devam etmektedir. Ancak, müvekkilim bu şekilde usulsüz cezalardan, hiçbir bilgilendirme yapılmadan tutulan tutanaklardan ve kolluğun bu tutumundan artık yılmış bir durumdadır. ……………… Mahallesinde esnaf olarak çalışan müvekkilim, bu şekilde usulsüz ve tek taraflı kolluk tutanağına dayanan idari yaptırım kararları nedeniyle ekonomik olarak çok sıkıntılı bir sürece girmiş olup ülkesini seven ve vergi ödevini yerine getiren bir vatandaş olarak usulsüz şekilde verilen idari para cezaları nedeniyle ailesel sorunlar da yaşamaktadır.

Bu nedenlerle itirazıma konu idari para cezasına itirazlarımızı sunma ve ilgili idari yaptırım kararının ortadan kaldırılmasını hakimliğinizden talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

DELİLLER: Kula Kaymakamlığının ……………………. 2.813 TL bedelli idari para cezası ve dayanak evrakları, Manisa 1. İdare Mahkemesinin 2021/….. E. sayılı dosyası, Kula Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/………… D.İş Sayılı dosyası, kolluk tutanakları, kamera kayıtları ve ilgili her türlü delil

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle; idare tarafından dosyaya sunulacak idari para cezasına dayanak belgelerin sunulmasından sonra beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak üzere; itirazlarımızın kabulü ile;

-Kula Kaymakamlığının ……………………. ve 2.813 TL bedelli idari para cezasının iptaline ve ortadan kaldırılmasına,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin idare üzerine bırakılmasına,

Karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.23.09.2021

İtiraz Eden ……………… vekili

Av. D*** I***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.