Kategoriler
Sözleşme Örnekleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

 DÜZENLEME ŞEKLİNDE KATKARŞILIĞI VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Arsa için beyan etmiş olduğumuz …………………..-TL (…………………………………TÜRKLİRASI) en son emlak vergi beyan değerinden az olmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

Satış vaadinde bulunan arsa malikleri söz alarak şu suretle söze başladı: “Sahibi bulunduğumuz İSTANBUL İLİ, K.ÇEKMECE İLÇESİ, …………………………… VAKİ VE KAİN OLUP TAPUDA ……. ………………. Parsel, sayılarında kayıtlı bulunan 11 parselin tevhidinden dolayı oluşacak olan yeni parselle dahi geçerli olmak üzere bu arsaların hissedarlarından olmamız nedeni ile mevcut hissemiz 100 hisse itibar edilerek …../100 hissesi üzerimizde kalmak kayıt ve şartı ile …../100 hissesini ………………………………..-TL

(……………………………………………….TÜRKLİRASI) bedel karşılığında her katta 6 bağımsız bölümlü Zemin kat + 11 katlı olacak şekilde 70 bağımsız bölümden ibaret bina inşaa etmek koşuluyla müteahhit ……………….. İNŞAAT TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ ne satmayı vaad ve taahhüt ediyorum.diye sözlerini tamamladı. Bunun üzerine müteahhit ………… İNŞAAT TURİZM GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ söz alarak şu suretli söze başladı: “Bende sözü edilen parsel üzerine 11 katlı binayı plan ve projesine uygun olmak üzere 100 hissede ……/100 hissesini …………………………………-TL (………………………………………………TÜRKLİRASI) bedel ile almayı vaad ve taahhüt ediyorum. dedi.Arsa sahibi tekrar söz alarak: “100 hissede ……/100 hissesinin satış bedeli

olan …………………………….-TL (……………………………………….TÜRKLİRASI) müteahhitten alınmamış

olup, buna karşılık mütehahit tarafından inşaat tamamlandıktan sonra

ARSA SAHİBİNE İSABET EDEN DAİRELER

Toplam ….daire arsa sahiplerine ………………………………………….. ait olacaktır.

Teknik şartnamedeki diğer bağımsız bölümler müteahhit e ait olacak ve ……/100 hissesinin

ferağı biz arsa sahipleri tarafından müteahhit e verilecektir. Bize ait dairelerin özellikleri

aşağıdaki gibi olacaktır.” diye sözlerini bitirdi. ” 100 hissede …../100 hisse karşılığı olan

…………………………….-TL (………………………………………..TÜRKLİRASI) bedele karşılık arsa üzerinde

işyeri ve dairelerden oluşan bina inşa etmeyi, arsa sahibinin istedikleri yukarıda belirtilen

daireler olmak üzere toplam: …….(……) daireyi onların isteklerine uygun olarak yapıp teslim

etmeyi, inşaatta istenilen malzemeyi kullanmayı ve inşaatın tümünü tamamlamayı

taahhüt ve aşağıdaki şartlarda bana verilen hisseden almayı kabul ediyorum. sözlerini

bitirdi. Tekrar birlikte arsa sahibi ve müteahhit dediler ki…

ARSANIN İNŞAATA ELVERİŞLİ BOŞ HALE GETİRİLMESİ

Parsellerin üzerindeki varsa tecavüzlerinin giderilmesi, parsellerin dışarıda olan hisseleri için parsel başına müteahhit firma tarafından 15 m2 nin satın alınması ile ilgili gerekli her nevi hukuki işlem müteahhit tarafından yerine getirilecek olup, bu uğurda yapılacak her nevi giderlerde müteahhit e aittir.Arsa sahibi de bu konuda müteahhit e gerekli konularda yardımcı olacak işlemleri geciktirici hiçbir duruma sebep olmayacaktır.arsa sahipleri parselleri ile ilgili müteahhit e düşen 15 m2 satın almanın haricinde kalan m2 yi arsa sahipleri tarafından karşılanacaktır.arsa sahiplerine düşen satın alma ile ilgili müteahhit bizzat ilgilenerek bu konuda yardımcı olacaktır.müteahhit bahsi geçen 11 parselin tamamı ile sözleşme yapmadan ve alınacak olan hisseler gerek müteahhit e düşen gerek mal sahiplerine düşen kısımlar alınmadan mevcuttaki parsellerin üzerindeki yapılar yıkılmayacaktır.

 

İNŞAAT İÇİN GEREKLİ VEKALET YETKİSİNİN MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

Yapılacak iş için, taşınmazın tapudaki cins tashihini yaptırmaya, belediyeden imar durumunu almaya, arsa ve inşaatla ilgili olarak belediye, vilayet ve diğer kamu kurumları nezdinde arsa sahibi adına temel üstü ruhsatlarını ve oturma raporlarını almaya,imzalamaya inşaatın tamamlanmasına kadar işlemlerin devamı süresince gereken her türlü resmi işlemleri takip ve intacı için arsa sahibince sözleşme tarihinden 7 (Yedi) gün içinde müteahhide yetki tanıyan bir

vekaletname verilmesini kabul etmiştir. hazırlanacak mimari proje taslağı arsa sahibine ibraz edilecek proje arsa sahibince imzalandıktan sonra resmi proje haline dönüşecektir

 

TEKNİK VE ÖZEL ŞARTLAR

1) İnşaat ilgili belediyesinden alınacak tasdikli plan ve projesine göre yapı denetim firması

kontrolünde betonarme karkas şeklinde inşa edilecektir.beton sınıfı yapının statik şartnamelerine uygun olarak C 30 veya C35 kullanılacaktır.

2) Sözleşmeye konu olan parsellerin tevhidinden oluşacak taşınmazlar üzerindeki mevcut binalar yıkılıp yerine yeni bina yapılacaktır.Yapılacak olan bina imar plan ve imar yasasına,teknik şartnameye,mahal listesine,çevre ve şehircilik işleri genel şartnamesine,fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

3) İşin bütün fenni sorumluluğu ve yapı denetim giderleri müteahhit tarafından karşılanacak olup müteahhit tarafından vergileştirilecektir.yapının kaba iskeleti bakanlığın yapı denetime vermiş olduğu yetkiler çiğnenmeyecek olup bire bir harfiyen uygulanacaktır.

4) Kat irtifakı tesis edilmiş ve iskan oturum izni alınmış olarak teslim edilecektir.

5) Binanın kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden temlik tapu ile kat irtifakı kurulduğu esnada

Müteahhit e düşen bağımsız bölümlerin tapusunun ferağı ilgili tapu sicil müdürlüğünde

verilecektir.Arsa sahipleri bunu kabul ve taahhüt eder.

6) Yukarıda sözü edilen her nevi giderler Müteahhit e aittir. müteahhit bahsi geçen bütün daireleri aynı kalitede yapacaktır.

7) Söz konusu arsanın üzerindeki bina yıkılacak hafriyatı kaldırılacak ve bu tarihten sonra ortaya

çıkacak her nevi vergi harç , resmi ve özel kurumlarda ortaya çıkacak tüm masraflar müteahhit e

ait olacaktır.müteahhit yürürlülükteki iş kanunu,sgk kanunu,vergi kanunları ile diğer yasalardan

kaynaklanacak tüm sorumluluklar ile işçi sağlığı,iş güvenliği,vergi,prim,sigorta,harç ve benzeri

yükümlülükler ile yasaların atıfta bulunduğu tüm yönetmelik,genelge ve şartnamelerdeki

değişiklikleri derhal hayata geçirmeyi ve bunlar ile ilgili masrafları üstlenmeyi kabul ve taahüt

eder.

8) Sözleşme sonrası arsa ile ilgili tüm vergi ve giderler ……………… inşaat san.ve tic.ltd.şti tarafından

karşılanacaktır.

9) İnşaatın başlangıcından bitimine kadar olan bilimum mali hukuki kazai cezai tüm sorumluluklar

tüm vergiler ,işçilerin tüm ücretleri sigorta primleri stopaj, belediyece gelebilecek her türlü

cezalar, harçlar inşaatın yapımı için gerekli tüm malzeme ücretleri taşeron ücretleri plan ve proje

masrafları kontrolörlükler bu hususla ilgili tüm harcamalar ve vesair giderler maddi ve manevi

hususlar sorumluluklar müteahhit e ait olacaktır.

10) Ruhsat alındıktan sonra inşaat tam ve noksansız olarak anahtar teslimi vaziyette bitirilerek

teslim edilecektir. mal sahibi müteahhit e vermesi gereken hissesini kat karşılığı inşaat

sözleşmesine istinaden temlik tapu(kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yükümlülükleriyle) ile verecektir. inşaat zamanında bitirilmedi takdirde mal sahibine ait dairelerin o günkü rayiç değerleri üzerinden kira ödemesi yapılacaktır.

11) Hak edilen daire için tapu ferağını 1 aydan fazla gecikmesi halinde bu süre ilave olarak inşaat

süresine eklenir.

12) Tapu ferağını 2 ay geciktirilmesi halinde yüklenici sözleşmeyi tek taraflı fesih edip tüm zarar

ziyanlarını talep edebilir.

13) Tapu ferağını verilmesinde ihtilaf doğması halinde inşaatın tamamlanmışlık durumu mahkeme eliyle tespit edilir.

14) Yüklenicinin sözleşmeye aykırı olarak 3.kişiler ile taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri hak edilme

durumu olmadıkça arsa malikleri yönünden hak doğurmaz.

15) İş bu sözleşmeyi,müteahhit tek taraflı tapuya şerh koyabilir.malik sahibi müteahhit in münferiden tapuya başvurarak işbu sözleşmeyi tapuya şerh etmesine peşinen muvafakat etmiştir.

16) Hak sahibinin ölümü halinde mirasçıları da sözleşmenin şartlarına aynen harfiyen uyacaklardır.

 17) Müteahhit iş bu sözleşmeye dayalı olarak plan ve projeleri ilgili kurumlarda

onaylatmaya,imzalamaya,taahhütler ve muvaffakatlar onaylatmaya,imzalamaya,proje tadilatları

vermeye imzalamaya yetkilidir. gerekli her türlü taleplerde bulunmaya,imzalamaya

18) Sözleşme tek taraflı olarak fesih edilemez.anlaşmazlıklar durumunda ihtar çekilecektir.

19) Kentsel Dönüşüm tarafından kiralar ödenecektir.

20) İnşaat başlama tarihi kentsel dönüşüm dahilinde arsalar yola terk tevhit ve parselasyon yapılarak arsanın üzerinde herhangi bir haciz,ipotek,hisse satın almaları tamamlandıktan sonra arsa ruhsat almaya elverişli olduğu taktirde maksimum 6 ay içinde ruhsat  alınacak olup temel üstü ruhsat alındıktan sonra 24 ay içerisinde inşaat iskanla birlikte tamamlanacaktır.iskan alınma aşamasına kadar müteahhit e düşen dairelerinden 3 adet daire mal sahiplerinin teminatına bırakılacaktır.iskan alındıktan sonra mal sahipleri tarafından 7 gün içerisinde teminat şerhlerini kaldıracaklardır.

21) İş bu sözleşmeye dayalı olarak mal sahibi adına yapı denetim ile yapılacak olan sözleşmenin

giderleri müteahhit firma tarafından ödenip vergileştirilecektir.

22) Müteahhit mal sahibine taahhüt etmiş olduğu bağımsız bölümler haricinde artışta ve eksilişte

hiç bir hak talep etmeyecektir.

23) Binada inşaatın yapımı esnasında yapılacak bedaş,d.gaz,iski sözleşme ve abonelik bedelleri

yüklenici tarafından,daire sözleşme ve abonelikleri mal sahipleri tarafından yaptırılacaktır.

24) Bu sözleşmede arsa sahibi ve müteahhit e ait tebligat adresleri sözleşmenin baş tarafında

gösterilmiştir.bu adreslere yapılacak her türlü tebligatlar bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır.

25) Bu sözleşme haricinde mucbir sebebler savaş, sel su baskını, deprem genel grev ve diğer

benzeri sebeplerden dolayı meydana gelebilecek durumlarda inşaatın devamı imkansız hale

gelirse bu süre bitirme süresine eklenir.

26) Mal sahibi inşaatın her safhasında inşaatı kontrol ve takibini bizzat veya yetki vereceği kişilere

kontrol ettirebilir. müteahhit bu kontrolü zorlaştıracak bir tutum içinde bulunmayacak, aksine bu

konuda yardımcı olacaktır.

27) ihtilaf halinde istanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

28)Daire m2’leri her katta eşit şartlarda olacaktır.her katta 6 adet daire olacaktır.

TEKNİK ŞARTLAR

1) genel şartlar: T.S.E. standartlarına uygun olarak yapılıp, iskan ve bayındırlık bakanlığı teknik

şartnamelerine uygun normlarda olup, yapılacak imalatlar ve güncel konut yapım metotları iskan

ve bayındırlık bakanlığı genel teknik şartnamelerine uygun olarak tamamlanacaktır.

2) İnşaat yönetmeliği: 2016-2017 yılında yapılacak zemin etütleri doğrultusunda son deprem

yönetmeliğine uygun olarak betonarme karkas sistemine göre 1.sınıf malzeme ve işçilik

kullanılarak imal ve inşa edilecektir.

3)Binanın iskeleti:Yapının iskelet kısmı beton ve demir sınıfı mimari ve statik projeye uygun yönetmeliğin esas kıldığı şartlara uygun soğuk demir ve beton dökülecektir.

4) Dış duvarlar: Isı ve ses yalıtım projesine uygun olarak iskan ve bayındırlık bakanlığı onaylı kilsan veya Tekirdağ tuğla ile imal ve inşa edilecektir.

5) İç bölme duvarlar: Mimari projeye uygun tuğla duvar olarak kilsan veya Tekirdağ tuğla marka ile  imal ve inşa edilecektir.

6) Dış cephe kaplamaları:Bina dış cephe duvarları mimari projeye uygun binanın cepheleri ısı

yalıtımlı cephe giydirme kompozit ve mantolama süslemesi ile  yapılacaktır.

7) Çatı sistemi: Binanın çatı bölümü mimari projede gösterileceği şartlarda yapılacaktır.iskelet üstü kaplaması ısı yalıtım ile kaplanacak,ısı yalıtım mebran su izolasyonu kaplaması yapılacaktır.

8) Pencereler: Binanın pvc plastik doğramaları pvc olarak takılacak,pvcler çift cam ısı cam yalıtımlı olarak takılacaktır.PVC markası fıratpen 7500 serisi takılacaktır.

9) Balkon kapıları: Balkon kapıları içten ve dıştan kilitli, çift cam ısı yalıtımlı olarak yapılacaktır.

10) Banyo,w.c kapı ve dolapları:Banyo,w.c kapıları mobilya veya pvc olarak yapılacak,banyo,w.c menfezleri takılacak.banyo dolapları,havluluk,duşa kabinleri, takılacaktır.banyoya paslanmaz havlupan takılacaktır.

11) Küpeşteler:Dış cephe balkonlar,fransız doğramalar,giriş merdivenleri, sağanlıklar,paslanmaz

krom küpeşte veya süslemeli ferforje olarak yapılacaktır.

12) Su tesisatı: Binanın su tesisatı,kat kaloriferi, pis su giderleri ,temiz su giderleri Fırat veya pakplas marka takılacak,musluklar E.C.A marka ,petekler baymak veya ferroli marka ,su saatleri cem marka,gömme rezervuar(klozet) ,lawabo dörtlü takım E.C.A veya VİTRA marka  olarak yapılacaktır.tesisat döşemesi mobil sistem ve petekler takılacaktır.banyo bataryası E.C.A marka takılacaktır.

13) Kazan sistemi:Bina merkezi sistem yönetmeliği gereği ortak kazan takılacaktır.daire içlerine hermotik şofpen takılacaktır.daire içi d.gaz tesisatı döşenecek,ana kolon tesisatı döşenecek,projeler onaylatılacak ve gaz açımı yapılacaktır.

14) Mutfak dolapları,tezgahları ve iç kapılar:Binanın mutfak dolapları gövdeleri mdf, kapakları

mebran,hyglass veya akrilik 1.sınıf mobilya kullanılacak, mutfak tezgahları sardo granitten yapılacak,tezgah evyeleri paslanmaz çelik ten takılacaktır.daire içi kapılar melamin veya mobilya kaplamalı, kapı kullanılacak.su saatlerinin rengine uygun mdf membran kapak kullanılacaktır. mutfak tezgahları arası bien marka seramik veya cam mozaik olacaktır.Mutfaklarda ankastre ocak takılacaktır.(Arçelik veya Beko marka)

15) Elektrik:binanın elektrik tesisatı sayaçlar dahil dairelerin içine kadar alınacaktır.binanın elektrik tesisatı 1.sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. daire içi anahtar priz v.s. montaj malzemeleri kullanılacaktır. internet kablo tesisatı döşenecektir. merdiven boşluğu aydınlatmaları sensörlü armatürlerle yapılacaktır. merdiven boşluklarına acil aydınlatma ve yangın ikaz sistemi kurulacaktır.salon ve 1 odaya  telefon ve anten prizi olacak,data girişi olacak, sigorta siemens marka 1.kalite,anahtarlar viko marka 1.kalite,kablolar hes marka 1.kalite olacaktır.

16) Ortak kullanım alanları :Bina ortak uydu sistemi next marka 1.kalite 3 çanak uyumlu yapılacak salon,mutfak ve 1 odaya uydu sistem bağlantıları döşenecektir.çanak ve çoklu dağıtıcı sistemi takılacaktır.

17) Ortak kullanım alanları:Diafon sistemi görüntülü olarak audio marka 1.sınıf  takılacak,bina giriş kapısı anahtarsız şifreli olacaktır. isteğe bağlı anahtarlıda kullanılabilir. binanın dış cephelerine güvenlik sistemli kameralar konulacaktır.

18) Daire içi zeminleri:Dairelerin odaları şap atıldıktan sonra şilteli 1.sınıf floorpan ,serfloor , terraclick,vario marka  laminant parke yapılacaktır.mal sahipleri tarafından renk seçimi yapılabilecektir.

19) Daire içi dekorasyon: Duvarlar alçı sıva su bazlı permolit marka saten boya yapılacaktır. tavanlar alçı sıva üzeri permolit marka boya yapılacaktır.salonlar özel asma tavan veya led uygulanacaktır.1.kalite olacaktır.

20) Ortak kullanım alanları:Bina bahçe düzenlemesi yeşillendirme ,ağaçlandırma,kamelya,çocuk oyun park alanı,spor aletleri  ve peyzaj çalışması yapılacaktır.

21) Ortak kullanım alanları:Bina girişine posta ve evrak dağıtım kutuları konulacak. ilan panosu

yerleştirilecektir.

22) Ortak kullanım alanları:Bina katlarına yangın söndürme kutuları konulacak. acil durum ve ilk

yardım bölümü yapılacaktır.

23) Ortak kullanım alanları:Bina giriş kapılarına engelliler için yol yapılacaktır.

24) Ortak kullanım alanları:Tavan ve taban betonlarında ısı-ses yalıtım asmolen (strafor)kullanılacaktır.

25) Daire içi dekorasyon:Dairelerin tavan ve kenar kartonpiyerleri desenli 1.sınıf atışkan marka alçıdan yapılacaktır.

26) Ortak kullanım alanları:Bina tse standartlarına uygun ruhsatlı,imarlı,iskanlı,asansörlü olarak anahtar teslimi yapılacaktır.

27)Dış kapılar:Daire çelik kapıları kaplamalı merkezi sistem kale veya daf 1.sınıf marka  yapılacaktır.

28)Ortak kullanım alanları:Binanın sığınak kısmına su deposu ve hidrafor konulacaktır.su deposu binanın ihtiyacını karşılayacak şartlarda olacaktır.

29) Seramik:Daire içlerine ve ıslak zeminlere,balkonlara 1.kalite bien marka seramik kullanılacaktır.

30)Ortak kullanım alanları:Binanın merdiven boşlukları,sağanlıkları,bina ana girişi ve holleri mermer olarak yapılacaktır.dış cephelerde denizlikler mermer olarak takılacaktır.

31) Ortak kullanım alanları:Binanın asansörü tam otomatik en 81-1+a3 yönetmeliğine uygun şekilde yapılacaktır.elektrikler kesildiğinde kurtaran kata getirme sistemi kurulacaktır.kullanılan malzemeler 1.sınıf olacaktır.(kapılar paslanmaz olacaktır.kabin paslanmaz olacaktır.yeşil etiket belgeli olacaktır.

32)Ortak kullanım alanları:Site yönetimi 10 yıl süre ile müteahhit firma tarafından yapılacaktır.site yönetimi olarak alınacak olan aidatlar bölgedeki rayiç bazında mal sahipleri ile birlikte kararlaştırılacaktır.Sözleşme tek taraflı olarak tapuya şerh konulabilecektir. Taraflardan birisinin vefatı halinde işbu sözleşme aynı şartlarla kanuni mirasçılarına intikal etmiş sayılacaktır.

33)Ortak kullanım alanları:Yukarıda yazılı teknik şartnameler malzemelerin renk seçenekleri  mal sahiplerinin onayına sunulacaktır.

34)Ortak kullanım alanları:Bina ana girişine loca ve güvenlik kabini yapılacaktır.

35)Ortak kullanım alanları:Binada apartmana ait mescit ve taziye evi yapılacaktır.apartmana ait toplantı salonu olacaktır.

36)Ortak kullanım alanları:Binada ortak alanları aydınlatacak şartlarda olacak jeneratör takılacaktır. diye sözlerini bitirdiler.

İKAMETGAH VE TEBLİGAT

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatların,sözleşmede saptanan adreste yapılmasını, adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesini bildirilmeyen adres nedeniyle sözleşmedeki adreste yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış usulüne uygun bir tebligat olacağı taraflarca kabul edilmiştir. Taraflardan birisinin vefatı halinde işbu sözleşme aynı şartlarla kanuni mirasçılarına intikal etmiş sayılacaktır.

İHTİLAF HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili bulunduğunu taraflar kabul etmişlerdir.diye sözlerini bitirdiler. Müteahhit söz alarak dedi ki: “Satmayı vaad edilen gayrimenkülün mülkiyeti ile ilgili gerekli araştırmaları yaptım. Bu yerin satmayı vaad edene ait olduğunu biliyorum. Bu konuda Noter’e resmi belge ibraz etmesine gerek görmüyorum. Ayrıca toplam satış bedeli olarak yazdığımız yukarıdaki bedelin emlak vergi beyan değerinden aşağı olmadığını, aksi halde bu konudaki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve kabul ediyorum.” diye sözlerini bitirdiler.07.04.2016

Mal sahibi                                                Mal sahibi                                                            Mal sahibi

 

Mal sahibi                                                    Mal sahibi                                                              Müteahhit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.