Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kentsel Dönüşüm İptal Dava Dilekçesi

Kentsel Dönüşüm İptal Dava Dilekçesi

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA;

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI : 1- BAŞBAKANLIK

2- ……. BAKANLIĞI

KONU :../…. Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporunun İptali İstemidir.

İŞLEMİN İLAN TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimizin ……. İlçesi …… Beldesi ….-….-….-….-…. no’lu parsellerde toplam …. dönüm; …… metrekare inşaat alanlı, üzerinde ev ve depo gibi ruhsatlı yapıların yer aldığı taşınmazı bulunmaktadır. (EK 1) Davacı müvekkile ait bu taşınmaz ../../…. tarihli jeolojik etüt raporu (EK 2) uyarınca ve ../../…. tarih ve …. sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (EK 3) ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde yer almaktadır.

2-Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının dayanağını oluşturan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin hiçbir bilimsel, teknik dayanağı bulunmamaktadır. Zira kentsel dönüşüm alanlarının kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak, konut, sanayi ve ticaret alanları oluşturmak ve deprem riskine karşı önlem almak için belirlenmesi gereken alanlar olduğu halde, kentsel dönüşüme konu edilen müvekkilimize ait taşınmazın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı ile açısından bir hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

3-Bilindiği üzere, 5393 sayılı; Belediye Kanununun 73. Maddesinde <Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve

uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.> hükmü yer almıştır. Sayın Mahkemece de uzman bilirkişiler aracılığıyla yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde iddiamızın haklılığı ortaya çıkacaktır.

4- Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, ../…. Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporunun iptali için yasal süresi içerisinde dava açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5393 S. K. m. 73.

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Müvekkilimize ait tapu kayıtları

2-) Taşınmaza ait../../…. tarihli jeolojik etüt raporu

3-) ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporu

4-) Bilirkişi İncelemesi.

5-) Keşif.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, ../…. Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporunun İptali iptaline, karar verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Müvekkilimize ait tapu kayıtları

2-) Taşınmaza ait../../…. tarihli jeolojik etüt raporu

3-) ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporu

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.