Kategoriler
Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

Kira Zammına İtiraz Dilekçesi

Kira Zammına İtiraz Dilekçesi

KOCAELİ 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:xxxx

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Cevap dilekçesi

AÇIKLAMALAR

  1. Davalı taraf müvekkilimin kirada bulunduğu iş yeri için emsallerinin altında kira sözleşmesi yapıldığından bahisle işbu dava ile kira bedelinin %50 oranında artışını talep etmiştir.
  2. Müvekkilim, söz konusu taşınmazı 01.09.2019 tarihinde davacı xxxx’dan 2.500 TL kira bedeli karşılığında kiralamıştır. (ek-2) Henüz daha sözleşmenin 1 yılı dahi dolmadan davacı kira artışını sözleşmede kararlaştırılan ÜFE/TÜFE ortalamasının üzerinde olacak şekilde 3.000 TL olması hususunda müvekkilime baskı yapmıştır. Müvekkilim işletmesine yüksek miktarda masraf yaptığı için ve pandemi koşullarında söz konusu taşınmazdan ayrılıp başka bir taşınmaza geçmenin maliyetini de göze alamadığından 500 TL’lik kira artışını iş yeri sahibiyle kötü olmamak için kabul etmek zorunda kalmıştır.
  3. Pandeminin en yoğun yaşandığı ve tam kapanmaların olduğu ve yurt genelinde birçok kiracının kira sözleşmelerinin uyarlanmasını istediği bu dönemde davacı Borçlar Kanunu’nun temel prensiplerinden sözleşme(irade) serbestisine aykırı şekilde davranarak sözleşmede kararlaştırılan oranın üzerinde kira artışı talep etmiştir. Müvekkilim de yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle bunu kabul etmiştir ve tekrar 3.000 TL üzerinden bir kira sözleşmesi imzalanmıştır. (ek-3)
  4. Pandemi döneminde yenilenen bu sözleşmenin henüz daha 1 yılı dolmadan tekrar sözleşmenin %50 gibi fahiş bir kira artış oranında artırılması talebi sözleşme(irade) serbestisine aykırı olmakla birlikte kötüniyetlidir. Ayrıca 3.000 TL’lik ikinci yapılan kira sözleşmesi pandemi koşullarında yapıldığından söz konusu sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan herhangi bir yeni olumsuz koşul yoktur. Hatta normalleşmenin başladığı bu dönemde olumsuz koşullar da hafiflemiştir.
  5. Davacı, müvekkilimin taşınmazaoldukça masraf yaptığını ve taşınmazdan ayrılmayı göze alamayacağını pekala bilmektedir ve bu sebeple keyfi miktarlarda kira artışı yapmaktadır.
  6. Müvekkilim işletmesinin yanında bulunan ve aynı metrekarelere sahip aynı özellikteki taşınmazların rayiç bedelleri müvekkilimin kirasından çok daha düşüktür. Bu hususta kira sözleşmeleri ekte yer almaktadır. (ek-4, ek-5)
  7. Yukarıda izah edilen sebepler ile kötü niyetli açılmış işbu davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: B.K., H.M.K. ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : 1- 01.09.2019 başlangıç tarihli kira sözleşmesi,

2- 01.09.2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi

3- emsal rayiç kira bedelleri

4- gerektiğinde dinletilecek tanık beyanları, banka dekontları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin ve davalı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edilen sebepler ile söz konusu davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

AV.

EK 1: Vekaletname

EK 2: 01.09.2019 tarihli kira sözleşmesi

EK 3: 01.09.2020 tarihli kira sözleşmesi

EK 4: Aynı metrekareye sahip yan dükkana ait emsal kira sözleşmesi

EK 5: Aynı konumda olan dükkanlara ilişkin emsal kira sözleşmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.