Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

İHTARNAMEDİR

KEŞİDECİ : …. …… (TCKN: )

VEKİLİ : Av.

MUHATAP :

KONU : Eksik ödenen kira aylıkları, ödenmeyen yönetim giderleri, ödenmeyen kira ayı, mal sahibinin izni alınmaksızın kiralananın bölünmesi ve tadilat yapılması, kiralananın boşaltılması için süresinde bildirimde bulunulmaması ve anahtarın kiraya verene teslim edilmemesi

Sayın Muhatap,

  1. Keşideci mal sahibi müvekkil ile şirketiniz “………..” adresindeki işyeri için, 01.04.2019 başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalamış olup, imza tarihinden bugüne kadar kiracı sıfatına haiz şirketiniz sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememiştir.
  2. Şirketiniz tarafından 2020 yılı Nisan ayı için 3.000 TL, 2020 yılı Mayıs ayı için 3.000 TL, 2020 yılı Haziran ayı için 3.000 TL olmak üzere toplam 9.000 TL tutarında eksik kira ödemesi yapılmıştır. Ayrıca kiracı sıfatı ile şirketinizin ödemesi gereken yönetim giderlerinin ödenmemesi nedeniyle, toplam 2.400 TL ödenmemiş yönetim gideri birikmiştir.
  3. Şirketinizce, keşideci müvekkilin haberi ve izni olmaksızın, kiralananda tadilat yapılarak bölümlere ayrılmıştır. İşbu husus kira sözleşmesine aykırı olup kiralanana zarar vermiştir, bu sebeple kiralananın en kısa zamanda eski haline getirilmesi aksi halde doğmuş/doğacak zararlardan şirketinizin sorumlu tutulacağını tarafınıza bildiririz.
  4. Tüm bunlarla birlikte, 2021 yılı nisan ayına ait 7.100 TL tutarındaki kira parası ödenmemiş olup, şirketiniz tarafından süresinde kiralananın boşaltılması için keşideci müvekkile bildirimde bulunulmadığı gibi anahtar teslimi de yapılmamıştır. Anılan sebeple kira sözleşmesinin yenilendiğini tarafınıza bildiririz.

SONUÇ VE İSTEM : Sunulan nedenlerle ve fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kiralananda izinsiz ve habersiz yapılan tadilatın eski haline getirilmesine, eksik ödenen kira aylarına ait 9.000 TL tutarındaki bedelin yasal faiziyle, 2.400 TL tutarındaki yönetim giderinin yasal faiziyle, 2021 yılı Nisan ayına ait 7.100 TL tutarındaki kira bedelinin yasal faiziyle vekil sıfatıyla tarafıma ait Vakıfbank TR…………… no.lu iban hesabına 3(üç) iş günü içinde defaten ödenmesini aksi halde aleyhinize yasal yollara müracaat edeceğimizi ihtar ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

 

Sayın Noter,

İşbu ihtarnamenin bir örneğinin muhataba UETS veya HIZLI TEBLİGAT ile tebliğini, tebliğ şerhini havi bir örneğinin tarafıma verilmesini, bir örneğinin de dairenizde muhafazasını rica ederim. 27.04.2021

İHTAR EDEN VEKİLİ

Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.