Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

GAZİANTEP  1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİGİNE

DOSYA NO : 2020/*** E.

Yukarda esas sayılı dosya da  DAVALI şirket vekiliyiz. Açılan davanın esasına yönelik  beyan  da bulunmaktayız. Buna göre;

Davacı vekili, dava konusu gayrimenkul için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinden gelen yazılar çerçevesinde kıymet takdiri yapılamayacağını ve de dava konusu menkulün değerinin çok düşük olduğunu iddia ederek, kıymet takdirine itiraz etmiştir.

Davacı tarafın iddialarının somut ve yasal dayanağı olmayıp, icrayı engellemek amacı ile yapmış olduğu beyanlardır. Şöyle ki; 

Dava konusu olay da; dava konusu gayrimenkul Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kurumu TAHSİS BELGESİ ile dava konusu taşınmazı borçlu şirkete tahsis etmiştir. Borçlu şirket bu tahsis belgesi hakkını belli miktar da bir bedeli vererek hak kazanmaktadır. Yani, bu tahsis belgesi maddi değeri olan bir hakdır.  Borçlu şirket de bu tahsis hakkını (belgesini) , muvazaalı olarak 3. Şahıslara devir etmiştir. Alacaklı taraf, bu devrin muvazaalı olması nedeni ile Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde “ TASARRUFUN İPTALİ “ davası açmış ve dava alacaklının lehine sonuçlanarak, tahsis belgesinin haczi ve satış yöntemi ile alacaklının alacağının tahsiline karar verilmiştir. Nitekim, davacı taraf aynı itirazları , kararı veren mahkeme de itiraz etmiş ise bu itirazları yersiz ve asılsız bulunmuştur.

Dava konusu olay da, TAHSİS BELGESİ HAKKININ KIYMET TAKDİRİ yapılmıştır. Davacı taraf, bu aşama da, sanki Organize Sanayi Bölgesinin menkulü satışı yapılıyor şeklinde bir savunma yaparak  Sayın Mahkemenin adaletini engellemeye çalıştırmaktadır.  Halbuki, tahsis belgesinin satışı ile bu belgenin mülkiyet hakkı el değişecek olup, satın alan kişi Organize Sanayi Bölgesi mevzuatına göre tahsis belgesi haklarını kullanacaktır. Tahsis beleğesin deki tüm yükümlülükler bitmesi halinde, Organize Sanayi Bölgesi “ uygunluk” vermesi halinde, tahsis belgesinin içeriğinde bulunan gayrimenkul ,tahsis belgesi sahibine devir edilecektir. Nitekim Yargıtay bu konudaki EMSAL kararların da (Bkz: Yargıtay 17.H.D. 2012/14090 E. 2014/1488 K. 11.02.2014 Tarihli Kararı)  çok açık bir şekilde, Organize Sanayi Bölgesi kurumundan alınmış olsa dahi, Tahsis Belgeleri için de Tasarrufun İptali Davası kabul edilebileceğini çok net ve kesin bir şekilde satış işlemi yapılabileceğine  karar vermiştir.

Davacı tarafın ,kıymet takdirinin düşük olduğu iddiası da doğru bulunmamaktadır. Zira, tahsis belgesinin ,Organize Sanayi Bölgesine borcu bulunmakta olup, bu borç rakamına göre , kıymet takdiri bedeli doğru takdir edilmiştir.

Yukarda açıklanan nedenlerle;

Açılan davanın reddine, 

Yargılama masrafları ile Avukatlık ücretinin karşı taraf üzerine yüklenilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

DAVALI ŞİRKET VEKİLİ

Av. K*** S***

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.