Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi İcra Hukuk

BURSA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İLGİLİ İCRA DOSYA NO : ***. İcra Müdürlüğü …. Esas

DAVACI : ….

VEKİLİ : Av. K*** O***

ALACAKLI/DAVALI : …

VEKİLİ : …

T. KONUSU :Kıymet takdirine itirazlarımızın sunulması ile yeniden kıymet takdiri yapılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilim çalışanı …… adına ***.İcra Müdürlüğünün ….. esas sayılı dosyası ile icra işlemleri başlatılmış olup bu icra dosyası kapsamında müvekkilime ait işyerinde haciz işlemi yapılmıştır. Haciz işleminde müvekkilime ait 66 adet top kumaş haczedilmiştir. Yapılan haciz üzerine müvekkil adına tarafımızca istihkak iddiası davası açılmış olup dava halen ***.İcra Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dosyası ile devam etmektedir. ***.İcra Hukuk Mahkemesinde 14/10/2021 tarihli davasının 4.celsesinde 1 numaralı ara karar gereği davayla bağlantılı olan ***.İcra Müdürlüğündeki …. esas sayılı dosya üzerinden 15/10/2021 tarihinde Kıymet Takdiri talep edilmiş olup talep üzerine 28/10/2021 tarihinde Kıymet Takdiri Raporu tanzim edilmiştir.

2-28/10/2021 tarihli bilirkişi raporunda müvekkile ait tekstil işinde kullanılan 66 adet satışa hazır top kumaşın değeri 16.500,00 TL olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu kıymet takdiri, satışa hazır kumaşların nitelikleri ve rayiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Aynı fiyata sahip farklı kumaşlara nazaran daha değerli olacağı hususu göz önünde bulundurulmadan kıymet takdiri yapılmıştır. Eğer emsallerine ve rayiç değerlerine göre tespit yapılmış olsa idi, top kumaşların değerinin, tespit edilen değerinden çok daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır.

3- Satışa hazır 66 adet top kumaşın kıymet takdiri bedeli gerçeği yansıtmadığı için yapılacak işlemlerde müvekkilin büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yeniden kıymet takdiri yapılması talebiyle iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K. ve İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER :

– ***.İcra Müdürlüğünün ….. esas sayılı dosyası,

– ***.İcra Hukuk Mahkemesi ….. Esas sayılı dosyası

– 28/10/2021 Tarihli Kıymet Takdiri Raporu

– Bilirkişi, Keşif,

– Her türlü yasal delil.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

-Davanın kabulü ile davacı müvekkile ait hacizli satışa hazır 66 adet top kumaşın satışa esas değerinin tespit edilmesi için yeniden kıymet takdiri yaptırılmasına,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline,

karar verilmesine müvekkil adına vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Kıymet Takdirine İtiraz Eden Davacı Vekili

Av. K*** O***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.