Kategoriler
Tüketici Hakem Heyeti Dilekçeleri

Konut Kredisi Dosya Masrafı İadesi Dilekçe Örneği

Konut Kredisi Dosya Masrafı İade Dilekçesi (Tüketici Hakem Heyeti)

KEÇİÖREN İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

Başvurucu:

TC kimlik No:

Vekili:

Davalı: Vekil:

Konu: Müvekkilimiz …….. , ………. tarihinde ………. tutarında konut kredisi çekmiştir. Söz konusu krediye ilişkin; dosya(1000 TL), ekspertiz(650 TL), ipotek(200 TL) masrafları tüketiciyle müzakere edilmemiş ve sağlayıcı tarafından fatura ibraz edilmemiştir. Söz konusu krediye ilişkin yapılan dosya, ekspertiz, ipotek masraflarının ne kadar olduğu, harcamalar sonucunda tüketiciye ödenmesi gereken miktar olup olmadığının tespiti, varlığı halinde ödeme tarihten itibaren faiziyle birlikte iadesi.

Açıklamalar:

  • Sağlayıcı söz konusu masraflara ilişkin tüketiciye herhangi bir fatura ibraz etmediğinden davacıdan fazla tahsil edilen ücretin hesaplanması ve ödeme gününden itibaren faiziyle birlikte iadesi gerekmektedir.
  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinin birinci fıkrası haksız şart kurumunu düzenlemiştir. Bu kanun maddesine göre tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Söz konusu olayımızda şartlar önceden hazırlanmış ve tüketici içeriğe etki edememiştir.
  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinin üçüncü fıkrasına göre, “Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici sözleşmenin içeriğine etki edememişse, o sözleşmenin tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmelidir.” Taraflar arasındaki sözleşme standart bir sözleşmedir. Tüketici sözleşmenin içeriğine etki edemediğinden söz konusu şartların müzakere edilmediği kabul edilmelidir.
  • Yukarıda belirtilen kanun maddesinden hareketle söz konusu şartlar “Haksız şart” kurumuna tabiidir.
  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrası gereği haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.
  • Söz konusu şartlar için bankanın masrafının ne kadar olduğu tespit edilmeli ve kalan kısım mevcut ise tüketiciye ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte iadesi gerekmektedir bkz. “11. Hukuk Dairesi 2019/2887 E. , 2020/829 K.” , “11. Hukuk Dairesi 2019/2060 E. , 2020/254 K.”

Hukuki Gerekçeler: 6502 sayılı TKHK, Yargıtay kararları ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller:

  • Kredi sözleşmesi
  • Krediye ilişkin dekont
  • Yargıtay kararları, “11. Hukuk Dairesi 2019/2887 E. , 2020/829 K.” , “11. Hukuk Dairesi 2019/2060 E. , 2020/254 K.”
  • İlgili bankanın ilgili şubesine dosya masraflarının iadesine ilişkin gönderdiğimiz dilekçenin kargo makbuzu.

Sonuç ve Talep:

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar doğrultusunda; dosya, ekspertiz ve ipotek masraflara ilişkin fazlaca tahsil edilen tutarın ödemenin yapıldığı tarihten itibaren uygulanacak olan yasal faizle birlikte iadesine

Dava giderleriyle birlikte vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.