Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu Örneği

……………… (ilgili kurum adı)

BAŞVURAN : ………………..

T.C. KİMLİK NUMARASI : ………………..

ADRES : ………………..

KONU : İnternet Sitesine Abonelik Vasıtasıyla İle İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi

AÇIKLAMALAR :

Şirketinizin ……………………………….. isimli internet sitesine kripto para işlemleri gerçekleştirmek amacıyla 07/01/2021 tarihinde abone oldum. Ancak internet siteniz aracılığı ile paylaştığım ……………….. adresine abonelik işlemlerine ilişkin herhangi bir geri bildirim veya otomatik bir geri bildirim yapılmamıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 3/1/ç maddesi uyarınca ‘‘kişisel verisi işlenen gerçek kişi’’ ilgili kişi olarak kabul edilmektedir. KVKK’nın 3/1/ı maddesi uyarınca da ‘‘kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi’’ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Şirketiniz kişisel verim olan mail adresimi işlemesi nedeniyle veri sorumlusu olarak kabul edilmekte ve KVKK kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.

KVKK’nın 11. maddesinde şirketinizde işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak haklarım sayılmıştır.

Bu doğrultuda;

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5. Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak

işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme“ haklarına sahibim.

Şirketinizin internet sitesinde mail adresimin nasıl işleneceğine dair herhangi bir aydınlatma metni veya KVKK kapsamında veri sorumlusu şirketinize başvuru yapmamı sağlayabilecek herhangi bir bilgi ve belge yer almamaktadır. Mail adresimin şirketinizin veri sistemine işlenip işlenmediğini, işlenen kişisel verilerin işlenme amacını, yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri kimler olduğu ve bu kişilere verilerin aktarılma sebebi ve verilerin saklanma süreleri ayrıca başka işlenen kişisel verilerim varsa bunlara ilişkin tarafınızdan bilgi talep etmekteyim.

KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca; “Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.” şeklinde belirtilmiştir. Talebim yerine getirilmediği takdirde işbu madde gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapılacaktır.

Başvuran İlgi Kişi

…………………………

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.