Kategoriler
Tazminat Dilekçesi

Lazer Epilasyon Tazminat Dilekçesi

Lazer Epilasyon Tazminat Dilekçesi

…. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

ADRES :

DAVALI :

ADRES :

KONU :

a-) Fazlaya ilişkin haklarımızın ve diğer konulara dair talepte bulunma ve dava açma haklarımızın saklı kalması kaydıyla , 6100 sayılı Kanun’un 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere ve yapılacak hesaplamalara göre ; maddi tazminat ( 1.000,00 TL harca esas olmak üzere ) alacağı olan belirsiz alacağın tespiti ile …. tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen tahsiline,

b-) Davalıların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre 50.000,00 TL manevi tazminatın, 18.12.2017 tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen tahsiline,

c-) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesi istemidir.

DAVA DEĞERİ : 1.000,00 TL 6100 sayılı yasanın 107. Maddesine göre harca esas olmak üzere, 50.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 51.000,00 TL ( Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarına göre harca esas alınmak üzere )

AÇIKLAMALAR :

A-) OLAY

 1. Müvekkilimiz …. …… Güzellik Merkezi’nde tüm bacak lazer epilasyon işlemine başlamış ve 18 Aralık 2017 tarihinde uzman olmayan ve güzellik merkezi tarafından uzman olduğu belirtilen …. Güzellik Merkezi çalışanı olan ve 5. Seansı gerçekleştiren ….. isimli şahsın yapmış olduğu operasyon sonucunda müvekkilimin belirli bölgelerinde ciddi yanıklar meydana gelmiştir.
 2. Daha sonra eve gönderilen müvekkilimiz telefonla operasyonu gerçekleştiren şahsı aradığında şahıs cihazı yanlışlıkla yüksek derecede kullandığını belirtmiştir. Müvekkilime davalı yerde çalışan yetkili bir kişi( .. yanık izlerinin kalıcı olabileceğini belirtmiştir.
 3. Olay sonrası yoğun şekilde acı çekmesi sebebiyle gitmiş olduğu … Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. … tarafından verilen rapora göre sol diz üstü bölgede 3 adet, sol inguinal bölge komşuluğunda bacakta 4 adet, sağ alt bacakta 3 adet en küçüğü 1 cm en büyüğü 3 cm çapında kızarık renkte yüzeysel lezyolar mevcut olmakta ve lezyonlardan sol dizde yerleşen bir tanesinde kızarık zemin üzerinde 1 cm2 erozyon bulunmaktadır. ( EK 1 )
 4. Vertigo hastalığından 3 aydır tedavi gören müvekkilimin olayın ağır travma yaratması sebebiyle hastalığı tekrardan nüksetti ve tedaviye tekrardan başlaması gerekti.
 5. Ayrıca müvekkilimizin eşi yaşanan olaylar sebebiyle 3 gün işyerini kapatmış ve müvekkilimiz çocuğu ile ilgilenemez olmuştur.

B-) KUSUR

1. Müvekkilimizin bedensel zarara uğramasından davalılar müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Şöyle ki ;

IPL Lazer Epilasyon cihazı hekim tarafından kullanılmalıdır. Olayda müvekkilimize yapılan işlem hekim tarafından değil güzellik merkezi çalışanı tarafından kullanılmış ve kullandırılmıştır. Dolayısıyla güzellik merkezi yetkilileri ve çalışanlıları hukuka aykırı fiili birlikte gerçekleştirmişlerdir.

T.C. İdari Dava Daireleri Kurulu E.2016/2829 , K.2016/3204 sayılı karar (EK 2) şöyledir ;

“…IPL cihazıyla bu konuda yeterliliği şüpheli olan güzellik uzmanlarına yetki tanınmasına ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, dava konusu yönetmelik hükümlerinin iptaline karar verilmiştir.”

2. Ayrıca operasyonu gerçekleştiren şahıs cihazın ısısını yüksek derecede kullandığı için yanıklar meydan gelmiştir. Fiiller dikkate alındığında zararın ortaya çıkmasına doğrudan etkisi olduğu anlaşılmaktadır.

C-) İŞ GÖREMEZLİK

1. Müvekkilimiz yapılan haksız fiil sonucu yalnızca tıbbi tedavi süresi boyunca değil buna ek olarak iyileşme süreci boyunca (yeniden çalışmaya başlama) geçici iş göremez hale gelmiş ve günlük hayatında efor kaybı olmuştur.

Kazanç kaybının hesaplanmasında iyileşme süresinin, bir başka deyişle fiilen çalışamama süresinin esas alınarak tazminat hesabının yapılması gerekir. (YARGITAY 19.HD.21.3.1996, 8808 E -2672. K.)

2. Müvekkilimiz ev hanımı olup tazminata esas kazancı asgari ücret üzerinden olmalıdır.

Ev kadınlarının ev hizmetlerini yapamadığı süredeki iş kayıpları için tazminat isteme hakkı bulunduğuna ilişkin Yargıtay karar örnekleri: ( 11.HD. 27.06.1996, 3356-4735 – 19.HD.03.10.1995, 1076-7783 – 4.HD.29.05.1979, 2093- 7151 )

D-) MADDİ TAZMİNAT İSTEĞİ

 1. TBK madde 54 göre Bedensel zararlar özellikle şunlardır: 1. Tedavi giderleri. 2. Kazanç kaybı. 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.
 2. Davacının, yaşadığı sürece maluliyeti nedeniyle daha fazla güç sarf edeceği açıktır. Bu nedenle yaşı ve yaşam tarzı itibariyle ne miktar gelir elde edebileceği belirlenmeli, buna göre çalışma gücü kaybından doğan zarar hesaplanmalıdır. (Yargıtay 11.HD.26.09.2006, 4787-7723)
 3. Yargıtay 19.HD. 14.10.1993 gün 605-6582 sayılı kararı : “Ev kadını yönünden zararın saptanmasında yaşam süresi gözönüne alınmalıdır. Evinin hizmeti yönünden çalışma gücündeki kaybın yaşam süresince devam edeceğinin kabulü gerekir.
 4. Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak, “ belirsiz alacak davamızda” sonradan harç tamamlamak kaydıyla şimdilik harca esas olmak üzere 1.000,00 TL maddi tazminatın 18.12.2017 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ödenmesi talebinde bulunmaktayız.

E-) MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ

 1. TBK madde 56 göre Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
 2. Müvekkilimiz , maluliyet nedeniyle elem ve ızdırap içerisine girmiştir. Uzun tedavi sürecine girmiş, daha önce vertigo hastası olup 3 ay tedavi gören müvekkilime olayın etkisiyle hastalık tekrar nüksetmiş ve olay sebebiyle yoğun şekilde travma yaşamıştır. Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararlarındaki görüşlere uygun miktarlarda ve kusur durumları ile tarafların sosyal ve ekonomik düzeylerine göre, ayrıca maddi tazminat hesaplarındaki yetersiz ve kısıtlı kurallar yüzünden tatmin edici bir sonuç alınamaması da değerlendirildiğinde, manevi tazminatın telafi edici ve caydırıcı unsurlarının da nazara alınarak 50.000,00 TL manevi tazminatın, davalılardan, 18.12.2017 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, HMK ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

 1. Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi,
 2. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına ait …………………… soruşturma numaralı dosya
 3. Tanık,
 4. Bilirkişi,
 5. Yemin vs delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız durumların araştırılması için savcılık tarafından soruşturma başlatılarak ;

A-) Bedensel zarar nedeniyle, fazlaya ilşkin haklarımızın saklı kalması kaydıyla,

 1. 6100 sayılı Kanun’un 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere ve yapılacak hesaplamalara göre ; maddi tazminat ( 1.000,00 TL harca esas olmak üzere ) alacağı olan belirsiz alacağın tespiti ile 18.12.2017 tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen tahsiline,
 2. Davalılardan kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre 50.000,00 TL manevi tazminatın, 18.12.2017 tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte, müştereken ve müteselsilen tahsiline,
 3. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLLERİ

EKLER: 1- …. Devlet Hastanesi Tek Hekim Raporu

2- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı

3- Onaylı vekaletname örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir