Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Malpraktis Dava Dilekçesi

Malpraktis Dava Dilekçesi

VAN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

-ADLİ YARDIM TALEPLİDİR-

DAVACI : ………

VEKİLİ : ………

DAVALI : SAĞLIK BAKANLIĞI-ANKARA

DAVA : TAM YARGI DAVASI

KONU : Müvekkil …….. tedavi amaçlı gittiği hastanede yanlış tedavi ile sol ayağını kullanamaması neticesinde iş gücü kaybına uğraması nedeniyle 1.000-TL maddi (fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile) ve 250.000-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan ve sorumluluğu doğacak kişi/kurumlarda müştereken ve müteselsilen tahsili talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil, 09.01.2018 tarihinde saat 17:00 sıralarında SBÜ Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesinde grip olması nedeniyle tedavi olmaya gitmiş, yetişkin acil kısmında giriş yapmış, yapılan tedavi sonucu doktor tarafından kendisine iğne verilmiştir. Verilen iğneyi yetişkin acil bölümünde yaptırdıktan yaklaşık 2-3 dakika sonra sol ayak kısmında uyuşukluk başladığı, iğne yapan hemşireye ayağının uyuştuğunu ve ayağını kullanamadığını söylemiş, iğne yapan hemşire müvekkile biraz beklemesi gerektiğini, yaklaşık 10-15 dakika arasında uyuşukluğun geçeceğini söylemiş ancak müvekkilin ayağındaki uyuşukluk geçmemiştir. Bunun üzerine müvekkil 10.01.2018 tarihinde saat 00:15 sıralarında SBÜ Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine gitmiş ancak kendisine iğne yapan ve reçeteyi yazan doktoru görememiştir. Müvekkilin ayağındaki uyuşukluk gün geçtikçe artmaya ve dizine doğru çıkmaya başlamıştır.

2. Yaşadığı olayı bir başka doktora anlatması üzerine doktor kendisine Nöroloji polikliniğine gitmesi gerektiğini belirtmesi üzerine müvekkil nöroloji polikliğine gitmiş ve doktor ayağının filminin çekilmesi gerektiğini, iğnenin sinirlere denk gelme ihtimalinin bulunabileceğini ya da damarları tahriş etmiş olabileceğini ve 15-20 gün sonra ayağının filmini çektirmesi için gelmesi gerektiğini belirtmiştir.

3. Bilindiği üzere idare, Anayasa’nın ve kanunların kendisine verdiği görev ve yetki kapsamında ve imkânları dâhilinde, topluma kamu hizmeti sunmak için gerekli örgütlenmeyi yapmak, gerekli araçları temin etmek, gerekli personeli istihdam etmek ve eğitmek, gerekli denetimleri yapmak ve kamu hizmetinin aksamadan devam etmesi için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu nedenle idarenin Anayasa ve kanunlarca kendisine verilmiş bu görevi hiç

yapmaması, kötü yapması veya geç yapması durumunda idarenin kusur sorumluluğu doğacaktır. Doktrinde ve yargı kararlarında idarenin yürütmek zorunda olduğu ve yürüttüğü kamu hizmetinin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi durumunda idarenin hizmet kusurunun doğacağı açıktır. Bu bağlamda hizmet kusuru, özel hukuktaki anlamından uzaklaşarak nesnelleşen, anonim bir niteliğe sahip, bağımsız karekteri olan bir kusurdur. Hizmet kusurundan dolayı sorumluluk, idarenin sorumluluğunun doğrudan ve asli nedenini oluşturmaktadır.Zarar gören kişinin hizmetten yararlanan durumunda olduğu ve hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı sağlık hizmetinde, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için; zararın, idarenin hizmet kusuru sonucu meydana gelmiş olması gerekmektedir.

4. Sağlık hizmetini sunan kamu görevlilerinin sağlık hizmetinin sunumu sırasında kusurlu davranışları sebebiyle, sağlık hizmetinden faydalanan kimselere zarar vermeleri muhtemeldir. İdare ajanlarının kusurlu davranışları ile bireylere vermiş oldukları zararlardan dolayı sorumlu tutulmaları hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Anayasa’nın 125. Maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu olayda müvekkil …………..’ın yanlış tedavi ve hemşirenin kusuru, ihmali ve hatasından dolayı ayağında uyuşukluk olmuş ve müvekkilin sakat kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle meydana gelen kazada davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğu açıkça anlaşılmakta olup davalı idare meydana gelen zararları gidermekle yükümlüdür.

5. Maddi tazminat talebimize ilişkin olarak; Müvekkilin tedavi amaçlı gittiği hastanede yanlış tedavi ile sol ayağını kullanamaması neticesinde iş gücü kaybına uğramış olduğu için fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile müvekkil için şimdilik 1.000-TL maddi tazminat talep etmekteyiz.

6. Manevi tazminat talebimize ilişkin olarak; Manevi tazminat, patrimuanda meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracıdır. Olay sebebiyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Manevi zararın varlığı, sadece şeref, haysiyet ve onur kırıcı işlem ve eylemlere ya da kişilerin vücut bütünlüğünde meydana gelen sakatlık haline ölüm sebebiyle ağır bir elem, üzüntü duyulması şartına bağlı olmayıp; idarenin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetini gereği gibi eksiksiz olarak sunamaması sebebiyle ilgililerin yeterli hizmet alamamalarından dolayı üzüntü ve sıkıntı duymaları manevi zararın varlığı ve manevi tazminatın hükmedilmesi için yeterli bulunmaktadır. İdarenin hukuka aykırı bir işlemi nedeniyle ağır bir elem veya üzüntü duyan müvekkilin bu nedenle uğramış olduğu zararların giderilmesi amacıyla 250.000TL manevi tazminat talep etmekteyiz.

7. İŞ BU DAVANIN AÇILMASI İÇİN GEREKLİ YASAL PROSEDÜRLER YERİNE GETİRİLMİŞTİR. Dava konusu zararların ödenmesi talebiyle 08.02.2018 tarihinde davalı kuruma tarafımızca başvuruda bulunulmuş ancak yasal sürede taleplerimize davalı kurum tarafından herhangi bir şekilde cevap verilmemiştir. Talebin zımni reddedilmesinden dolayı yasal süre içerisinde iş bu dava açılmıştır.

8. ADLİ YARDIM TALEBİMİZE İLİŞKİN OLARAK; müvekkilin dava harç ve masraflarını karşılayacak maddi imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın

HMK nın ilgili hükümleri uyarınca adli yardım talepli şeklinde açılma zaruri yeti doğmuştur.

9. Açıklanan nedenlerle iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

DELİLLER :Tanık ,bilirkişi incelemesi, Soruşturma dosyası ve resen araştırılacak her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER:İYUK,HMK,BK ve her türlü yasal mevzuat.

CEVAP SÜRESİ :30 Gündür.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda açıklanan nedenler ile;

1. ÖNCELİKLE VE İVEDİLİKLE ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE;

2. Davamızın KABULÜ ile; müvekkilin uğradığı iş gücü kaybı nedeniyle 1.000-TL maddi (fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydı ile) ve 250.000-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan ve sorumluluğu doğacak kişi/kurumlarda müştereken ve müteselsilsen TAHSİLİNE;

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 24.04.2018

Av. ….

Davacı Vekili

Ekler :

1. Vekaletname

2. Talep Dilekçesi

3. Nöroloji Anabilim Dalı Başvuru Kaydı.

4. Fakirlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.