Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği

SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

14.07.2021

DAVACI………………….: 

VEKiLi……………………: 

DAVALILAR.…………….: 

                                              -MERNİS ADRESİ-

DAVA…………….……….:Tapu iptali ve Tescil (5.000 T.L)

AÇIKLAMALAR…………: 

  1. Dava konusu taşınmaz kaydı, ……… İlçesi, …..Mahallesi, Borazancı Mevkii’nde kain;
    • Ada 149  Parsel No 1 sayılı müvekkil davacıya ait taşınmaza ilişkin olup, iş bu taşınmaz kaydının beyanlar hanesinde davalılar murisi Kemal Parlak’a adına kadastro tespit çalışmaları esnasında hataen yazılmış ve muhdesatta görünen evin kaydının terkini ile davacı müvekkil adına tespit ve tescil edilmesi taleplidir. (Ek-1-Tapu Kaydı)
  1. Davanın nedeni;
  2. Müvekkil davacının maliki olduğu taşınmazın,  üzerinde bulunan ve yine müvekkilimin zilyet ve tasarrufunda ve halen kullanımında olan ev (Tapunun beyanlar hanesinde geçen), mahallinde yapılan kadastro ölçümü ve revizyon çalışmaları sırasında, söz konusu durumun ilgililerce dikkate alınmamasından dolayı davalıların murisi ……. ait ve zilyetliğindeymiş gibi adına tespit edilmiş bulunmaktadır. 
  3. Nizanın özü, yapılan kadastro tespitinin haksız olduğu sonucu, müvekkil davacının maliki olduğu taşınmazın üzerinde bulunan ve kullanımında olan evin davalılar murisi adına tescil ettirilmesidir. 

Söz konusu ev üzerinde davalıların hak iddiası olmadığını bilmekteyiz.

öyle ki, aynı şekilde davalılar murisine ait komşu parseldeki evde müvekkil davacının üzerine beyanlar hanesine şerh şeklinde tespit edilmiş olup müvekkil davacı bu hatalı tespitlerin düzeltilmesi için karşı tarafla şifahi görüşmeler yapmış ise de bir araya gelememelerinden dolayı çözüm bulamamıştır.

  1. Davalılar murisi adına tespiti ve tescili yapılan 184 ada 38 parsel numaralı taşınmazın tapu tescilinin iptali ile dava konusu taşınmazın davacı müvekkilin adına tapuya tescilinin yapılması için bu davayı açmamız gerekmiştir.

HUKUKi NEDENLER…: HMK, TMK ve ilgili Mevzuat

DELİLLER………………: Tapu Kayıtları, Nüfus Kayıtları, Mirasçılık Belgesi, Tanık beyanları, keşif, bilirkişi  ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEK……..:Yukarıda izah edilen ve resen nazara alınacak hususlardan ötürü;

  1. Dava konusu, 184 Ada / 38 Parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tespit ve tesciline,
  2. Davalılar Murisi Hüseyin oğlu, ……. mirasçılık belgesinin temini için tarafımıza yetki ve süre verilmesine;
  3. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 

EK…………………….:

-Tapu Kaydı

-Tanık Listesi                        

Davacı Vekili

Av. Y*** A***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir