Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi

Nafakanın İndirilmesi Talebi Dilekçe Örneği

NAFAKANIN İNDİRİLMESİNİ

TALEP EDEN DAVACI :

KONU : Mahkeme takdir edilen nafakanın indirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenizce davalı eş yararına takdir edilen aylık 2000 tl yoksulluk nafakasının çok yüksek olduğu ve müvekkilce ödenmesi durumunda müvekkilin çok mağdur ve zor durumda kalacağı iş bu nedenlerle takdir edilen nafakanın indirilmesini talep ediyoruz.

Devamla; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumların nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çoktur. Mahkemece tmk.4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir .

Şöyle ki; davalı eş müvekkile ait evde kira ödemeden müşterek çocukları ile birlikte oturmaktadır. Müvekkilim, yeri geldiğinde apartmana ait giderleri bile kendisi karşılamaktadır. Müşterek çocuklarına da maddi yardım da elinden geldiğince sağlamaktadır. Fakat mahkemece takdir edilen 2000 tl nafakanın her ay ödenmesi müvekkili ekonomik anlamda sıkıntıya sokmaktadır, kaldı ki müvekkil bu nafakaları ödemek için bankadan krediler çekmekte olup bunları geri ödenmesinde ve tekrar eden nafakalara ait ayları ödemekte güçlük çekmektedir. (Ek:banka kredi dökümü ,vergi levhası)

Ayrıca, serbest meslek erbabı olup ekte müvekkilin kar ve zarar dağılımı gösteren belgeyi de mahkemeye sunuyoruz. Evrakta görüleceği üzere müvekkil ekonomik sıkıntı içerisinde olup ekonomik anlamda değişiklik olduğu ve zarar da olduğu da aşikardır.

İş bu nedenlerle ;Sayın mahkemeden takdir edilen aylık 2000 tl olan yoksulluk nafakasının uygun ve müvekkili ekonomik anlamda sarsmayacak şekilde yeniden değerlendirme yapılarak hakkaniyet kurallarına uygun olarak yoksulluk nafakasının indirilmesini sayın mahkemeden arz ve talep ederim. 28.11.2020

Nafakanın Düzenlenmesi İstemli Dilekçe Örneği

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İştirak nafakasının müvekkilimin ödeme güçlüğü içerisinde bulunması nedeniyle 500.00 TL olarak düzenlenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ve davalı İstanbul 1. Aile Mahkemesi nin 2014/54 E. 2014/33 K. sayılı kararı ile anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Müvekkilim ve davalının sonlandırdıkları evliliklerinden müşterek Gülse isimli çocukları bulunmakta olup müvekkilim baba tarafından her ay 1.200 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Boşanma tarihi itibariyle maddi ödeme gücü yerinde olan müvekkilim bir süre iştirak nafakasını düzenli olarak ödemiş ancak aradan geçen zamanda ekonomik darlığa düşmüş, işleri kötü gitmeye başlamış bu nedenle de aylık 1.200 TL nakit olarak ödeme yapmakta zorlanmıştır. Ancak bu süreçte hiçbir zaman kızının istek ve ihtiyaçlarını göz ardı etmemiş fazlasıyla karşılamıştır.

İştirak nafakasının asli amacı olan çocuğun ihtiyaçlarının anne ve baba tarafından ortak karşılanması ilkesine aykırı olarak davalı Garanti Bankasın da oldukça yüksek bir gelirle çalışmasına ve müvekkilimin kızının tüm ihtiyaçlarını karşıladığını biliyor olmasına rağmen sadece tek seferde aylık 1.200 TL nin kendi hesabına yatmaması nedeniyle onu kızından manen ve madden uzaklaştırabilmek, mevcut olan ödeme güçlüğünü artırmak amacıyla İstanbul 21. İcra Müdürlüğü nün 2014/14753 E. Sayılı dosya ile icra takibine geçmiş devamında İstanbul 1. İcra Ceza Mahkemesi nin 2016/86 E. Sayılı dosya ile nafakanın ihlaline ilişkin ceza davası ikame etmiştir. Davalı yanda ödemelerin yapıldığının bilincinde olmakla;

Türk Medeni Kanunu`nun 327.maddesinde “Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır” hükmü; 330.maddesinde “Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.” hükmü; 331 maddesinde de; “Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.” hükmü getirilmiştir.

Y13HD Esas : 2013/15229 Karar : 2013/13652 Tarih : 01.10.2013

Hakim, nafaka takdirinde; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarındaki değişikliği araştırıp, gelirleri arasında bir oranlama yaparak, önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar vermelidir.

İştirak nafakasının miktarı tayin edilirken, müşterek çocuğun ihtiyaçları yanında, nafaka yükümlüsünün gelir durumunun da dikkate alınacağı ve durumun değişmesi halinde

nafakanın miktarının yeniden belirleneceği veya kaldırılacağı hususlarında duraksama yoktur.

Nafaka miktarının yeniden belirlenmesi ya da kaldırılması için durumun değiştiğinin ilgilisi tarafından ispat edilmesi gerekir.

Hükmü de göz önünde bulundurulduğunda kararın verildiği tarihte müvekkilim ekonomik rahatlık içerisinde olmasına rağmen aradan geçen sürede müvekkilimin kazancıyla kızı için hükmedilen nafakayı ödemesi ve kendi geçimini sağlaması mümkün olmadığından ve davalının çalışma şartlarının ve kazanç gücünün müvekkilimden kat kat fazla olduğu göz önünde bulundurularak nafakanın bir miktar indirilmesinin hakkaniyet icabı olduğunu düşünmekteyiz.

Müvekkilim hiçbir zaman kızının ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılıksız bırakacak bir karakterde olmamıştır. Ancak sırf davalıya bu parayı göndermemesi nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalması kızıyla aralarında bulunan sıkı ilişki ve kişisel görüşmelerini de imkansız hale getirecektir.

Derdest olan nafakanın ihlali davasında her celse ısrarla belirttiğimiz üzere müvekkilim hep iyi niyetli olarak ödeme yapma tarafındadır. Anne ve babanın ortak olarak katılması gereken ancak bugüne sürekli olarak müvekkilime yüklenmiş iştirak nafakasının 500 TL olarak düzenlenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, MK ve sair mevzuat

DELİLLER :

– Tarafların sosyal-ekonomik durum araştırması,

– Tarafların elde edebilecek kazançlarının kurum ve ilgili meslek odalarından emsal ücret araştırma suretiyle celbi,

– Tanık, bilirkişi, yemin ve her türlü yasal sair delil sair deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen Sayın Mahkemenizce de resen göz önünde bulundurulacak sair nedenlerle davamızın KABULÜ ile, iştirak nafakasının 500 TL olarak tekrar düzenlenmesin, ücreti vekalet ve yargılama giderlerinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Bu dilekçeyi indir > nafakanin duzenlenmesi istemli dilekce.docx

Nafakanın Arttırılmasına İtiraz Dilekçesi Örneği

BURSA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 20…./……. E.

 

KONU : Müvekkilin son ay bordrosunun ve buna ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda dosya numarası belirtilen mahkemeniz dosyası kapsamında daha önce cevap dilekçemiz ekinde müvekkilin Ekim 2019 bordrosunu sunmuştuk. Davalı taraf, duruşma sırasında müvekkilin aldığı ücretin net 3.000-3.500 TL olduğu iddiasında bulunarak nafaka miktarının artırılmasını talep etmiştir. Ancak işbu dilekçemiz ekinde, müvekkilin aldığı maaşa ait son ay bordrosunu (Eylül 2020) sunuyoruz. Bu bordrodan da görüleceği üzere, müvekkilin maaşının NET 2.833 TL olduğu açıkça bellidir.

 

Ayrıca davalı taraf cevaba cevap dilekçesinde, müvekkilin aylara göre değişken maaş aldığını beyan etmekle, daha önce sunduğumuz Ekim 2019 bordrosunda yazan 2.575,34 TL maaşa rağmen bu miktarın gerçek olmadığını iddia etmiştir. Müvekkil sanki evrakta sahtecilik yapmış gibi itham edilerek, maaşını düşük gösterme çabasındaymış gibi gösterilmiştir. Söz konusu ithamların hiçbirini kabul etmemekle birlikte, şimdi sunduğumuz yeni bordrodan da anlaşılacağı gibi müvekkilin aldığı maaşın, davalının iddia ettiği miktardan çok uzak olduğunu belirtmek isteriz.

 

Mahkemenizce davalının nafakanın artırılması talebine istinaden bir değerlendirme yapılması durumunda, anlattığımız bu hususların göz önüne alınmasını mahkemenizden saygılarımızla talep ediyoruz. 28.11.2020

 

Davacı Vekili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.