Kategoriler
Dilekçe Örnekleri HGS OGS İtiraz Dilekçesi

OGS – HGS İtiraz Dilekçesi

HGS – OGS ceza itiraz dilekçesi nereye verilir?

HGS – OGS ceza veya borç itiraz dilekçeleri Sulh Ceza Hakimliğine verilir. Aşağıda sizler için hazırladığımız HGS itiraz Dilekçesi Örneği WORD formatındaki dilekçe örneklerini kullanarak, Sulh Ceza Hakimliği ön bürolarına başvuruda bulunabilirsiniz.

OGS Ceza İtiraz Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

 

İtiraz Eden : xxxxx

Vekili : xxxx

İLGİ : xxxxx Barkod’lu 05.09.2017 Tarih xx Seri No,

xxxx Sıra No’lu Ceza Tutanağı

Tebliğ Tarihi : 23.11.2017

Konu : Yukarıda tarih ve numarası belirtilen ilgi sayılı ceza yazısına itirazlarımızdır.

Açıklamalar :

1) 23.11.2017 tarihinde yukarıda bilgileri yazılı ilgi sayılı yazı ile müvekkil şirkete xxxxxx plakalı aracın 06.07.2017-29.07.2017 tarihleri arasında muhtelif zamanlarda 14 kez otoyol/köprülerden ücret ödemeden geçerek ihlal yaptığı gerekçesi ile geçiş ücreti ve 10 katı idari para cezasının ödenmesine dair ceza tutanağı tebliğ edilmiştir. (EK 1 Ceza Tutanağı)

Ancak xxxx plakalı araç, yük taşımaya esas motorlu bir araç olmayıp “DORSE”*niteliğinde olup, ruhsatında da yer aldığı üzere “YARI RÖMORK”**tur. Yani ceza kesilen araç yük taşımaya esas kabin niteliğinde bir yapı olup, motor ihtiva etmemektedir.

(EK 2: xxxxxx Plakalı Dorsenin Ruhsatı)

2) Söz konusu Dorse/Yarı Römork cezaya esas 06.07.2017-29.07.2017 tarihleri arasında müvekkil şirkete ait xxxx plakalı motorlu “ÇEKİCİ” olan araca (EK 3: xxxxx Plakalı Motorlu Çekici Aracın Ruhsatı) bağlı olarak yük çekmekte olup;

Bu plakalı aracın cezaya esas tarihler arasında Ankara-xxxxx seferinde bulunduğu,

08-21-29.07.2017 tarihli, araç şöförleri xxxxxxx imzalarını ihtiva eden muhtelif 6 adet seyahat masraf çizelgesi (EK 4: 08-21-29.07.2017 Tarihli 6 Adet Tutanak) ile de sabittir.

3) Kaldı ki, xxxxxxx plakalı çekiciye ait Ziraat Bankası xxxx Şubesi’nde kayıtlı bulunan “xxxxx” etiket nolu OGS kayıtları tetkik edilip görüleceği üzere ilgili araç, belirtilen tarihlerde kesinlikle İstanbul-xxxxx İstasyonundan geçiş yapmamıştır. Bu hususta tarafımızda takograf kayıtları da mevcut olup talep halinde inceleme yapılmaya müsaittir. (EK 5: Takograf Kayıtları)(Kayıt Asılları Tarafımızda Bulunmakta Olup, Hakimliğinizce Bilirkişi İncelemesi Yapılması Durumunda Derhal Dosyaya Asıllar İkame Edilecektir.)

4) Söz konusu ceza, icrai tehdit altında müvekkilce 06.12.2017 tarihinde xxxxxx olarak itiraz hakkımızın saklı olduğu belirtilerek ödenmiştir. (EK 6: 06.12.2017 Tarihli Ödeme Dekontu)

5) Açıklandığı üzere söz konusu cezanın iptali ile ödenen miktarın iadesi gerekmektedir.

Hukuki Nedenler : İYUK,ve sair yasal mevzuat.

Delillerimiz :

1) Ceza Tutanağı,

2) xxxxx Plakalı Dorsenin Ruhsatı, 06 BJ 3973 Plakalı Motorlu Çekici Aracın Ruhsatı,

3) 08-21-29.07.2017 Tarihli 6 Adet Tutanak,

4) Takograf Kayıtları(Talep Edilirse Kayıtların Asılları İncelenmek Üzere Tarafımızdan Teslim Edilebilir.),

5) 06.12.2017 Tarihli Ödeme Dekontu,

6)Ziraat Bankası xxxxxx Şubesi’nde Mevcut “xxxxx” No’lu Ogs Kayıtları (Gerektiğinde İlgili Bankadan Celbi Sağlanarak İncelenebilir)

7) Bilirkişi İncelemesi ve Sair Yasal Deliller

Netice-i Talep :

Müvekkil şirkete ait xxxxx plakalı dorseye kesilen cezanın, cezanın konusu plakanın motorlu araç değil de dorse/römorka ait olması; kaldı ki belirtilen tarihlerde Çamlıca İstasyonundan geçişinin mümkün olmamasının tutanaklar ve xxxxxetiket No’lu OGS kayıtları ile de sabit olduğu gözetilerek;

İlgili tutanakla kesilen CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ ve ÖDENEN TUTARIN İADESİNİ müvekkil adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.07.12.2017

xxxxx Vekili

Av. xxxxx

EKLER:

EK 1: Ceza Tutanağı EK 4: Takograf Kayıtları

EK 2: xxxxxxPlakalı Dorsenin Ruhsatı EK 5: 06.12.2017 Tarihli Ödeme Dekontu

EK 3: xxxxxx Plakalı Motorlu Çekici Aracın Ruhsatı EK 6: Vekaletnamemiz.

OGS itiraz dilekçe örneği .docx formatında indirmek için: ogs-hgs itiraz dilekcesi – sulh ceza mahkemesi.docx

HGS Ceza İtiraz Dilekçesi Örneği

             ANKARA BATI ADLİYESİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL SULH CEZA HAKİMLİĞİ ÖN BÜROSU’NA

İTİRAZ EDEN: Xxxxxx
VEKİLLERİ    : xxxxxxxx
KARŞI TARAF:        : T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü HGS-A.K.M Baş Müh.

İstanbul Yolu 30.KM Akıncı, Kazan/Ankara

KONU                : xxxxxxxx tarihli, xxxxxxxx seri, xxxxxxxx sıra numaralı tutanak ile düzenlenen idari para cezasının iptali istemli dilekçemizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

Mülkiyeti müvekkil şirkete ait xxxxxxxx tescil plaka numarası ile kayıtlı araç (“Araç”) hakkında, “HGS ihlal etmek” nedeniyle, gıyapta düzenlenen xxxxx tarihli, xxxxxxxx seri, xxxxxxxx sıra numaralı, 5.062,75 TL bedelli para cezasına ilişkin tutanak (“Tutanak”) müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.  (EK-1: xxxxxxxx tarihli, UA seri, xxxxxxxx  sıra numaralı, 5.062,75 TL bedelli para cezası tutanağı).

  • CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ GEREĞİ, İDARİ PARA CEZASINI DÜZENLEYEN KURUM TARAFINDAN SÜRÜCÜNÜN TESPİT EDİLEMEYEREK “GIYAPTA” İDARİ PARA CEZASI DÜZENLENMİŞ OLMASI NEDENİYLE MÜVEKKİL ŞİRKETE HUSUMET YÖNELTİLEMEZ.

Müvekkil şirket xxxxxxxx plaka sayılı aracın maliki ise de, idari para cezasını düzenleyen kurum tarafından meydana geldiği iddia edilen HGS geçiş ihlali müvekkil şirket tarafından gerçekleştirilmemiştir.

Öte yandan idari para cezasını düzenleyen kurum tarafından iddia edilen ihlali gerçekleştiren sürücü de tespit edilemediği gibi “gıyapta” idari para cezası düzenlemesi cihetine gidilmiştir. Bu durumda, üçüncü kişilerin fiili kullanımları sonucu malik sıfatını haiz müvekkil şirkete davalı tarafından para cezasının usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendiği ve tebliğ edildiği görülmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesi ile Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz” denilmek suretiyle ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke uyarınca, hiç kimse başkasının fiili dolayısı ile sorumlu tutulamaz ve cezalandırılamaz. Suç ve ceza politikası gereği yalnızca kusurlu davranışta bulunanlar sorumlu olabilirler. Dolayısıyla, husumetin müvekkil şirkete yöneltilmemesi ve böyle bir ceza dolayısı ile hukuken ve malen müvekkil şirketin sorumlu tutulmaması gerektiği açıktır. Bu nedenle para cezası düzenlenmesine sebep olan kişi veya kişiler söz konusu ceza tutarından sorumludur. Bu bağlamda müvekkil şirkete hiçbir şekilde husumetin yöneltilemeyeceği ve hukuka aykırı düzenlenmiş olan para cezasının iptalinin gerektiği açıkça ortadadır.

  • PARA CEZASI YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP İPTALİ GEREKMEKTEDİR.

Müvekkil şirkete tebliğ edilmiş olan para cezasını kabul etmemekle birlikte bir an için para cezasının hukuka uygun olarak düzenlendiği düşünülse dahi para cezası yasal süre içerisinde düzenlenerek müvekkil şirkete tebliğ edilmemiş olduğundan iptali gerekmektedir. Şöyle ki, 27897 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi b bendine göre ”Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanmasını” düzenlemektedir. Bu hükme göre ceza tutanağının ve tebligat için gerekli belgelerin hazırlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde Araç sahibi olan müvekkil şirkete itiraz ve savunma haklarını kullanabilmesini teminen Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Tutanak, Araç kullanıcısının gıyabında 30.10.2014 tarihinde düzenlenmiş ancak müvekkil şirkete iddia edilen kural ihlalinin üzerinden oldukça uzun bir süre geçtikten sonra tebliğ edilmiştir. Açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 10.11.2014 tarihine kadar yapılmış olması gerekirken, Tutanağın müvekkil şirkete bu süreden daha uzun bir süre geçtikten sonra tebliğ edilmesi müvekkil şirketin itiraz ve savunma haklarını kullanmasına izin verilmeksizin müvekkil şirket aleyhine yasal takibat yapılması usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Salt bu neden dahi yargılama konusu trafik para cezalarının iptali için yeterlidir.

SONUÇ VE İSTEM          :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,

  • Şirketimiz gıyabında usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenen xxxxxxxx tarihinde tanzim edilmiş, UA seri, xxxxxxxx sıra numaralı, 062,75 TL bedelli para cezasının iptaline,
  • Yargılama giderlerinin karşı yana tahmiline, karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

xxx vekili

xxxxxxxx

EKLER         : 1- Trafik para cezası tutanağı örneği

2- Vekaletname

.docx formatında indirmek için: hgs itiraz dilekcesi.docx

“OGS – HGS İtiraz Dilekçesi” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.