Kategoriler
Savunma Dilekçesi

Suç Eşyasının Satın Alınması Savunma Dilekçesi

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Savunma Dilekçesi

İstanbul ……. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

Dosya No : ………

Sanık :

Vekili :

Konu : …../…../….. düzenleme tarihli iddianame ile mahkemenizde açılan dava hakkında

savunmalarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar:

Dava konusu olaya ilişkin olarak her ne kadar suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlaması ile müvekkil sanık hakkında da iddianame düzenlenmiş ise de bu iddia tamamen dayanaktan yoksun ve soyut bir iddiadır. Sanığın cezalandırılmasına yeter herhangi bir delil mevcut değildir. Bu hususta tüm dosya kapsamında sadece müştekinin kolluk beyanında geçen dolaylı beyandan yola çıkarak müvekkil hakkında iddianame düzenlemek yerinde olmamıştır. Kaldı ki soruşturma aşamasından önce müşteki beyanıyla da sabit olduğu üzere 500.000,00 TL tutarında parayı iade etmiş olan sanık ……….’ın bu davranışıyla ve soruşturma aşamasındaki samimi ikrarıyla üzerine atılı suçlamayı samimi bir şekilde kabul ettiği görülmektedir. Bu itibarla sanık ……….’ın itibar edilmesi gereken beyanlarında da sanık müvekkil aleyhine herhangi bir beyanı yoktur. Neticeten müvekkil sanık hakkında somut olayda atılı suçu işlediğini gösteren şüpheden uzak, somut herhangi bir delil bulunmamaktadır. Müvekkil sanık hakkında iddianame hazırlanması için gereken yeterli şüphenin bile bulunmadığı açıkça ortadadır.

Ayrıca müştekinin kolluk beyanı üzerine bu beyan içeriğinde geçen dolaylı bir ibareden hareketle herhangi bir delil ve makul şüphe olmaksızın sanığın eşi olan sanık…….. ile birlikte ikamet ettiği sanık müvekkile ait olan evde arama yapılmış olması usul ve yasaya aykırı olmuştur. Diğer yandan bu arama Başsavcılık tarafından verilen arama kararı üzerine yapılmıştır ancak; arama kararında arama saati, aramanın gece vakti olduğu gibi belirtilmesi gereken hususlar belirtilmemiştir, bu husus da tamamen usul ve yasaya aykırıdır. Yapılan arama sonucunda ele geçirilen eşyaya el konulması gerekirken eşya geçici olarak muhafaza altına alınmıştır, ele geçirilen eşyaya mahkeme kararıyla el konulması gerekirken bu şekilde muhafaza altına alınması da usul ve yasaya aykırıdır. Neticeten arama ve muhafaza altına alma işlemleri en başından itibaren usul ve yasaya aykırı şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca muhafaza altına alınmış olup sanık……. iade edilmeyen ziynet eşyaları ile ilgili Başsavcılık tarafından emanete alma işlemi yapılmamış ve iddianamede de bu ziynet eşyaları ile ilgili herhangi bir karar verilmemiştir. Şu an bu ziynet eşyaların nerede, ne durumda olduğu ve akıbeti dosya kapsamından anlaşılamamaktadır.

Sanık müvekkile atılı suç kasten işlenebilen suçlardandır. Üzerine atılı suçla ilgili herhangi bir delil yoktur, varılığının kabulünde bile bu durum müvekkilin suç işleme kastıyla hareket ettiğini gösterebilecek nitelikte değildir. Nitekim sanık ………… müvekkilin eşinin kardeşidir ve bu aile bağından kaynaklı olarak belli başlı sosyal veya ticari ilişkiler içinde olması gayet doğal ve hayatın olağan akışına uygundur.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki arama sonucunda sanık müvekkilin ikametinde ele geçirilen sanık ……………’a ait ziynet eşyaları müştekiye gösterilmiş ve müşteki bu ziynet eşyaların işyerinden hırsızlanmış olan eşyalardan olmadığını teşhis etmiştir. Bu husus da müvekkil sanığın atılı suçu işlemediğini açıkça gösteren hususlardandır.

Hukuki Nedenler : TCK, CMK

Netice Ve Talep :

Yukarıda açıklanan sebeplerle ve Sayın Mahkemece re’sen takdir edilecek sebeplerle müvekkil sanık …………………………………’a atılı suç hakkında somut ve şüpheden uzak delil olmadığından beraatine karar verilmesini vekaleten ve saygıyla arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.