Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği

Şufa Hakkı Noter Bildirimi Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN            : ……………. (TC ………………..)

…………………………

İHTAR EDİLENLER: 1- ……………………….

              ……………………….

              2- …………………

                                        ………………………….

KONU                          : Şufa (Ön alım) hakkının bildirilmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR       :

Sayın Muhataplar; Medeni Kanundan kaynaklanan şufa (önlım) hakkını kullanmak istiyorsanız ……. Merkez ili, …….. Mah. ………. Mevkii, …. Ada, …… Parseldeki niteliği arsa olan taşınmazın ¼ hissesi 17.880,00 TL bedelle ve ……. Merkez ili, …….. Mah. ………. Mevkii, …. Ada, …… Parseldeki niteliği arsanın  ¼ hissesini 7.595,00 TL bedelle satın almış bulunmaktayım. Söz konusu 2 taşınmaz icra takibi sonucunda 150.000,00 TL bedel ile haczedilmiştir.

Taşınmaz üstünde Medeni Kanundan kaynaklanan şufa (önalım) hakkın kullanmak istiyorsanız, iş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren Medeni Kanunun ilgili maddeleri gereğince kanunca tanınmış 3 aylık süre içinde tarafıma, taşınmazları satın almak için ödemiş olduğum bedelleri ödeyerek satın alabileceğinizi, bu sürenin bitimiyle kanuni şufa hakkının kullanılamayacağını, tarafınızca yapılacak haksız taleplerin tarafımca kabul edilmeyeceğini, bu sebepler ile doğacak, ihtarname, mahkeme masrafı ve avukatlık ücretlerinin tarafımdan talep edileceğini ihtar ederiz.22/10/2021

İhtar Eden 

………………….

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dosyanızda muhafazasını, tebliğ şerhi içeren bir nüshanın da tarafıma verilmesini talep ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.